CAD/CAM/CNC/CAE

Tổng quan về CAD/CAM/CAE/CNC và các phần mềm đi theo

SolidWorks

Chủ đề
402
Bài viết
2,111
Chủ đề
402
Bài viết
2,111

Unigraphics (NX)

Chủ đề
115
Bài viết
302
Chủ đề
115
Bài viết
302

MasterCAM

Chủ đề
94
Bài viết
338
Chủ đề
94
Bài viết
338

Catia

Chủ đề
42
Bài viết
152
Chủ đề
42
Bài viết
152

Pro Engineer | Creo

Chủ đề
144
Bài viết
319
Chủ đề
144
Bài viết
319

Thảo luận chung

Thảo luận các vấn đề liên quan đến gia công, lập trình CAD/CAM/CNC/CAE
Chủ đề
157
Bài viết
815
Chủ đề
157
Bài viết
815

Quảng cáo Google

Nhà tài trợ

Quảng cáo Google