CAD/CAM/CNC/CAE

Tổng quan về CAD/CAM/CAE/CNC và các phần mềm đi theo

Inventor

Chủ đề
152
Bài viết
585
Chủ đề
152
Bài viết
585

SolidWorks

Chủ đề
402
Bài viết
2,111
Chủ đề
402
Bài viết
2,111

AutoCAD

Chủ đề
76
Bài viết
237
Chủ đề
76
Bài viết
237

Unigraphics (NX)

Chủ đề
114
Bài viết
300
Chủ đề
114
Bài viết
300

MasterCAM

Chủ đề
94
Bài viết
338
Chủ đề
94
Bài viết
338

Catia

Chủ đề
42
Bài viết
151
Chủ đề
42
Bài viết
151

Pro Engineer | Creo

Chủ đề
144
Bài viết
319
Chủ đề
144
Bài viết
319

Thảo luận chung

Thảo luận các vấn đề liên quan đến gia công, lập trình CAD/CAM/CNC/CAE
Chủ đề
160
Bài viết
818
Chủ đề
160
Bài viết
818

Quảng cáo Google

Nhà tài trợ

Quảng cáo Google