Chương trình đèn giao thông sử dụng PLC Rockwell 1.0

Chương trình đèn giao thông ở ngã tư viết trên PLC Rockwell SLC500

 1. cuongvcs
  Đây là chương trình đèn giao thông cho ngã tư viết trên PLC SLC500 và phần mềm RSLogix 500 của Rockwell Automation gồm các chức năng sau.
  - Chế độ auto
  - Chế độ manual
  - Time đếm ngược
  - Chạy theo thời gian thực..