Test thành công thiết bị báo sự cố đường dây trung thế

Test thành công thiết bị báo sự cố đường dây trung thế
vanphan, hieulv105NinhtdNPC thích bài này.