CAD/CAM/CNC/CAE

Tổng quan về CAD/CAM/CAE/CNC và các phần mềm đi theo

Inventor

Chủ đề
154
Bài viết
586
Chủ đề
154
Bài viết
586

SolidWorks

Chủ đề
398
Bài viết
2,105
Chủ đề
398
Bài viết
2,105

AutoCAD

Chủ đề
79
Bài viết
242
Chủ đề
79
Bài viết
242

Unigraphics (NX)

Chủ đề
116
Bài viết
304
Chủ đề
116
Bài viết
304

MasterCAM

Chủ đề
94
Bài viết
338
Chủ đề
94
Bài viết
338

Catia

Chủ đề
42
Bài viết
152
Chủ đề
42
Bài viết
152

Pro Engineer | Creo

Chủ đề
145
Bài viết
320
Chủ đề
145
Bài viết
320

Thảo luận chung

Thảo luận các vấn đề liên quan đến gia công, lập trình CAD/CAM/CNC/CAE
Chủ đề
157
Bài viết
816
Chủ đề
157
Bài viết
816

Quảng cáo Google

Nhà tài trợ

Quảng cáo Google