Truyền nhận UART giữa 2 VĐK

Thảo luận trong 'STM8'

Đang xem chủ đề này ( Thành viên: 0, Khách: 0)

 1. emeien_13

  emeien_13 Sinh viên đại học

  Tham gia ngày:
  30/9/14
  Bài viết:
  121
  Đã được thích:
  15
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  Mình đang có chút vấn đề mong các bạn nào biết về dòng này giúp mình với
  Hiện mình đang cần truyền thông giữa 2 con vđk. Nhưng mình k rõ cấu hình thiếu ở đâu mà k thể truyền nhận được
  Code mình đây
  PHP:
  /**
    ******************************************************************************
    * @file    USART/main.c
    * @author  MCD Application Team
    * @version V1.5.1
    * @date    28-June-2013
    * @brief   Main program body
    ******************************************************************************
    *
    * Licensed under MCD-ST Liberty SW License Agreement V2, (the "License");
    * You may not use this file except in compliance with the License.
    * You may obtain a copy of the License at:
    *
    *        http://www.st.com/software_license_agreement_liberty_v2
    *
    * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
    * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
    * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
    * See the License for the specific language governing permissions and
    * limitations under the License.
    *
    ******************************************************************************
    */

  /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  #include "stm8l15x.h"  /** @addtogroup STM8L15x_StdPeriph_Examples
    * @{
    */

  /**
    * @addtogroup USART_IrDA
    * @{
    */

  /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
  /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  #define Bit_RESET  0
  #define Bit_SET    1

  /* Uncomment the line below according to the target USART Transmit/Receive used
     in the IrDA example.*/
  //#define  USART_IrDA_TRANSMIT  /* USART in IrDA transmit mode. */
  #define  USART_IrDA_RECEIVE   /* USART in IrDA receive mode. */
  #define PC1 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_1)
  /* Private macro -------------------------------------------------------------*/
  /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
  /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  static void USART_Config(void);

  /* Private functions ---------------------------------------------------------*/

  /**
    * @brief  Main program.
    * @param  None
    * @retval None
    */
  void main(void)
  {
    
  /* USART configuration -------------------------------------------*/
    
  USART_Config();
  #ifdef USART_IrDA_TRANSMIT
    
  GPIO_DeInit(GPIOC);
    
  GPIO_Init(GPIOCGPIO_Pin_1GPIO_Mode_In_FL_No_IT);
    
  GPIO_DeInit(GPIOE);
    
  GPIO_Init(GPIOEGPIO_Pin_7GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);
  #else /* USART_IrDA_RECEIVE */
    
  GPIO_DeInit(GPIOE);
    
  GPIO_Init(GPIOEGPIO_Pin_LNibGPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
    
  GPIO_Init(GPIOEGPIO_Pin_7GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);
    
  uint8_t c;
  #endif /*USART_IrDA_TRANSMIT*/  #ifdef USART_IrDA_TRANSMIT
    
  while(1)
    {
      if(
  PC1==0)
      {
        while(
  PC1==0){}
        
  USART_SendData8(USART1'1');
        
  /* Loop until the end of transmission */
        
  while (USART_GetFlagStatus(USART1USART_FLAG_TC) == RESET);
        
  GPIO_ToggleBits(GPIOEGPIO_Pin_7);
      }
    }
  #else /* USART_IrDA_RECEIVE */
    
  while (1)
    { 
      while(
  USART_GetFlagStatus(USART1USART_FLAG_RXNE) == RESET){}
      
  //GPIO_ToggleBits(GPIOE, GPIO_Pin_7);
      //GPIO_ToggleBits(GPIOE, GPIO_Pin_0);
      
  USART_ReceiveData8(USART1);
      if(
  c=='1'GPIO_ToggleBits(GPIOEGPIO_Pin_0);
    }
  #endif /*USART_IrDA_TRANSMIT*/
  }

  /**
    * @brief  Configure USART peripheral
    * @param  None
    * @retval None
    */
  static void USART_Config(void)
  {
    
  /* High speed internal clock prescaler: 1*/
    
  CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);
    
  CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_USART1ENABLE);
    
  USART_DeInit(USART1);
    
  /* EVAL COM (USARTx) configuration -----------------------------------------*/
    /* USART configured as follow:
          - BaudRate = 9600 baud
          - Word Length = 8 Bits
          - One Stop Bit
          - No parity
          - Receive and transmit enabled
    */
    
  USART_Init(USART1, (uint32_t)9600USART_WordLength_8bUSART_StopBits_1,
                     
  USART_Parity_No,(USART_Mode_TypeDef)(USART_Mode_Tx USART_Mode_Rx));


    
  USART_Cmd(USART1ENABLE);
  }


  #ifdef  USE_FULL_ASSERT
  /**
    * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
    *   where the assert_param error has occurred.
    * @param  file: pointer to the source file name
    * @param  line: assert_param error line source number
    * @retval None
    */
  void assert_failed(uint8_tfileuint32_t line)
  {
    
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
       ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */

    /* Infinite loop */
    
  while (1)
    {}
  }
  #endif

  /**
    * @}
    */

  /**
    * @}
    */
  /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
  Mình đang muốn giao tiếp với Nút bấm PC1
  Mỗi khi bấm sẽ đảo trạng thái của LED.
  Nhưng bấm hoài mà led k sáng gì cả

  //#define USART_IrDA_TRANSMIT /* USART in IrDA transmit mode. */
  #define USART_IrDA_RECEIVE /* USART in IrDA receive mode. */

  Nạp cho con nào sẽ define ở đây
   
 2. ngoc_hân_bk

  ngoc_hân_bk Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  20/10/15
  Bài viết:
  27
  Đã được thích:
  6
  Điểm thành tích:
  3
   
 3. eva

  eva Kỹ sư

  Tham gia ngày:
  5/2/13
  Bài viết:
  396
  Đã được thích:
  445
  Điểm thành tích:
  63
  Giới tính:
  Nam
  Bạn dùng PC1 trong Transmit ... nên nếu để chế độ Receiver ... thì PC1 không hoạt động.
   

Chia sẻ trang này