Cần giúp sửa code chế tạo đồng hồ hiển thị ngày,tháng,năm trên LCD 16*2.giây k chạy

Thảo luận trong 'Họ 8051'

Đang xem chủ đề này ( Thành viên: 0, Khách: 0)

 1. quycoi1997

  quycoi1997 Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  13/11/17
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
  Mã:
  #include<reg52.h>
  #include<string.h>
  #define Bat 1
  sbit Rs=P1^5;
  sbit Rw=P1^6;
  sbit En=P1^7;
  sbit tang=P3^5;
  sbit menu=P3^2;
  sbit giam=P3^4;
  sbit Bf =P2^7;
  unsigned char bcd_dec(unsigned char bcd);  // Chuyen doi so BCD sang Thap phan hien thi len LCD
  unsigned char bcd_dec(unsigned char bcd)
         {
      return((bcd/16)*10+(bcd%16));
   }
  void caidat(); // Ham phim bam cai dat ngay gio
  void hienngay(); // Ham hien thi ngay thang nam
  void hiengio(); // Ham Hien thi Gio Phut Giay
  unsigned char mode=0;
  bit tang0=1,tang1=1,giam0=1,giam1=1,mode0=1,mode1=1;
  char giay,phut,gio,h1,h2,m1,m2,s1,s2,ngay,thang,nam,ng1,ng2,th1,th2,n1,n2,thu,day; // cac gia tri
  // giay,phut,gio,thu,ngay,thang,nam duoc tach thanh 2 so de hien thi
  
  
  // Ham tre t(ms)
  void delay(int t)
  {
   int a,b;
   for(a=0;a<t;a++)
   {
    for(b=0;b<125;b++)
   {}
   }
  }
  // Ham tre t(us)
  void delay_us(int t)
  {
   int a;
   for(a=0;a<t;a++)
   {}
  }
  
  // CAC CHUONG TRINH GIANH CHO LCD
  // Ham kiem tra ban
  void ban()
  {
   P2=0xFF;
   Rs=0;
   Rw=1;
   while(Bf)
   {
    En=0;
   delay_us(50);
   En=1;
   }
  }
  // Ham ghi lenh
  void lenh(unsigned char x)
  {
   ban();
   P2=x;
   Rs=0;
   Rw=0;
   delay_us(20);
   En=1;
   delay_us(20);
   En=0;
  }
  // Ham ghi du lieu
  void kitu(unsigned char x)
  {
   ban();
   P2=x;
   Rs=1;
   Rw=0;
   delay_us(20);
   En=1;
   delay_us(20);
   En=0;
  }
  // Ham ghi chuoi
  void chuoi(unsigned char *s)
  {
   char i;
   for(i=0;i<strlen(s);i++)
   {
    kitu(s);
   }
  }
  // Ham ghi cham 1 chuoi
  void chuoi_cham(unsigned char *s)
  {
   char i;
   for(i=0;i<strlen(s);i++)
   {
    kitu(s);
   delay(75);
   }
  }
  // Ham khoi tao LCD
  void khoitao()
  {
   lenh(0x38);
   lenh(0x01);
   lenh(0x0c);
   lenh(0x80);
  }
  //Tach gia tri de hien thi
  void tach()
  {
   s1=giay/10+48;s2=giay%10+48;
   m1=phut/10+48;m2=phut%10+48;
   h1=gio/10+48;h2=gio%10+48;
   day=thu+48;
   ng1=ngay/10+48;ng2=ngay%10+48;
   th1=thang/10+48;th2=thang%10+48;
   n1=nam/10+48;n2=nam%10+48;
  }
  //Ham hien thi thoi gian
  void hienthi()
  {
   tach();
   lenh(0x80);
   if(thu!=7)
   {
    chuoi("Thu ");
   kitu(day+1);
   kitu(' ');
   }
   else chuoi("CNHAT ");
   kitu(ng1);kitu(ng2);
   kitu('/');
   kitu(th1);kitu(th2);
   kitu('/');
   chuoi("20");
   kitu(n1);kitu(n2);
   lenh(0xc0);
   chuoi("Time: ");
   kitu(h1);kitu(h2);
   kitu(':');
   kitu(m1);kitu(m2);
   kitu(':');
   kitu(s1);kitu(s2);
   chuoi(" ");
  }
  //Hien thi thu ngay thang nam
  void hienngay()
  {
   tach();
   lenh(0xc0);
   if(thu!=7)
   {
    chuoi("Thu ");
   kitu(day+1);
   kitu(' ');
   }
   else chuoi("CNHAT ");
   kitu(ng1);kitu(ng2);
   kitu('/');
   kitu(th1);kitu(th2);
   kitu('/');
   chuoi("20");
   kitu(n1);kitu(n2);
  }
  //Hien giay phut gio
  void hiengio()
  {
   tach();
   lenh(0xc0);
   chuoi("Time: ");
   kitu(h1);kitu(h2);
   kitu(':');
   kitu(m1);kitu(m2);
   kitu(':');
   kitu(s1);kitu(s2);
   kitu(' ');
  }
  //----------------------------------------------------------------------
  //Ham cai dat gia tri thoi gian
  void caidat()
  {
   if(mode==1) // Gio
   {
    tang0=tang1;tang1=tang;
   giam0=giam1;giam1=giam;
   if(tang0==0 && tang1==1)
   {
    gio=gio+1;
    if(gio==24)
    gio=0;
   }
   if(giam0==0 && giam1==1)
   {
    gio=gio-1;
    if(gio<0)
    gio=23;
   }
   }
   else
   {
   if(mode==2)  // Phut
   {
    tang0=tang1;tang1=tang;
   giam0=giam1;giam1=giam;
   if(tang0==0 && tang1==1)
   {
    phut=phut+1;
    if(phut==60)
    phut=0;
   
