toilet

Chia sẻ - bộ khống chế nhiệt độ | Page 6

Thảo luận trong 'Họ 8051'

Đang xem chủ đề này ( Thành viên: 0, Khách: 0)

 1. Đăng 14/8/15 #51

  thai duong Học sinh trung cấp

  Số bài viết: 85
  Đã được thích: 20
  Chào bạn tdm.
  Mình đang tập viết code và đang làm mạch giống bạn nhưng đến đây ko biết bị gì, nhờ bạn xem giúp mình, mình gửi file code và mô phỏng. thanks bạn.

  Các file đính kèm:

  #51
 2. Đăng 14/8/15 #52

  tdm Kỹ sư

  Số bài viết: 453
  Đã được thích: 424
  bạn gửi thẳng code lên đây.
  #52
 3. Đăng 14/8/15 #53

  thai duong Học sinh trung cấp

  Số bài viết: 85
  Đã được thích: 20
  CODE :
  Mã:
  #include<reg52.h>
  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  sbit den_do=P2^3;
  sbit den_vang=P2^1;
  sbit den_xanh=P2^2;
  sbit DQ = P3^7;
  sbit led1 = P2^4;
  sbit led2 = P2^5;
  sbit led3 = P2^6;
  sbit led4 = P2^7;
  
  unsigned int temp,i;
  unsigned int set_t=30;
  unsigned char M[10]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90};
  unsigned char donvi,chuc ;
  
  void tre(unsigned int t)
   {
  for(i=1;i<=t;++i);
   }
  void delay_18B20(unsigned int i)
  {
    while(i--);
  }
  //========================
  //=KHOI TAO CAM BIEN
  void Init_DS18B20()
  {
     unsigned char x=0;
     DQ = 1;
     delay_18B20(8);
     DQ = 0;
     delay_18B20(80);
     DQ = 1;
     delay_18B20(14);
     x=DQ;
     delay_18B20(20);
  }
  //=DOC MOT BYTE 
  ReadOneChar(void)
  {
    unsigned char i=0;
    unsigned char dat = 0;
    for (i=8;i>0;i--)
     {
       DQ = 0; //CHO DUONG DQ XUONG MUC THAP
       dat>>=1;
       DQ = 1; //CHO DUONG DQ LEN MUC CAO
       if(DQ)
       dat|=0x80;
       delay_18B20(4);
     }
     return(dat);
  }
  //========================
  //=CHUONG TRINH GHI 1BYTE
  void WriteOneChar(unsigned char dat)
  {
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
  {
   DQ = 0;
   DQ = dat&0x01;
   delay_18B20(5);
   DQ = 1;
   dat>>=1;
  }
  }
  //========================
  //=CHUONG TRINH DOC NHIET DO TU CAM BIEN
  ReadTemperature(void)
  {
    unsigned char a=0;
    unsigned char b=0;
    unsigned int t=0;
    
    Init_DS18B20();
    WriteOneChar(0xCC);
    WriteOneChar(0x44);
    delay_18B20(100);
    Init_DS18B20();
    WriteOneChar(0xCC);
    WriteOneChar(0xBE);
    a=ReadOneChar();
    b=ReadOneChar();
    t = (b*256+a)*25;  
    return( t >> 2 );
  }
  //========================
  void hienthi(void)
   {   temp=ReadTemperature();
   chuc=(temp)/10; // tach lay hang chuc
   donvi=(temp)%10; // tach lay hang don vi
   led1=1;
   P0=M[chuc];
   tre(800);
   led1=0;
   P0=0xFF;
   led2=1;
   P0=M[donvi];
   tre(800);
   led2=0;
   P0=0xFF;
   }
  
  void ht_dat()
  {
   chuc=(set_t)/10; // nt
   donvi=(set_t)%10; //nt
   led3=1;
   P0=M[chuc];
   tre(800);
   led3=0;
   P0=0xFF;
   led4=1;
   P0=M[donvi];
   tre(800);
   led4=0;
   P0=0xFF;
    }
  
