smt

  1. Tran Giac

    Kem hàn là gì? ( Tiếng anh là Solder paste) chì hàn, bo mạch PCB - SMT

    Kem hàn là gì?? ( Tiếng anh là Solder paste) Chì kem với mục đích tạo kết dính linh kiện SMT trên bề mặt PCB, đồng thời đặt khối kem hàn đúng vào đầu điện cực của linh kiện, in kem hàn là cách tạo ra các điểm kem hàn tại những điểm yêu cầu, sau khi dán linh kiện vào vị trí này PCB đi qua máy...