Cơ sở thiết kế phần cứng

Nhóm phần mềm thiết kế mạch và mô phỏng như orcad, altium, multisim... các thảo luân chung về thiết kế phần cứng, thiết kế PCB

Altium Designer

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng, thủ thuật trong altium
Chủ đề
243
Bài viết
1,836
Chủ đề
243
Bài viết
1,836

OrCAD

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng, thủ thuật cho Orcad
Chủ đề
148
Bài viết
1,358
Chủ đề
148
Bài viết
1,358

Proteus

Cài đặt, sử dụng, thư viện, thủ thuật cho proteus
Chủ đề
218
Bài viết
1,427
Chủ đề
218
Bài viết
1,427

Eagle

Cài đặt, sử dụng, thư viện, thủ thuật cho eagle
Chủ đề
33
Bài viết
669
Chủ đề
33
Bài viết
669

Thảo luận chung về PCB

Tất cả những phương pháp, kinh nghiệm thiết kế phần cứng, thiết kế PCB, footpins, layout, library... được thảo luận tai đây
Chủ đề
159
Bài viết
2,241
Chủ đề
159
Bài viết
2,241

Quảng cáo Google

Nhà tài trợ

Quảng cáo Google