STM8S & DS1307 Matrix display V2.0

Sử dụng VĐK STM8S105C6T6 & DS1307

  1. quoclaptk
    Dùng VĐK STM8S + I2C_Soft + DS1307 Hiển thị ngày tháng năm, lịch âm dương trên matrix 8x48

    Images

    1. 2018-04-01_22-46-33.jpg