  void so_sanh_temp() // ham so sanh nhiet do
  {
  if(temp==set_t)
  {
  den_vang=0;
  den_do=den_xanh=1;
  }
  else
  if(temp>set_t)
  {
  den_xanh=0;
  den_do=den_vang=1;
  }
  else
  if (temp<set_t)
  {
  den_do=0;
  den_vang=den_xanh=1;
  }
  }
  
  void main ()
  {
  IE=0x85; // cho phep ngat ngoai 0 va ngat ngoai 1
  IP=0;  // uu tien ngat bang nhau
  IT1=IT0=1; // ngat theo suon am
  //++++++++++++++++//
  
  den_do=den_vang=den_xanh=1;// tat toan bo den
  while(1)
  {
  temp=ReadTemperature(); // gan gia tri chuyen doi vao bien temp
  hienthi();
  ht_dat();
  so_sanh_temp();
  }
  }
  
  void ngat_int0() interrupt 0 // ham ngat ngoai 0
  {
  tre(50); // chong rung phim
  set_t++;
  }
  
  void ngat_int1() interrupt 2 // ham ngat ngoai 1
  {
  tre(50); // chong rung phim
  set_t--;
  }
  #53
 4. Đăng 14/8/15 #54

  tdm Kỹ sư

  Số bài viết: 453
  Đã được thích: 424
  code còn nhiều vấn đề ,trước mắt sửa tạm cho bạn như vậy đã.
  bạn viết thêm chỗ gợi ý trong code.

  Mã:
  #include<reg52.h>
  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  sbit den_do=P2^3;
  sbit den_vang=P2^1;
  sbit den_xanh=P2^2;
  sbit DQ = P3^7;
  sbit led1 = P2^4;
  sbit led2 = P2^5;
  sbit led3 = P2^6;
  sbit led4 = P2^7;
  
  unsigned int temp,i;
  unsigned int set_t=30;
  unsigned char M[10]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,0X90};
  unsigned char donvi,chuc ;
  
  void tre(unsigned int t)
   {
  for(i=1;i<=t;++i);
   }
  void delay_18B20(unsigned int i)
  {
    while(i--);
  }
  //========================
  //=KHOI TAO CAM BIEN
  void Init_DS18B20() 
  {
     unsigned char x=0;
     DQ = 1;
     delay_18B20(8); 
     DQ = 0;
     delay_18B20(80);
     DQ = 1;
     delay_18B20(14);
     x=DQ; 
     delay_18B20(20);
  }
  //=DOC MOT BYTE 
  ReadOneChar(void)
  {
    unsigned char i=0;
    unsigned char dat = 0;
    for (i=8;i>0;i--)
     {
       DQ = 0; //CHO DUONG DQ XUONG MUC THAP
       dat>>=1;
       DQ = 1; //CHO DUONG DQ LEN MUC CAO
       if(DQ)
       dat|=0x80;
       delay_18B20(4);
     }
     return(dat);
  }
  //========================
  //=CHUONG TRINH GHI 1BYTE 
  void WriteOneChar(unsigned char dat)
  {
   unsigned char i=0;
   for (i=8; i>0; i--)
   {
   DQ = 0;
   DQ = dat&0x01;
   delay_18B20(5);
   DQ = 1;
   dat>>=1;
   }
  }
  //========================
  //=CHUONG TRINH DOC NHIET DO TU CAM BIEN
   unsigned int ReadTemperature(void)
  {
    unsigned char a=0;
    unsigned char b=0;
    unsigned int t=0;
    
