Chia sẻ Code lập trình Vi Điều Khiển 8051 cơ bản ASM

Thảo luận trong 'Họ 8051'

Đang xem chủ đề này ( Thành viên: 0, Khách: 1)

 1. ChipKool

  ChipKool Thạc sỹ

  Tham gia ngày:
  4/9/12
  Bài viết:
  1,055
  Đã được thích:
  1,294
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên UNETI
  Nơi ở:
  Điện Tử | Tin Học - echipkool.com
  Chip chia sẻ những code lập trình asembly đơn giản này các bạn xem sẽ dễ hiểu..có điều gì thắc mắc các bạn cứ hỏi nhé. Simple is the best

  nguyen lt.
  I.PHẦN LED ĐƠN LỆNH MOV

  1.Chương trình led sáng nhấp nháy port 1.
  Mã:
  ORG 00H
  MAIN:
  MOV P1,#00H;led tắt hết
  CALL DELAY
  MOV P1,#0FFH;led sáng hết
  CALL DELAY
  JMP MAIN
  DELAY:;CT tạo trễ
  MOV R0,#50
  LAP:
  NOP
  NOP
  DJNZ R0,LAP
  RET
  END
  2.Chương trình Led sáng dần port 1

  Mã:
  ORG 00H
  MAIN:
  MOV P1,#00000000B;Trạng thái led tắt hết
  CALL DELAY
  MOV P1,#00000001B;Led p1.0 sáng
  CALL DELAY
  MOV P1,#00000011B;led p1.0,p1.1 sáng
  CALL DELAY
  MOV P1,#00000111B;led p1.0,p1.1,p1.2 sáng
  CALL DELAY
  MOV P1,#00001111B
  CALL DELAY
  MOV P1,#00011111B
  CALL DELAY
  MOV P1,#00111111B
  CALL DELAY
  MOV P1,#01111111B
  CALL DELAY
  MOV P1,#11111111B
  CALL DELAY
  JMP MAIN
  DELAY:
  MOV R0,#200
  LAP:
  MOV R1,#200
  LAP2:
  NOP
  NOP
  NOP
  DJNZ R1,LAP2
  DJNZ R0,LAP
  RET
  END
  
  3.Chương trình led tắt dần port 1

  Mã:
  ORG 00H
  MAIN:
  MOV P1,#11111111B;Trạng thái led sáng hết
  CALL DELAY
  MOV P1,#11111110B;Led p1.0 tắt
  CALL DELAY
  MOV P1,#11111100B;led p1.0 tắt,p1.1 tắt
  CALL DELAY
  MOV P1,#11111000B
  CALL DELAY
  MOV P1,#11110000B
  CALL DELAY
  MOV P1,#11100000B
  CALL DELAY
  MOV P1,#11000000B
  CALL DELAY
  MOV P1,#10000000B
  CALL DELAY
  MOV P1,#00000000B
  CALL DELAY
  JMP MAIN
  DELAY:
  MOV R0,#200
  LAP:
  MOV R1,#200
  LAP2:
  NOP
  NOP
  NOP
  DJNZ R1,LAP2
  DJNZ R0,LAP
  RET
  END
  4.Sáng dần tắt dần theo chiều ngược lại:

  Mã:
  ORG 00H
   
  MAIN:
  CALL CON1
  CALL CON2
  JMP MAIN
  CON1:;SANG DAN
  MOV P1,#00000000B
  CALL DELAY
  MOV P1,#10000000B
  CALL DELAY
  MOV P1,#11000000B
  CALL DELAY
  MOV P1,#11100000B
  CALL DELAY
  MOV P1,#11110000B
  CALL DELAY
  MOV P1,#11111000B
  CALL DELAY
  MOV P1,#11111100B
  CALL DELAY
  MOV P1,#11111110B
  CALL DELAY
  MOV P1,#11111111B
  CALL DELAY
  RET
   
  CON2:;TAT DAN
  MOV P1,#11111111B
  CALL DELAY
  MOV P1,#01111111B
  CALL DELAY
  MOV P1,#00111111B
  CALL DELAY
  MOV P1,#00011111B
  CALL DELAY
  MOV P1,#00001111B
  CALL DELAY
  MOV P1,#00000111B
  CALL DELAY
  MOV P1,#00000011B
  CALL DELAY
  MOV P1,#00000001B
  CALL DELAY
  MOV P1,#00000000B
  CALL DELAY
  RET
   
  DELAY:
  MOV R0,#200
  LAP:
  MOV R1,#200
  LAP2:
  NOP
  NOP
  NOP
  DJNZ R1,LAP2
  DJNZ R0,LAP
  RET
  END
  II. PHẦN LED ĐƠN LỆNH QUAY.
  lenh quay.

