Cơ sở thiết kế phần cứng

Nhóm phần mềm thiết kế mạch và mô phỏng như orcad, altium, multisim... các thảo luân chung về thiết kế phần cứng, thiết kế PCB

Altium Designer

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng, thủ thuật trong altium
Chủ đề
247
Bài viết
1,842
Chủ đề
247
Bài viết
1,842

OrCAD

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng, thủ thuật cho Orcad
Chủ đề
148
Bài viết
1,360
Chủ đề
148
Bài viết
1,360

Proteus

Cài đặt, sử dụng, thư viện, thủ thuật cho proteus
Chủ đề
223
Bài viết
1,432
Chủ đề
223
Bài viết
1,432

Eagle

Cài đặt, sử dụng, thư viện, thủ thuật cho eagle
Chủ đề
33
Bài viết
669
Chủ đề
33
Bài viết
669

Thảo luận chung về PCB

Tất cả những phương pháp, kinh nghiệm thiết kế phần cứng, thiết kế PCB, footpins, layout, library... được thảo luận tai đây
Chủ đề
161
Bài viết
2,251
Chủ đề
161
Bài viết
2,251

Quảng cáo Google

Nhà tài trợ

Quảng cáo Google