code nhận dữ liệu UART với ngắt

Thảo luận trong 'STM8'

Đang xem chủ đề này ( Thành viên: 0, Khách: 0)

 1. ga_cong

  ga_cong Kỹ sư

  Tham gia ngày:
  14/10/12
  Bài viết:
  295
  Đã được thích:
  123
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  Thấy có người hỏi nên tôi đưa code cho bạn nào cần. Để sử dụng cần add 2 thư viện là stm8s_uart1.c và stm8s_clk.c
  Mã:
  /**
   ******************************************************************************
   * @file  Project/main.c
   * @author MCD Application Team
   * @version V2.2.0
   * @date  30-September-2014
   * @brief  Main program body
    ******************************************************************************
   * @attention
   *
   * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2014 STMicroelectronics</center></h2>
   *
   * Licensed under MCD-ST Liberty SW License Agreement V2, (the "License");
   * You may not use this file except in compliance with the License.
   * You may obtain a copy of the License at:
   *
   *    http://www.st.com/software_license_agreement_liberty_v2
   *
   * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
   * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
   * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
   * See the License for the specific language governing permissions and
   * limitations under the License.
   *
   ******************************************************************************
   */
  
  
  /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  #include "stm8s.h"
  
  /* Private defines -----------------------------------------------------------*/
  /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  INTERRUPT_HANDLER(UART1_RX_IRQHandler, 18)
  {
    /* In order to detect unexpected events during development,
      it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
    */
    char ch;
    ch=UART1_ReceiveData8();
    if(ch=='a')
     GPIO_WriteHigh(GPIOD,GPIO_PIN_3);
    else
    if (ch=='b')
     GPIO_WriteLow(GPIOD,GPIO_PIN_3);
  }
  void main(void)
  {
   GPIO_Init(GPIOD,GPIO_PIN_3,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
   UART1_Init((uint32_t)9600, UART1_WORDLENGTH_8D, UART1_STOPBITS_1, UART1_PARITY_NO, UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART1_MODE_TXRX_ENABLE);
   UART1_ITConfig(UART1_IT_RXNE_OR , ENABLE);
   UART1_Cmd(ENABLE);
    enableInterrupts();
   /* Infinite loop */
   while (1)
   {
   }
  
  }
  
  #ifdef USE_FULL_ASSERT
  
  /**
   * @brief Reports the name of the source file and the source line number
   *  where the assert_param error has occurred.
   * @param file: pointer to the source file name
   * @param line: assert_param error line source number
   * @retval : None
   */
  void assert_failed(u8* file, u32 line)
  {
   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  
   /* Infinite loop */
   while (1)
   {
   }
  }
  #endif
  
  
  /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
   
  mbed thích bài này.
 2. hieuktdt12

  hieuktdt12 Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  16/1/15
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  bác cho em hỏi em bị lỗi này phải xử lý sao ạ
  Error[Pe020]: identifier "uint32_t" is undefined E:\danglam\STM\lap trinh\UART\main.c 51
   
 3. hieuktdt12

  hieuktdt12 Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  16/1/15
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  em đang mắc ở phần thư viện các bác ạ, em biên dịch thì ko lỗi nhưng ko hiểu sao lại lỗi khi nạp chương trình
  Error[Pe136]: struct "CLK_struct" has no field "CANCCR" E:\danglam\STM\lap trinh\UART\STM8S_StdPeriph_Driver\src\stm8s_clk.c 79
  Error[Pe020]: identifier "CLK_CANCCR_RESET_VALUE" is undefined E:\danglam\STM\lap trinh\UART\STM8S_StdPeriph_Driver\src\stm8s_clk.c 79
  Error[Pe136]: struct "CLK_struct" has no field "CANCCR" E:\danglam\STM\lap trinh\UART\STM8S_StdPeriph_Driver\src\stm8s_clk.c 562
  Error[Pe020]: identifier "CLK_CANCCR_CANDIV" is undefined E:\danglam\STM\lap trinh\UART\STM8S_StdPeriph_Driver\src\stm8s_clk.c 562
  Error[Pe136]: struct "CLK_struct" has no field "CANCCR" E:\danglam\STM\lap trinh\UART\STM8S_StdPeriph_Driver\src\stm8s_clk.c 565
   
 4. ga_cong

  ga_cong Kỹ sư

  Tham gia ngày:
  14/10/12
  Bài viết:
  295
  Đã được thích:
  123
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  add 2 file stm8s_clk.c và stm8s_uart1.c vào. trong file stm8s.h thì chọn là stm8s003
   