  Mã:
  ORG 0000H
  MAIN:; Bat dau chuong trinh chinh
  CALL CTA;Goi chuong trinh con sang dan tu tren xuong duoi
  CALL CTB;Goi chuong trinh con sang dan tu duoi len tren
  JMP MAIN
  ;-----------chuong trinh con sang dan tu tren xuong duoi--------------------------
  CTA:
  MOV A,#00H;Thanh ghi A la 00000000
  LAP:;Nhan cua vong lap
  SETB C;Thit lap co nho C len 1
  RLC A;Quay trai co C co nho
  MOV P2,A;Dua gia tri vao P2
  CALL DELAY;Tao thoi gian tre de thay hieu ung
  CJNE A,#0FFH,LAP;Kiem tra neu chua bang 11111111 thi nhay den nhan LAP
  RET
   
  ;-------------chuong trinh con sang dan tu duoi len tren-------------------------
  CTB:
  MOV A,#00H; dua gia tri 00000000 vao thanh ghi tich luy A
  LAP1:      ; nhan vong lap
  SETB C     ; Thiet lap co nho C len 1
  RRC A      ; quay phai thanh ghi A co co nho
  MOV P2,A  ; chuyen gia tri thanh ghi A vua quay xuat ra Port 2
  CALL DELAY;goi chuong trinh tre de thay hieu ung led
  CJNE A,#0FFH,LAP1;Kiem tra thanh ghi A da bang 11111111 chua, neu chua bang thin hay den LAP1
  RET
  ;----Chuong trinh tao thoi gian tre-----
  DELAY:
  MOV R0,#200
  LOOP:
  MOV R1,#210
  LOOP1:
  NOP
  DJNZ R1,LOOP1
  DJNZ R0,LOOP
  RET
  END
  
  III. LED ĐƠN LẪY BẢNG MÃ

  lenh quay.
  Mã:
  ORG 00H
  MAIN:
  CALL CTA; sang dan qua trai
  CALL CTB; sang dan qua phai  
  JMP MAIN
  ;*****************************************
  CTA:
    MOV R0,#00H    ;Bien dem so trang thai hien thi
    MOV DPTR,#MALED  ;Nap di chi vung du lieu
  LABEL:        
    MOV A,R0      ; Chuyen gia tri thanh ghi R0 vao thanh ghi A
    MOVC A,@A+DPTR    ; Lay du lieu tu vung nho
    MOV P2,A      ;Hien thi
    CALL DELAY
    INC R0      ; Lay du lieu ke tiep
    CJNE R0,#9,LABEL    ; Kiem tra so du trang thai hien thi
  RET
  ;*****************************************
  CTB:
    MOV R0,#00H
    MOV DPTR,#MALED1
  LABEL1:
    MOV A,R0
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV P2,A
    CALL DELAY
    INC R0
    CJNE R0,#9,LABEL1
  RET
  ;******************************************
  MALED: DB 00H,01H,03H,07H,0FH,1FH,3FH,7FH,0FFH; co 9 ma led CTA
  ;00000000b,00000001b,00000011b,………
  MALED1: DB 00H,80H,0C0H,0E0H,0F0H,0F8H,0FCH,0FEH,0FFH; 9 ma led CTB
  ;----Chuong trinh tao thoi gian tre-----
  DELAY:
  MOV R3,#200
  LOOP:
  MOV R2,#250
  LOOP1:
  NOP
  DJNZ R2,LOOP1
  DJNZ R3,LOOP
  RET
  END
  
  IV. DÙNG IC 74HC595
  Mo phong 595.
  Mã:
  ORG 00H
  MAIN:
  CALL CTA;goi chuong trinh con
  CALL CTB
  CALL CTC
  JMP MAIN
   
  CTA:
  ;sang dan led
  MOV R1,#8;quet 8 led
  LAP:
  SETB P2.0;thiet lap bit chan data len 1 cho led sang
  CALL DELAY
  SETB P2.1;tao xung mo cho bit vao chan SH
  CALL DELAY
  CLR P2.1;tao xung dong khong cho bit vao chan SH
  CALL DELAY
  SETB P2.2;tao xung mo ST cho bit xuat ra cac chan led
  CALL DELAY
  CLR P2.2;tao xung dong ST khong cho bit xuat ra cac chan led
  CALL DELAY
  DJNZ R1,LAP
   
  ;tat dan led
  MOV R1,#8
  LAP1:
  CLR P2.0;thiet lap bit chan data len 1 cho led sang
  CALL DELAY
  SETB P2.1
  CALL DELAY
  CLR P2.1
  CALL DELAY
  SETB P2.2
  CALL DELAY
  CLR P2.2
  CALL DELAY
  DJNZ R1,LAP1
  RET
   