    Init_DS18B20();
    WriteOneChar(0xCC);
    WriteOneChar(0x44);
   // delay_18B20(100);
    Init_DS18B20();
    WriteOneChar(0xCC);
    WriteOneChar(0xBE);
    a=ReadOneChar();
    b=ReadOneChar();
    t = b ;  t<<=8;  t=t|a;   //????????????????
       t =t/16;      //???????????????? lay phan nguyen
    return t ;
  }
  //========================
  void hienthi(void)
   {  temp=ReadTemperature();
   chuc=(temp)/10; // tach lay hang chuc
   donvi=(temp)%10; // tach lay hang don vi
   led1=1;
   P0=M[donvi];  //????????????????
   tre(800);
   led1=0;
   P0=0xFF;
   led2=1;
   P0=M[chuc];  //??????????????????
   tre(800);
   led2=0;
   P0=0xFF;
   }
  
  void ht_dat()
  {
   chuc=(set_t)/10; // nt
   donvi=(set_t)%10; //nt
   led3=1;
   P0=M[chuc];
   tre(800);
   led3=0;
   P0=0xFF;
   led4=1;
   P0=M[donvi];
   tre(800);
   led4=0;
   P0=0xFF;
    }
  
  void so_sanh_temp() // ham so sanh nhiet do
  {
  if(temp==set_t)
  {
  den_vang=0;
  den_do=den_xanh=1;
  }
  else
  if(temp>set_t)
  {
  den_xanh=0;
  den_do=den_vang=1;
  }
  else
  if (temp<set_t)
  {
  den_do=0;
  den_vang=den_xanh=1;
  }
  }
  
  void main ()
  {
  IE=0x85; // cho phep ngat ngoai 0 va ngat ngoai 1
  IP=0;  // uu tien ngat bang nhau
  IT1=IT0=1; // ngat theo suon am
  //++++++++++++++++//
  
  den_do=den_vang=den_xanh=1;// tat toan bo den
  while(1)
  {
  temp=ReadTemperature(); // gan gia tri chuyen doi vao bien temp
  hienthi();
  ht_dat();
  so_sanh_temp();
  }
  }
  
  void ngat_int0() interrupt 0 // ham ngat ngoai 0
  {
  tre(50); // chong rung phim
  set_t++;
  ///phai gioi han gia tri tang 
  
  }
  
  void ngat_int1() interrupt 2 // ham ngat ngoai 1
  {
  tre(50); // chong rung phim
  set_t--;
  //phai gioi han gia tri giam
  }
  thai duong thích bài này.
  #54
 5. Đăng 14/8/15 #55

  thai duong Học sinh trung cấp

  Số bài viết: 85
  Đã được thích: 20
  Thanks bạn đã xem qua, để mình thử rồi trả lời bạn sau.
  #55
 6. Đăng 15/8/15 #56

  thai duong Học sinh trung cấp

  Số bài viết: 85
  Đã được thích: 20
  thanks bạn tdm nhiều, mạch đã chạy ok, và nhờ bạn chỉ cho mình cách lưu nhiệt độ cài đặt vào chip 24c04 được ko?
  #56
 7. Đăng 22/8/15 #57

  phongk9a1 Học sinh phổ thông

  Số bài viết: 28
  Đã được thích: 4
  không biết em hỏi câu này có ngu không
  anh cho em hỏi mạch này áp dụng vào việc gì vậy
  #57
 8. Đăng 24/8/15 #58

  thai duong Học sinh trung cấp

  Số bài viết: 85
  Đã được thích: 20
  Không biết do mạch hay do code mà cho mạch chạy khoảng 4 ngày là con 24c04 bị chết, mình thay con này lần thứ 3 rồi, ko biết như thế nào nhờ bạn tdm k.tra giùm mình được ko? thanks bạn.
  #58
 9. Đăng 24/8/15 #59

  tdm Kỹ sư

  Số bài viết: 453
  Đã được thích: 424
  1:nạp thử file này cứu mấy con 24xx đã nhé.
  2:nạp lại file cũ chạy thử.

  Các file đính kèm:

  • 24xx.rar
   Kích thước:
   1.5 KB
   Đọc:
   47
  thai duong thích bài này.
  #59
 10. Đăng 24/8/15 #60

  thai duong Học sinh trung cấp

  Số bài viết: 85
  Đã được thích: 20
  Nạp file hex này vào con 24c04 hả bạn, mình nạp vào ko được bạn à ... bạn hướng dẫn lại giùm nha.
  #60

Chia sẻ trang này