 5. hieuktdt12

  hieuktdt12 Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  16/1/15
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  bác cho em xin cả cái project đc ko ạ, em làm mãi mà nó cứ báo lỗi hoài thôi
   
 6. hieuktdt12

  hieuktdt12 Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  16/1/15
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  gmail của em là: hieuktdt12@gmail.com rất mong nhận được sự giúp đỡ của bác ga_cong, em xin cảm ơn nhiều
   
 7. ga_cong

  ga_cong Kỹ sư

  Tham gia ngày:
  14/10/12
  Bài viết:
  295
  Đã được thích:
  123
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  đây là project
   

  Các file đính kèm:

  Đức Bão thích bài này.
 8. hieuktdt12

  hieuktdt12 Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  16/1/15
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  thank bác nhiều, nhưng em gặp lỗi truyền ký tự lên máy tính bị sai và không sử đụng được lệnh if(ch=='a') là sao vậy ạ, bác có cách khắc phục không ạ
  khi em nhận ký tự từ máy xuống thì em nhận được mã acii của ký tự em kiểm tra thì đúng nhưng ko so sánh để thực hiện lệnh khác được
   
  duc thang thích bài này.
 9. ga_cong

  ga_cong Kỹ sư

  Tham gia ngày:
  14/10/12
  Bài viết:
  295
  Đã được thích:
  123
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  em đưa code lên xem nào
   
 10. hieuktdt12

  hieuktdt12 Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  16/1/15
  Bài viết:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  code của em đây bác xem giúp em với
  Mã:
  /**
   ******************************************************************************
   * @file  Project/main.c
   * @author MCD Application Team
   * @version V2.2.0
   * @date  30-September-2014
   * @brief  Main program body
    ******************************************************************************
   * @attention
   *
   * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2014 STMicroelectronics</center></h2>
   *
   * Licensed under MCD-ST Liberty SW License Agreement V2, (the "License");
   * You may not use this file except in compliance with the License.
   * You may obtain a copy of the License at:
   *
   *    http://www.st.com/software_license_agreement_liberty_v2
   *
   * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
   * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
   * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
   * See the License for the specific language governing permissions and
   * limitations under the License.
   *
   ******************************************************************************
   */
  
  
  /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  #include "stm8s.h"
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  #include <iostm8s003f3.h>
  #define LED PD_ODR_ODR4
  #define LCD_RS PB_ODR_ODR4
  #define LCD_EN PC_ODR_ODR3
  #define LCD_D4  PC_ODR_ODR4
  #define LCD_D5  PC_ODR_ODR5
  #define LCD_D6  PC_ODR_ODR6
  #define LCD_D7  PC_ODR_ODR7
  #define Line_1 0x80
  #define Line_2 0xC0   /////// lcd
  #define Clear_LCD 0x01
  char M[32];
  void delay(unsigned long int t)
  {
   unsigned long int i=0;
   for(i=0;i<t;i++);
  }
  
  /* Private defines -----------------------------------------------------------*/
  /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  INTERRUPT_HANDLER(UART1_RX_IRQHandler, 18)
  {
    /* In order to detect unexpected events during development,
      it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
    */
    char ch;
  // int i;
    ch=UART1_ReceiveData8();
   