  CTB:;sang 1 led chay
  MOV R4,#3
  NHAY:
  SETB P2.0
  CALL DELAY
  SETB P2.1
  CALL DELAY
  CLR P2.1
  SETB P2.2
  CALL DELAY
  CLR P2.2
  CALL DELAY
  MOV R1,#7
  LAP2:
  CLR P2.0
  SETB P2.1
  CLR P2.1
  SETB P2.2
  CLR P2.2
  CALL DELAY
  CALL DELAY
  DJNZ R1,LAP2
  DJNZ R4,NHAY
  RET
   
  CTC:;sang nhap nhay led
  MOV R4,#3
  NHAY1:
  MOV R1,#8
  LAP3:
  SETB P2.0
  SETB P2.1
  CLR P2.1
  DJNZ R1,LAP3
  SETB P2.2
  CLR P2.2
  CALL DELAY
   
  MOV R1,#8
  LAP4:
  CLR P2.0
  SETB P2.1
  CLR P2.1
  DJNZ R1,LAP4
  SETB P2.2
  CLR P2.2
  CALL DELAY
  DJNZ R4,NHAY1
  RET
   
   
   
  DELAY:;chuong trinh tao tre
  MOV R0,#200
  LOOP:
  MOV R2,#200
  LOOP1:
  DJNZ R2,LOOP1
  DJNZ R0,LOOP
  RET
  END
  Chúc các bạn thành công?

   
  TinhTD-TC, Duyhoa, mrcuong71416 others thích bài này.
 2. ChipKool

  ChipKool Thạc sỹ

  Tham gia ngày:
  4/9/12
  Bài viết:
  1,055
  Đã được thích:
  1,294
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên UNETI
  Nơi ở:
  Điện Tử | Tin Học - echipkool.com
  LED 7 THANH

  1. phương pháp thủ công và lấy mã:


  7 thanh chipkool.

  Mã:
  ORG 0000H
   
  MAIN:
   
  MOV R0,#00; khoi tao bien dem
   
  LAP:
   
  CALL CTHT; goi chuong trinh hien thi
   
  INC R0; tang bien dem
   
  CJNE R0,#10,LAP; kiem tra đã đếm đến 9
   
  JMP MAIN
   
   
   
  CTHT:; Chuong trinh hien thi led 7 đoan
   
  MOV R7,#1; vong lap quet
   
  QUAY:
   
  MOV A,R0
   
  MOV B,#10
   
  DIV AB
   
  MOV DPTR,#MALED
   
  MOVC A,@A+DPTR
   
  MOV P2,A
   
  CALL DELAY
   
  MOV A,B
   
  MOVC A,@A+DPTR
   
  MOV P3,A
   
  CALL DELAY
   
  DJNZ R7,QUAY
   
  RET
   
   
   
  MALED: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
   
   
   
  DELAY:
   
  MOV R4,#150
   
  LOOP:
   
  MOV R5,#200
   
  LOOP1:
   
  DJNZ R5,LOOP1
   
  DJNZ R4,LOOP
   
  RET
   
  END
   
  

  2. Phương pháp quét led:

  7 thanh quet led chipkool.


  Mã:
  ORG 00H
   
  MAIN:
   
  MOV R0,#0    ; GIA TRI BAN DAU  
   
  LAP:
   
  INC R0    ; TANG BIEN DEM
   
  CALL HT
   
  CJNE R0,#100,LAP ; GIOI HAN CUA GIA TRI
   
  JMP MAIN                
   
   
   
  HT:      ; CHUONG TRINH HIEN THI LED 7 DOAN
   
  MOV DPTR,#MALED ; GAN MA CHO THANH GHI CONTROL
   
  MOV R7,#50    ; SO LAN QUET
   
  QUET:
   
  MOV A,R0
   
  MOV B,#10
   
  DIV AB    ; CHIA LAY RA PHAN CHUC
   
  MOVC A,@A+DPTR ; LAY MA LED HANG CHUC
   
  MOV P2,A    ; XUAT DU LIEU RA PORT
   
  SETB P3.0    ; CHO PHEP HIEN THI
   
  CALL DELAY
   
  CLR P3.0
   
   
   
  MOV A,B    ; LAY GIA TRI HANG DON VI
   
  MOVC A,@A+DPTR  ;LAY MA LED HANG DON VI
   
  MOV P2,A    ; XUAT DU LIEU  
   
  SETB P3.1    ; CHO PHEP HIEN THI RA LED
   
  CALL DELAY
   
  CLR P3.1
   
   
   
  DJNZ R7,QUET
   
  RET
   
   
   
  DELAY:    ;THOI GIAN TRE
   
  MOV R1,#150
   
  LAPA:
   
  MOV R2,#20
   
  LAPB:
   
  DJNZ R2,LAPB
   
  DJNZ R1,LAPA
   
  RET
   
   
   
  ORG 500 ; MA LED 7 DOAN
   
  MALED:
   
  DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
   
  END
   
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  

  3. Phương pháp dùng ic chốt 74hc373

  7 thanh ic 74hc573 chipkool.


