CAD/CAM/CNC/CAE

Tổng quan về CAD/CAM/CAE/CNC và các phần mềm đi theo

Inventor

Chủ đề
155
Bài viết
587
Chủ đề
155
Bài viết
587

SolidWorks

Chủ đề
401
Bài viết
2,113
Chủ đề
401
Bài viết
2,113

AutoCAD

Chủ đề
75
Bài viết
238
Chủ đề
75
Bài viết
238

Unigraphics (NX)

Chủ đề
117
Bài viết
305
Chủ đề
117
Bài viết
305

MasterCAM

Chủ đề
94
Bài viết
338
Chủ đề
94
Bài viết
338

Catia

Chủ đề
42
Bài viết
152
Chủ đề
42
Bài viết
152

Thảo luận chung

Thảo luận các vấn đề liên quan đến gia công, lập trình CAD/CAM/CNC/CAE
Chủ đề
156
Bài viết
816
Chủ đề
156
Bài viết
816

Quảng cáo Google

Nhà tài trợ

Quảng cáo Google