CAD/CAM/CNC/CAE

Tổng quan về CAD/CAM/CAE/CNC và các phần mềm đi theo

Inventor

Chủ đề
149
Bài viết
579
Chủ đề
149
Bài viết
579

SolidWorks

Chủ đề
398
Bài viết
2,106
Chủ đề
398
Bài viết
2,106

AutoCAD

Chủ đề
73
Bài viết
234
Chủ đề
73
Bài viết
234

Unigraphics (NX)

Chủ đề
111
Bài viết
295
Chủ đề
111
Bài viết
295

MasterCAM

Chủ đề
91
Bài viết
335
Chủ đề
91
Bài viết
335

Catia

Chủ đề
39
Bài viết
145
Chủ đề
39
Bài viết
145

Pro Engineer | Creo

Chủ đề
143
Bài viết
316
Chủ đề
143
Bài viết
316

Thảo luận chung

Thảo luận các vấn đề liên quan đến gia công, lập trình CAD/CAM/CNC/CAE
Chủ đề
156
Bài viết
814
Chủ đề
156
Bài viết
814

Quảng cáo Google

Nhà tài trợ

Quảng cáo Google