  Mã:
  ORG 00H
   
  MAIN:
   
  CALL CTA
   
  JMP MAIN
   
   
   
  CTA:
   
  MOV P2,#00H    ; TAT CAC PORT DU LIEU
   
  MOV P3,#00H
   
  MOV R1,#0    ; GIA TRI BAN DAU CUA BIEN DEM
   
  MOV DPTR,#MALED ; DUA MA LED 7 DOAN VAO THANH GHI CONTROL
   
  NEXT:
   
  CALL HT ; CHUONG TRINH HIEN THI RA LED 7 DOAN
   
  INC R1  ; TANG GIA TRI BIEN DEM
   
  CJNE R1,#100,NEXT ; KIEM TRA GIA TRI BIEN DEM =100 THI KET THUC
   
  RET
   
   
   
  HT: ; CHUONG TRINH HIEN THI RA LED 7 DOAN
   
  MOV A,R1
   
  MOV B,#10
   
  DIV AB  ; LAY GIA TRI HANG CHUC
   
  MOVC A,@A+DPTR; LAY MA LED
   
  MOV P2,A  ;XUAT DU LIEU RA PORT VA HIEN THI TREN LED 7 DOAN
   
  SETB P3.0
   
  CLR P3.0
   
   
   
  MOV A,B    ; LAY GIA TRI HANG DON VI
   
  MOVC A,@A+DPTR  ; LAY MA LED HANG DON VI
   
  MOV P2,A    ; XUAT VA HIEN THI TREN LED 7 DOAN
   
  SETB P3.1
   
  CLR P3.1
   
  CALL DELAY
   
  RET
   
   
   
  DELAY:  ; THOI GIAN TRE
   
  MOV R2,#250
   
  STOP:
   
  MOV R3,#250
   
  STOP2:
   
  DJNZ R3,STOP2
   
  DJNZ R2,STOP
   
  RET
   
   
   
  MALED:  ; MA LED
   
  DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
   
  END
   
  
  Chúc các bạn ngon miệng...^^   
  TinhTD-TC, nampro, voloi_556 others thích bài này.
 3. ChipKool

  ChipKool Thạc sỹ

  Tham gia ngày:
  4/9/12
  Bài viết:
  1,055
  Đã được thích:
  1,294
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên UNETI
  Nơi ở:
  Điện Tử | Tin Học - echipkool.com
  PHIM ĐƠN

  1. Phím đơn + led Đơn : 4 phím 4 led


  phim don + led don chipkool.  Mã:
  ORG 00H
   
  MAIN:
   
  MOV P2,#00000000B
   
  KEY1:
   
    JNB P1.4,KEY1OK
   
    CLR P2.0
   
    CALL DELAY
   
    JMP KEY2
   
  KEY1OK:
   
  SETB P2.0
   
  CALL DELAY
   
    
   
  KEY2:
   
    JNB P1.5,KEY2OK
   
    CLR P2.1
   
    CALL DELAY
   
    JMP KEY3
   
  KEY2OK:
   
  SETB P2.1
   
  CALL DELAY
   
   
   
  KEY3:
   
    JNB P1.6,KEY3OK
   
    CLR P2.2
   
    CALL DELAY
   
    JMP KEY4
   
  KEY3OK:
   
  SETB P2.2
   
  CALL DELAY
   
   
   
  KEY4:
   
    JNB P1.7,KEY4OK
   
    CLR P2.3
   
    CALL DELAY
   
    JMP KEY1
   
  KEY4OK:
   
  SETB P2.3
   
  CALL DELAY
   
  JMP KEY1
   
  JMP MAIN
   
   
   
  DELAY:
   
  MOV R0,#200
   
  LOOP:
   
  MOV R1,#150
   
  LOOP1:
   
  DJNZ R1,LOOP1
   
  DJNZ R2,LOOP
   
  RET
   
  END
  2. Phím đơn + led 7 thanh

  phim don + led 7 thanh.
  Mã:
  ORG 00H
  MAIN:
  KEY0:
    JNB P1.7,KEY0OK
    JMP KEY1
  KEY0OK:
    CALL CTHT
    INC R0
  KEY1:
    JNB P1.6,KEY1OK
    JMP KEY0
  KEY1OK:
    CALL CTHT
    DEC R0
  JMP KEY0
   
  JMP MAIN
   
  CTHT:
  MOV R7,#5
  QUET:
  MOV A,R0
  MOV B,#10
  DIV AB
  MOV DPTR,#MALED
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P3,A
  CALL DELAY
  MOV A,B
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,A
  CALL DELAY
  DJNZ R7,QUET
  RET
   
  MALED:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
   
  DELAY:
  MOV R2,#150
  LOOP:
  MOV R1,#200
  LOOP1:
  DJNZ R1,LOOP1
  DJNZ R2,LOOP
  RET
  END
  3. Phím điều khiển Role + động cơ đơn giản
  phim + dong co + role.

