mọi người giúp e hiểu đoạn code này vơi

Thảo luận trong 'Thùng Rác - Recyle Bin'

Đang xem chủ đề này ( Thành viên: 0, Khách: 0)

 1. anchieu

  anchieu Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  12/5/17
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  v
  Mã:
  void USART_OUT(USART_TypeDef* USARTx, char *Data,...){
    const char *s;
    int d;
    char buf[16];
    va_list ap;
    va_start(ap, Data);
  
    while(*Data!=0){                     //
      if(*Data==0x5c){                   //'\'
        switch (*++Data){
          case 'r':                   //
            USART_SendData(USARTx, 0x0d);  
  
            Data++;
            break;
          case 'n':                   //
            USART_SendData(USARTx, 0x0a); 
            Data++;
            break;
         
          default:
            Data++;
            break;
        }
       
        
      }
      else if(*Data=='%'){                   //
        switch (*++Data){       
          case 's':                     //
            s = va_arg(ap, const char *);
            for ( ; *s; s++) {
              USART_SendData(USARTx,*s);
              while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC)==RESET);
            }
            Data++;
            break;
          case 'd':                     //
            d = va_arg(ap, int);
            itoa(d, buf, 10);
            for (s = buf; *s; s++) {
              USART_SendData(USARTx,*s);
              while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC)==RESET);
            }
            Data++;
            break;
          default:
            Data++;
            break;
        }    
      }
      else USART_SendData(USARTx, *Data++);
      while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC)==RESET);
    }
  }
  
  //------------------------------------------------------------------------//
  char *itoa(int value, char *string, int radix)
  {
    int   i, d;
    int   flag = 0;
    char  *ptr = string;
  
    /* This implementation only works for decimal numbers. */
    if (radix != 10)
    {
      *ptr = 0;
      return string;
    }
  
    if (!value)
    {
      *ptr++ = 0x30;
      *ptr = 0;
      return string;
    }
  
    /* if this is a negative value insert the minus sign. */
    if (value < 0)
    {
      *ptr++ = '-';
  
      /* Make the value positive. */
      value *= -1;
    }
  
    for (i = 10000; i > 0; i /= 10)
    {
      d = value / i;
  
      if (d || flag)
      {
        *ptr++ = (char)(d + 0x30);
        value -= (d * i);
        flag = 1;
      }
    }
  
    /* Null terminate the string. */
    *ptr = 0;
  
    return string;
  
  } /* NCL_Itoa */
   
  Last edited by a moderator: 31/5/17

Chia sẻ trang này