Hướng dẫn cài gốc phôi/gốc dao trên máy phay/tiện CNC Dossan (Fanuc 0iT)

Hướng dẫn cài gốc phôi/gốc dao trên máy phay/tiện CNC Dossan (Fanuc 0iT)