  Mã:
  ORG 0000H
  MAIN:
  JNB P1.0,THUAN_R
  JNB P1.1,NGHICH_R
  JNB P1.2,THUAN_H
  JNB P1.3,NGHICH_H
  JNB P1.4,STOP
   
  JMP MAIN
   
  THUAN_R:
  SETB P3.0
  CLR P3.1
  JMP MAIN
   
  NGHICH_R:
  CLR P3.0
  SETB P3.1
  JMP MAIN
   
  THUAN_H:
  SETB P3.2
  CLR P3.3
  JMP MAIN
   
  NGHICH_H:
  CLR P3.2
  SETB P3.3
  JMP MAIN
   
  STOP:
  CLR P3.0
  CLR P3.1
  CLR P3.2
  CLR P3.3
  JMP MAIN
   
  CALL DELAY
   
  DELAY:
  MOV R0,#200
  LOOP:
  MOV R1,#250
  LOOP1:
  NOP
  DJNZ R1,LOOP1
  DJNZ R0,LOOP
  RET
   
  END
  Chúc các bạn ngon miệng xỉa răng^^
   
  khanhlumpy, nampro, voloi_556 others thích bài này.
 4. ChipKool

  ChipKool Thạc sỹ

  Tham gia ngày:
  4/9/12
  Bài viết:
  1,055
  Đã được thích:
  1,294
  Điểm thành tích:
  113
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Sinh Viên UNETI
  Nơi ở:
  Điện Tử | Tin Học - echipkool.com
  1 MATRIX CHẠY CHỮ:
  1 matrix chay chu.
  Mã:
  ORG 00H
   
  MAIN:
   
  MOV DPTR,#MASO1
   
  CALL CTHT
   
  LJMP MAIN
   
   
   
  CTHT:;CHUONG TRINH HIEN THI
   
  MOV R7,#64;Moi chu la 1 ma tran 8x8, co 8 chu nhu vay se la 8x8 = 64
   
  CHAYCHU:
   
  MOV R5,#100;toc do chay chu
   
  QUET:
   
  MOV R0,#00
   
  MOV R1,#01111111B
   
  LAPS:
   
  MOV P3,R1
   
  MOV A,R1
   
  RL A
   
  MOV R1,A
   
  MOV P3,R1
   
  MOV A,R0
   
  MOVC A,@A+DPTR
   
  MOV P2,A
   
  CALL DELAY
   
  INC R0
   
  CJNE R0,#8,LAPS;
   
  DJNZ R5,QUET
   
  INC DPTR
   
  DJNZ R7,CHAYCHU
   
  RET
   
   
   
  ;-------Hien thi Chu LAP TRINH---------------
   
  MASO1:
   
  DB  0FFH,0FFH,0H,7FH,7FH,7FH,7FH,0FFH  ;L
   
  DB  0FFH,3H,0F5H,0F6H,0F6H,0F5H,3H,0FFH ;A
   
  DB  0FFH,0FFH,0H,0F6H,0F6H,0F6H,0F9H,0FFH ;P
   
  DB  0FFH,0FFH,0FEH,0FEH,0H,0FEH,0FEH,0FFH ;T
   
  DB  0FFH,0FFH,0H,0EEH,0D6H,0B6H,79H,0FFH ;R
   
  DB  0FFH,0FFH,7EH,0H,7EH,0FFH,0FFH,0FFH ;I
   
  DB  0FFH,0FFH,0H,0FDH,0FBH,0F7H,0H,0FFH ;N
   
  DB  0FFH,0FFH,0H,0F7H,0F7H,0F7H,0H,0FFH ;H
   
   
   
  ;----------Chuong trinh tao thoi gian tre----------
   
  DELAY:
   
  MOV R4,#50
   
  LAPF:
   
  NOP
   
  NOP
   
  NOP
   
  DJNZ R4,LAPF
   
  RET
   
  END
   
  
  2.MATRIX PHIM + MATRIX LED
  matrix phim + matrix led.
  Mã:
  ORG 00H
  MAIN:
  ;QUET HANG 1
    MOV P0,#11111110B
    JNB P0.4,PHIM1  ;SO 7
    JNB P0.5,PHIM2  ;SO 8
    JNB P0.6,PHIM3  ;SO 9
    JNB P0.7,PHIM4  ;KT CHIA
   