   }
   if(giam0==0 && giam1==1)
   {
    phut=phut-1;
    if(phut<0)
    phut=59;
   }
   }
   else
   {
   if(mode==3)  // Thu
   {
    tang0=tang1;tang1=tang;
   giam0=giam1;giam1=giam;
   if(tang0==0 && tang1==1)
   {
    thu=thu+1;
    if(thu==8)
    thu=1;
   
   }
   if(giam0==0 && giam1==1)
   {
    thu=thu-1;
    if(thu==0)
    thu=7;
   }
   }
   else
   {
   if(mode==4)  // Ngay
   {
    tang0=tang1;tang1=tang;
   giam0=giam1;giam1=giam;
   if(tang0==0 && tang1==1)
   {
    ngay=ngay+1;
    if(ngay==32)
    ngay=1;
   
   }
   if(giam0==0 && giam1==1)
   {
    ngay=ngay-1;
    if(ngay==0)
    ngay=31;
   }
   }
   else
   {
   if(mode==5)  // Thang
   {
    tang0=tang1;tang1=tang;
   giam0=giam1;giam1=giam;
   if(tang0==0 && tang1==1)
   {
    thang=thang+1;
    if(thang==13)
    thang=1;
   
   }
   if(giam0==0 && giam1==1)
   {
    thang=thang-1;
    if(thang==0)
    thang=12;
   }
   }
   else
   {
   if(mode==6)  // Nam
   {
    tang0=tang1;tang1=tang;
   giam0=giam1;giam1=giam;
   if(tang0==0 && tang1==1)
   {
    nam=nam+1;
    if(nam==100)
    nam=0;
   
