các cao nhân xem giùm code LCD 16x2 bị lỗi gì vậy

Thảo luận trong 'STM8'

Đang xem chủ đề này ( Thành viên: 0, Khách: 0)

 1. hunterhack

  hunterhack Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  31/10/14
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  #include "stm8s.h"
  void delay_us(uint16_t x)
  {
  while(x--)
  {
  //nop();
  //nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  nop();
  }
  }
  void delay_ms(uint16_t x)
  {
  while(x--)
  {
  delay_us(1000);
  }
  }
  void port_init()
  {
  GPIOC->DDR |= 0xff;
  GPIOC->CR1 |= 0xff;
  GPIOC->CR2 |= 0xff;
  }
  void LCD_Enable()
  {
  GPIOC->ODR |= 1<<2;
  delay_us(36);
  GPIOC->ODR = ~(1<<2);
  delay_us(400);
  }
  void LCD_Send_4bit(unsigned char Data)
  {
  GPIOC->ODR = (Data & 0x01)<<7;
  GPIOC->ODR = ((Data>>1)&1)<<5;
  GPIOC->ODR = ((Data>>2)&1)<<3;
  GPIOC->ODR = ((Data>>3)&1)<<1;

  }
  void LCD_SendCommand(unsigned char command)
  {
  LCD_Send_4bit(command>>4);//gui 4 bit cao
  LCD_Enable();
  LCD_Send_4bit(command);//gui 4 bit thap
  LCD_Enable();
  }
  void LCD_Clear()
  {
  LCD_SendCommand(0x01);
  delay_us(92);

  }
  void LCD_Init()
  {
  LCD_Send_4bit(0x00);
  delay_ms(150);
  //GPIOC->ODR = (~(1<<4));
  GPIOC->ODR = (~(1<<6));
  LCD_Send_4bit(0x03);
  LCD_Enable();
  delay_ms(40);
  LCD_Enable();
  delay_us(800);
  LCD_Enable();
  LCD_Send_4bit(0x02);
  LCD_Enable();
  LCD_SendCommand(0x28);
  LCD_SendCommand( 0x0c);
  LCD_SendCommand( 0x06 );
  LCD_SendCommand(0x01);
  }
  void LCD_Gotoxy(unsigned char x,unsigned char y)
  {
  unsigned char address;
  if(!y)address = (0x80+x);
  else address = (0xc0+x);
  delay_ms(8);
  LCD_SendCommand(address);
  delay_us(400);
  }
  void LCD_Putchar(unsigned char Data)
  {
  GPIOC->ODR = 1<<6;
  LCD_SendCommand(Data);
  GPIOC->ODR = ~(1<<6);

  }
  void LCD_Puts(char *s)
  {
  while(*s)
  {
  LCD_Putchar(*s);
  s++;
  }
  }

  void main()
  {
  CLK->CKDIVR = 0x00;
  port_init();
  LCD_Init();
  LCD_Gotoxy(0,0);
  LCD_Puts(" learn STM8 ");
  LCD_Gotoxy(0,1);
  LCD_Puts("Test LCD 1602 OK");
  while(1)
  {
  }
  }
   
 2. huunho

  huunho Thạc sỹ

  Tham gia ngày:
  16/1/14
  Bài viết:
  3,199
  Đã được thích:
  1,433
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  code này không lỗi gì cả
   

Chia sẻ trang này