  ;QUET HANG 2
    MOV P0,#11111101B
    JNB P0.4,PHIM5  ;SO 4
    JNB P0.5,PHIM6  ;SO 5
    JNB P0.6,PHIM7  ;SO 6
    JNB P0.7,PHIM8  ;KT NHAN
   
  ;QUET HANG 3
    MOV P0,#11111011B
    JNB P0.4,PHIM9  ;SO 1
    JNB P0.5,PHIM10  ;SO 2
    JNB P0.6,PHIM11  ;SO 3
    JNB P0.7,PHIM12  ;KT -
   
  ;QUET HANG 4
    MOV P0,#11110111B
    JNB P0.4,PHIM13  ; ON
    JNB P0.5,PHIM14  ;SO 0
    JNB P0.6,PHIM15  ;KT =
    JNB P0.7,PHIM16  ;KT +
  LJMP MAIN
   
  PHIM1:
    CALL MS1
    LJMP MAIN
  PHIM2:
    CALL MS2
    LJMP MAIN
  PHIM3:
    CALL MS3
    LJMP MAIN
  PHIM4:
    CALL MS4
    LJMP MAIN
  PHIM5:
    CALL MS5
    LJMP MAIN
  PHIM6:
    CALL MS6
    LJMP MAIN
  PHIM7:
    CALL MS7
    LJMP MAIN
  PHIM8:
    CALL MS8
    LJMP MAIN
  PHIM9:
    CALL MS9
    LJMP MAIN
  PHIM10:
    CALL MS10
    LJMP MAIN
  PHIM11:
    CALL MS11
    LJMP MAIN
  PHIM12:
    CALL MS12
    LJMP MAIN
  PHIM13:
    CALL MS13
    LJMP MAIN
  PHIM14:
    CALL MS14
    LJMP MAIN
  PHIM15:
    CALL MS15
    LJMP MAIN
  PHIM16:
    CALL MS16
    LJMP MAIN
  MS1:
    MOV DPTR,#MASO1
    CALL CTHT
    RET
  MS2:
    MOV DPTR,#MASO2
    CALL CTHT
    RET
  MS3:
    MOV DPTR,#MASO3
    CALL CTHT
    RET
  MS4:
    MOV DPTR,#MASO4
    CALL CTHT
    RET
  MS5:
    MOV DPTR,#MASO5
    CALL CTHT
    RET
  MS6:
    MOV DPTR,#MASO6
    CALL CTHT
    RET
  MS7:
    MOV DPTR,#MASO7
    CALL CTHT
    RET
  MS8:
    MOV DPTR,#MASO8
    CALL CTHT
    RET
  MS9:
    MOV DPTR,#MASO9
    CALL CTHT
    RET
  MS10:
    MOV DPTR,#MASO10
    CALL CTHT
    RET
  MS11:
    MOV DPTR,#MASO11
    CALL CTHT
    RET
  MS12:
    MOV DPTR,#MASO12
    CALL CTHT
    RET
  MS13:
    MOV DPTR,#MASO13
    CALL CTHT
    RET
  MS14:
    MOV DPTR,#MASO14
    CALL CTHT
    RET
  MS15:
    MOV DPTR,#MASO15
    CALL CTHT
    RET
  MS16:
    MOV DPTR,#MASO16
    CALL CTHT
    RET
  CTHT:;CHUONG TRINH HIEN THI
    MOV R2,#20
  QUET:
    MOV R0,#0
    MOV R1,#01H
    BACK_1:
    MOV A,R0
    MOVC A,@A+DPTR
    MOV P2,A
    MOV P3,R1
    CALL DELAY
    MOV P3,#00H
    MOV A,R1
    RL A
    MOV R1,A
    INC R0
    CJNE R0,#8,BACK_1
    DJNZ R2,QUET
    RET
   