   }
   if(giam0==0 && giam1==1)
   {
    nam=nam-1;
    if(nam<0)
    nam=99;
   }
   }
   }
   }
   }
   }
   }
   if(mode==1)
   {
    lenh(0x80);
   chuoi("  CHINH GIO:  ");
   lenh(0xc0);
   hiengio();
   }
   else
   {
   if(mode==2)
   {
    lenh(0x80);
   chuoi("  CHINH PHUT: ");
   lenh(0xc0);
   hiengio();
   }
   else
   {
   if(mode==3)
   {
    lenh(0x80);
   chuoi("  CHINH THU:  ");
   lenh(0xc0);
   hienngay();
   }
   else
   {
   if(mode==4)
   {
    lenh(0x80);
   chuoi("  CHINH NGAY: ");
   lenh(0xc0);
   hienngay();
   }
   else
   {
   if(mode==5)
   {
    lenh(0x80);
   chuoi("  CHINH THANG: ");
   lenh(0xc0);
   hienngay();
   }
   else
   {
   if(mode==6)
   {
    lenh(0x80);
   chuoi("  CHINH NAM:  ");
   lenh(0xc0);
   hienngay();
   }
   }
   }
   }
   }
   }
   }
  // HAM CHINH
  void main()
  {
   khoitao();
   //khoitao_DS();
   lenh(0x80);
   chuoi_cham("   HELLO    ");
   lenh(0xc0);
   chuoi_cham("   ONGCHU   ");
   delay(1000);
   lenh(0x01);
   lenh(0x80);
   chuoi_cham(" XIN DOI LENH ");
   lenh(0xc0);
   chuoi_cham("   ONGCHU   ");
   delay(1000);
   lenh(0x01);
  
   while(1)
   {
    mode0=mode1;mode1=menu;
   if(mode0==0 && mode1==1)
   {
    mode=mode+1;
    if(mode==7)
    mode=0;
   }
    if(mode!=0)
    caidat();
   else
   hienthi();
   /*if((gio==a_hour)&&(phut==a_min))
   {
   Led=Bat;
   delay(100);
   } */
   }
  }
   
  Last edited by a moderator: 14/11/17
 2. mta_cdt

  mta_cdt Super Moderator Staff Member

  Tham gia ngày:
  10/8/12
  Bài viết:
  2,905
  Đã được thích:
  3,591
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  - Lần sau bạn đưa code vào thẻ code cho mọi người dễ đọc.
  - Giây bạn ko chạy như thế nào? Set s<60 chưa.
   
 3. quycoi1997

  quycoi1997 Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  13/11/17
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
  ok bn, mình mới vào diễn đàn. chưa biết hết đc. bài của mình gặp vấn đề là hiển thị ra giờ phút giây, ngày tháng năm rồi ý. nhưng mà đồng hồ k có chạy. có nghĩa là giây k chạy, giờ k nhảy, phút cungxv ấy. chỉ điều chỉnh đc ấy
   
 4. mta_cdt

  mta_cdt Super Moderator Staff Member

  Tham gia ngày:
  10/8/12
  Bài viết:
  2,905
  Đã được thích:
  3,591
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Bạn đã có các hàm giao tiếp I2c đâu mà nó chạy được. Bạn search đồng hồ thời gian thực dùng 8051 trên forum tràn ngập ấy.
   
 5. quycoi1997

  quycoi1997 Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  13/11/17
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
  nghĩa là phải thêm 1 con DS1307 nữa à bn
   
 6. mta_cdt

  mta_cdt Super Moderator Staff Member

  Tham gia ngày:
  10/8/12
  Bài viết:
  2,905
  Đã được thích:
  3,591
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Thế bạn làm gì tạo thời gian.
   
 7. quycoi1997

  quycoi1997 Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  13/11/17
  Bài viết:
  7
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
  trc mình có thêm dòng giay++; vào thì giây có chạy nhưng rất nhanh ý
   
 8. mta_cdt

  mta_cdt Super Moderator Staff Member

  Tham gia ngày:
  10/8/12
  Bài viết:
  2,905
  Đã được thích:
  3,591
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Thế này thì ko biết giải thích với bạn thế nào nữa.
   
 9. chau hoang

  chau hoang Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  17/5/17
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  cho mình hỏi cái biến tang0 giam0 tang1 giam1 để làm gì vậy ???
   
 10. mta_cdt

  mta_cdt Super Moderator Staff Member

  Tham gia ngày:
  10/8/12
  Bài viết:
  2,905
  Đã được thích:
  3,591
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  giữ trạng thái nút bấm.
   

Chia sẻ trang này