   if(ch==53)
   {
     GPIO_WriteLow(GPIOD,GPIO_PIN_4);
     delay(10000);
     GPIO_WriteHigh(GPIOD, GPIO_PIN_4);
    delay(10000);
   }
  }
  /*
  void delay_us(unsigned int time)
  {
    unsigned int i;
    for(i=0;i<time;i++)
    {
     ;// khong lam gi ca
    }
  }
  void delay_ms(unsigned time)
  {
    unsigned int i,j;
    for(i=0;i<time;i++)
    for(j=0;j<125;j++)
    {
     ;// khong lam gi ca
    }
  }
  void LCD_Enable(void)
  {
   LCD_EN = 1;
  delay_us(3);
   LCD_EN=0;
   delay_us(50);
  }
  void LCD_Send4Bit( unsigned char Data )
  {
  LCD_D4= Data & 0x01;
  LCD_D5= (Data>>1)&1;
  LCD_D6= (Data>>2)&1; // gui data 4 bit
  LCD_D7= (Data>>3)&1;
  }
  void LCD_SendCommand (unsigned char command )
  {
  LCD_Send4Bit ( command >>4 );
  LCD_Enable () ;                   // gui data 8 bit
  LCD_Send4Bit ( command );
  LCD_Enable () ;
  }
  void LCD_Init ( void )
  {
  LCD_Send4Bit(0x00);
  delay_ms(20);
  LCD_RS=0;
  LCD_Send4Bit(0x03);
  LCD_Enable();
  delay_ms(5);             // khai bao LCD che do 4bit 5x7
  LCD_Enable();
  delay_us(100);
  LCD_Enable();
  LCD_Send4Bit(0x02);
  LCD_Enable();
  LCD_SendCommand( 0x28 );   // giao thuc 4 bit, hien thi 2 hang, ki tu 5x8
  LCD_SendCommand( 0x0c);   // cho phep hien thi man hinh
  LCD_SendCommand( 0x06 );   // tang ID, khong dich khung hinh
  LCD_SendCommand( 0X01 ); // xoa toan bo khung hinh
  }
  //////////////////////
  void LCD_Gotoxy(unsigned char x, unsigned char y)// x:vi tri con tro( 0-->15), y : vi tri dong ( 0: dong 1,1 dong 2)
  {
   unsigned char address;
   if(!y)
   address = (Line_1+x);
   else address = (Line_2+x);   // xac dinh vi tri con tro
   delay_us(300);
   LCD_SendCommand(address);
   delay_us(50);
  }
  void LCD_Clear()
  {
   LCD_SendCommand( Clear_LCD ); // xoa LCD
   delay_us(10);
  }
  void LCD_PutChar ( unsigned char Data ) // LCD_Putchar('x')
  {
  LCD_RS=1;
  LCD_SendCommand( Data ); // xuat data 8 bit 1 ki tu
  LCD_RS=0 ;
  }
  void LCD_Puts (char *s)// LCD_Puts("xxx")
  {
    while (*s)
    {
     LCD_PutChar(*s); // xuat chuoi data "xxx"
     s++;
    }
  }
  void LCD_Putn(unsigned char c)
  {
   LCD_EN = 1;// Cho fep muc cao
   LCD_RS=1;// Ghi du lieu        // xuat so xxx+48
   LCD_PutChar(c);// Gia tri C
   LCD_EN = 0;// Xung cao xuong thap
   delay_ms(10);// Cho
  }
  
  */
  
  //////////////////////////////////////////
  void InitClock(void)
  {
   
    CLK_DeInit();
    CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);   //f_Master = HSI/1 = 16MHz
    CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_CPUDIV16);      //f_CPU = f_Master/1 = 16MHz
    while(CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_HSIRDY)!=SET);   //wait until HSI ready
  }
  void InitGPIO(void)
  {
   PB_DDR = 0xFF;
   PB_CR1 = 0xFF;
   PC_DDR = 0xFF;
   PC_CR1 = 0xFF;
   PD_DDR = 0xFF;
   PD_CR1 = 0xFF;
  }
  /*
  void uart1_putchar(char c) {
  while(!(UART1->SR & UART1_SR_TXE));
  UART1->DR = c;
  }
  */
  void main(void)
  {
  // uint8_t c;
   //InitGPIO();
   InitClock();
   GPIO_Init(GPIOD,GPIO_PIN_4,GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
   UART1_DeInit();
   UART1_Init((uint32_t)9600, UART1_WORDLENGTH_8D, UART1_STOPBITS_1, UART1_PARITY_NO, UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART1_MODE_TXRX_ENABLE);
   UART1_ITConfig(UART1_IT_RXNE_OR , ENABLE);
   UART1_Cmd(ENABLE);
   // enableInterrupts();
    GPIO_WriteHigh(GPIOD,GPIO_PIN_4);
  //  uart1_putchar(48);
    // LCD_Init();
   /// LCD_Clear();LED=0;
   /* Infinite loop */
   while (1)
   {
        while (UART1_GetFlagStatus(UART1_FLAG_RXNE) == RESET);
       //   c = UART1_ReceiveData8();
      UART1_SendData8("abc");
      // Loop until the end of transmission
      while (UART1_GetFlagStatus(UART1_FLAG_TXE) == RESET);
     //LCD_Gotoxy(0,0);
   //  LCD_Puts("STM8 DEMO LCD  ");
    
   }
   
  }
  
  #ifdef USE_FULL_ASSERT
  
  /**
   * @brief Reports the name of the source file and the source line number
   *  where the assert_param error has occurred.
   * @param file: pointer to the source file name
   * @param line: assert_param error line source number
   * @retval : None
   */
  void assert_failed(u8* file, u32 line)
  {
   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  
   /* Infinite loop */
   while (1)
   {
   }
  }
  #endif
  
  
  /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
  
   

Chia sẻ trang này