  DELAY:
    PUSH 01
    MOV R1,#50
    DJNZ R1,$
    POP 01
  RET
   
  MASO1:
    DB  0FFH,0FFH,0BDH,0DDH,0EDH,0F5H,0F9H,0FFH  ;S7
  MASO2:
    DB  0FFH,89H,76H,76H,76H,89H,0FFH,0FFH ;S8
  MASO3:
    DB  0FFH,71H,6EH,6EH,0AEH,0C1H,0FFH,0FFH ;S9
  MASO4:
    DB  0FFH,0F7H,0F7H,0D5H,0F7H,0F7H,0FFH,0FFH  ;KT CHIA
  MASO5:
    DB  0FFH,0E7H,0EBH,0EDH,80H,0EFH,0FFH,0FFH ;S4
  MASO6:
    DB  0FFH,0FFH,0B8H,0BAH,0BAH,0BAH,0C7H,0FFH ;S5
  MASO7:
    DB  0FFH,0C7H,0B3H,0B5H,0B6H,0CFH,0FFH,0FFH ;S6
  MASO8:
    DB  0FFH,0BDH,0DBH,0E7H,0E7H,0DBH,0BDH,0FFH ;KT NHAN
  MASO9:
    DB  0FFH,0F7H,0BBH,81H,0BFH,0FFH,0FFH,0FFH ;S1
  MASO10:
    DB  0FFH,0BDH,9EH,0AEH,0B6H,0B9H,0FFH,0FFH ;S2
  MASO11:
    DB  0FFH,7EH,76H,72H,74H,8EH,0FFH,0FFH ;S3
  MASO12:
    DB  0FFH,0F7H,0F7H,0F7H,0F7H,0F7H,0FFH,0FFH ;KT -
  MASO13:
    DB  0C3H,0BDH,0C3H,83H,0F7H,0EFH,0DFH,83H ;ON
  MASO14:
    DB  0FFH,83H,7DH,7DH,7DH,83H,0FFH,0FFH ; S0
  MASO15:
    DB  0FFH,0FFH,0EBH,0EBH,0EBH,0EBH,0FFH,0FFH ;KT =
  MASO16:
    DB  0FFH,0F7H,0F7H,0C1H,0F7H,0F7H,0FFH,0FFH ;KT +
   
  END
  
  3. Matrix phím + Led 7 thanh

  matrix phim + 7 seg.
  Mã:
  ;chương trình code asm
  ;Design By Chipkool_online
  ;SV ĐH Kinh tế - Kỹ Thuật công Nghiệp
  ORG 00H
  MAIN:
  ;QUET HANG 1
  MOV P3,#11111110B
  JNB P3.4,PHIM7
  JNB P3.5,PHIM8
  JNB P3.6,PHIM9
  JNB P3.7,PHIM10
   
  ;QUET HANG 2
  MOV P3,#11111101B
  JNB P3.4,PHIM4
  JNB P3.5,PHIM5
  JNB P3.6,PHIM6
  JNB P3.7,PHIM11
   
  ;QUET HANG 3
  MOV P3,#11111011B
  JNB P3.4,PHIM1
  JNB P3.5,PHIM2
  JNB P3.6,PHIM3
  JNB P3.7,PHIM12
   
  ;QUET HANG 4
  MOV P3,#11110111B
  JNB P3.4,PHIM13
  JNB P3.5,PHIM14
  JNB P3.6,PHIM15
  JNB P3.7,PHIM16
   
  JMP MAIN
   
  PHIM1:
  MOV R0,#1
  CALL CTHT
  LJMP MAIN
   
   
   
  PHIM2:
  MOV R0,#2
  CALL CTHT
  LJMP MAIN
   
   
  PHIM3:
  MOV R0,#3
  CALL CTHT
  LJMP MAIN
   
   
  PHIM4:
  MOV R0,#4
  CALL CTHT
  LJMP MAIN
   
   
  PHIM5:
  MOV R0,#5
  CALL CTHT
  LJMP MAIN
   
   
   
  PHIM6:
  MOV R0,#6
  CALL CTHT
  LJMP MAIN
   
   
  PHIM7:
  MOV R0,#7
  CALL CTHT
  LJMP MAIN
   
   
  PHIM8:
  MOV R0,#8
  CALL CTHT
  LJMP MAIN
   
   
  PHIM9:
  MOV R0,#9
  CALL CTHT
  LJMP MAIN
   
   
  PHIM10:
  MOV R0,#10
  CALL CTHT
  LJMP MAIN
   
   
  PHIM11:
  MOV R0,#11
  CALL CTHT
  LJMP MAIN
   
   
  PHIM12:
  MOV R0,#12
  CALL CTHT
  LJMP MAIN
   
  PHIM13:
  MOV R0,#13
  CALL CTHT
  LJMP MAIN
   
   
  PHIM14:
  MOV R0,#14
  CALL CTHT
  LJMP MAIN
   
   
  PHIM15:
  MOV R0,#15
  CALL CTHT
  LJMP MAIN
   
   
  PHIM16:
  MOV R0,#16
  CALL CTHT
  LJMP MAIN
   
   
  CTHT:
  MOV R7,#20
  QUAY:
  MOV A,R0
  MOV B,#10
  DIV AB
  MOV DPTR,#MALED
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  SETB P2.0
  CALL DELAY
  CLR P2.0
  MOV A,B
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  SETB P2.1
  CALL DELAY
  CLR P2.1
  DJNZ R7,QUAY
  RET
   
   
  MALED:DB 11000000B,11111001B,10100100B,10110000B,10011001B,10010010B,10000010B,11111000B,10000000B,10010000B
   
  DELAY:
   
