Chia sẻ Chia sẻ code mẫu dò đường vạch đen

Thảo luận trong 'Robot'

Đang xem chủ đề này ( Thành viên: 0, Khách: 0)

 1. robotclub

  robotclub Học sinh trung cấp

  Chào các bạn. Robot dò đường đã trở thành kinh điển trong robotics. Nhân đây mình xin chia sẻ code mẫu vạch đen mình làm cho anh em.
  Các bạn cũng có thể tham gia vào khóa học này để có hiểu biết cơ bản cho quá trình chế tạo robot dò đường nhé
  Chế tạo Robot dò đường

  Còn đây là code mẫu cho anh em

  #define inA1 6 //Định nghĩa chân in1 của động cơ A
  #define inA2 7 //Định nghĩa chân in2 của động cơ A
  #define inB1 8 //Định nghĩa chân in1 của động cơ B
  #define inB2 9 //Định nghĩa chân in2 của động cơ B
  #define linesens1 10 //Định nghĩa chân cảm biến line 1
  #define linesens2 11 //Định nghĩa chân cảm biến line 2
  #define linesens3 12 //Định nghĩa chân cảm biến line 3
  #define linesens4 13 //Định nghĩa chân cảm biến line 4
  void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(inA1, OUTPUT);//Set chân in1 của dc A là output
  pinMode(inA2, OUTPUT);//Set chân in2 của dc A là output
  pinMode(inB1, OUTPUT);//Set chân in1 của dc B là output
  pinMode(inB2, OUTPUT);//Set chân in2 của dc B là output
  pinMode(linesens1, INPUT);//Set chân cảm biến 1 là input
  pinMode(linesens2, INPUT);//Set chân cảm biến 2 là input
  pinMode(linesens3, INPUT);//Set chân cảm biến 3 là input
  pinMode(linesens4, INPUT);//Set chân cảm biến 4 là input


  }

  void loop() {
  darkLineFollower (inA1, inA2, inB1, inB2, linesens1, linesens2, linesens3, linesens4);
  analogWrite(3,100);
  analogWrite(5,100);
  delayMicroseconds(1);
  }

  void darkLineFollower (byte inR1, byte inR2, byte inL1, byte inL2, byte sen1, byte sen2, byte sen3, byte sen4)
  {
  //Hàm điều khiển robot bám line màu tối
  //inR1, inR2 và inL1, inL2 là các chân tín hiệu lần lượt điều khiển động cơ di chuyển bên phải và trái
  //sen1 đến sen4 là chân nhận tín hiệu từ cảm biến hồng ngoại
  //Bây giờ thì lập trình thôi
  switch (deviationDarkLine4Sensor (sen1, sen2, sen3, sen4))
  {
  case -1:
  robotMover( inR1, inR2, inL1, inL2, 6);// rẽ phải
  break;
  case -2:
  robotMover( inR1, inR2, inL1, inL2, 6);
  break;
  case 1:
  robotMover( inR1, inR2, inL1, inL2, 5);// rẽ trái
  break;
  case 2:
  robotMover( inR1, inR2, inL1, inL2, 5);
  break;
  case 0:
  robotMover( inR1, inR2, inL1, inL2, 1);// tiến thẳng
  break;
  case 3:
  robotMover( inR1, inR2, inL1, inL2, 2);// lệch vạch thì lùi
  break;

  }

  }
  void robotMover (byte inR1, byte inR2, byte inL1, byte inL2, byte action)
  {
  /*
  inR1 inR2 là 2 chân tín hiệu động cơ bên phải
  inL1 inL2 là 2 chân tín hiệu động cơ bên trái
  action= 0 đứng yên
  action =1 đi thẳng
  action =2 lùi lại
  action =3 quay trái
  action =4 quay phải
  action =5 rẽ trái
  action =6 rẽ phải

  */
  switch (action)
  {
  case 0:// không di chuyển
  motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 0);
  motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 0);
  break;
  case 1://đi thẳng
  motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 1);
  motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 1);
  break;
  case 2:// lùi lại
  motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 2);
  motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 2);
  break;
  case 3:// quay trái
  motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 2);
  motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 1);
  break;
  case 4:// quay phải
  motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 1);
  motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 2);
  break;
  case 5:// rẽ trái
  motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 1);
  motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 0);
  break;
  case 6:// rẽ phải
  motorControlNoSpeed(inR1, inR2, 0);
  motorControlNoSpeed(inL1, inL2, 1);
  break;
  default:
  action = 0;

  }
  }


  void motorControlNoSpeed (byte in1, byte in2, byte direct)
  {
  // in1 and in2 are 2 signal pins to control the motor
  // en is the enable pin
  // the defauspeed is the highest
  // direct includes:
  // 0:Stop
  // 1:Move on 1 direct
  // 2:Move on another direct
  switch (direct)
  {
  case 0:// Dừng không quay
  digitalWrite(in1, LOW);
  digitalWrite(in2, LOW);
  break;
  case 1:// Quay chiều thứ 1
  digitalWrite(in1, HIGH);
  digitalWrite(in2, LOW);
  break;
  case 2:// Quay chiều thứ 2
  digitalWrite(in1, LOW);
  digitalWrite(in2, HIGH);
  break;
  //default:
  }
  }
  boolean IFSensor (byte PinNumb)
  {
  //0 sáng
  //1 tối
  return(digitalRead (PinNumb));
  }

  int deviationDarkLine4Sensor (int PinNumb1, int PinNumb2, int PinNumb3, int PinNumb4)
  {
  int left = 0; //biến kiểm tra lệch trái
  int right = 0; // biến kiểm tra lệch phải
  left = IFSensor (PinNumb1)+IFSensor (PinNumb2); //kiểm tra mấy cảm biến trái ở trong màu đen
  right= IFSensor (PinNumb3)+IFSensor (PinNumb4); //kiểm tra mấy cảm biến phải ở trong màu đen
  Serial.print("left=");
  Serial.println(left);
  Serial.print("right=");
  Serial.println(right);
  if ((left!=0) || (right!=0))return left - right;
  else return 3;
  /*
  Kết quả trả về là 0 là không lệch
  Âm là lệch trái
  Dương là lệch phải
  */
  }
   

Chia sẻ trang này