Điều khiển thông minh

Fuzzy, Neural network, adaptive ect,.