  MOV R1,#100
  LAP:
  NOP
  NOP
  DJNZ R1,LAP
  RET
  END
   
  
  4. MATRIX PHÍM + LCD
  matrix phim + lcd.

  Mã:
  ;P2=data pin
  ;P3.0 -> RS pin
  ;P3.1 -> R/W pin
  ;P3.2 -> E pin
    
  ;RS   EQU  P3.0
  ;RW   EQU  P3.1
  ;E   EQU  P3.2
   
  ORG 00H
  MAIN:
  ;*** chuong trinh khoi tao LCD
       MOV  A,#38H    ;init. LCD 2 dong ma tran 5x7
      ACALL CSTROBE
      MOV  A,#0EH    ;LCD on, cursor on
      ACALL CSTROBE
      MOV  A,#01H    ;clear LCD
      ACALL CSTROBE
   
   
  ;QUET HANG 1
  MOV P1,#11111110B
  JNB P1.4,PHIM1
  JNB P1.5,PHIM2
  JNB P1.6,PHIM3
  JNB P1.7,PHIM4
   
  ;QUET HANG 2
  MOV P1,#11111101B
  JNB P1.4,PHIM5
  JNB P1.5,PHIM6
  JNB P1.6,PHIM7
  JNB P1.7,PHIM8
   
  ;QUET HANG 3
  MOV P1,#11111011B
  JNB P1.4,PHIM9
  JNB P1.5,PHIM10
  JNB P1.6,PHIM11
  JNB P1.7,PHIM12
   
  ;QUET HANG 4
  MOV P1,#11110111B
  JNB P1.4,PHIM13
  JNB P1.5,PHIM14
  JNB P1.6,PHIM15
  JNB P1.7,PHIM16
   
  LJMP MAIN
   
  PHIM1:; hien thi chay chu sang trai
  LCALL CTSO1
  LJMP MAIN
   
  PHIM2:
  LCALL CTSO2
  LJMP MAIN
   
  PHIM3:
  LCALL CTSO3
  LJMP MAIN
   
  PHIM4:
  LCALL CTSO4
  LJMP MAIN
   
  PHIM5:
  LCALL CTSO5
  LJMP MAIN
   
  PHIM6:
  LCALL CTSO6
  LJMP MAIN
   
  PHIM7:
  LCALL CTSO7
  LJMP MAIN
   
  PHIM8:
  LCALL CTSO8
  LJMP MAIN
   
  PHIM9:
  LCALL CTSO9
  LJMP MAIN
   
  PHIM10:
  LCALL CTSO10
  LJMP MAIN
   
  PHIM11:
  LCALL CTSO11
  LJMP MAIN
   
  PHIM12:
  LCALL CTSO12
  LJMP MAIN
   
  PHIM13:
  LCALL CTB
  LJMP MAIN
   
  PHIM14:
  LCALL CTA
  LJMP MAIN
   
  PHIM15:
   
  LJMP MAIN
   
  PHIM16:
   
  LJMP MAIN
   
  ;***************CHUONG TRINH CON CAC SO 1 - 12
  CTSO1:
  ;Hien dong 1
  MOV A,#80H
  LCALL CSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'1'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
   
  RET
   
  CTSO2:
  ;Hien dong 1
  MOV A,#80H
  LCALL CSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'2'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  RET
   
  CTSO3:
  ;Hien dong 1
  MOV A,#80H
  LCALL CSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'3'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  RET
   
  CTSO4:
  ;Hien dong 1
  MOV A,#80H
  LCALL CSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'4'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  RET
   
  CTSO5:
  ;Hien dong 1
  MOV A,#80H
  LCALL CSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'5'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  RET
   
  CTSO6:
  ;Hien dong 1
  MOV A,#80H
  LCALL CSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'6'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  RET
   
   
  CTSO7:
  ;Hien dong 1
  MOV A,#80H
  LCALL CSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'7'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  RET
   
  CTSO8:
  ;Hien dong 1
  MOV A,#80H
  LCALL CSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'8'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  RET
   
  CTSO9:
  ;Hien dong 1
  MOV A,#80H
  LCALL CSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'9'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  RET
   
  CTSO10:
  ;Hien dong 1
  MOV A,#80H
  LCALL CSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'10'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
   
  RET
   
  CTSO11:
  ;Hien dong 1
  MOV A,#80H
  LCALL CSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'11'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  RET
   
  CTSO12:
  ;Hien dong 1
  MOV A,#80H
  LCALL CSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'12'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  RET
   
   
   
   
   
   
  ;*******************HIEN THI CHAY CHU DHKTKTCN
  CTA:
      MOV A,#06H    ; con tro dich phai
      ACALL CSTROBE
      MOV  A,#80H    ;chuyen Con tro den dong 1 vi tri 0
      ACALL CSTROBE
      MOV  DPTR,#MYDATA  ;Dua con tro du lieu toi bang
    
  DONG1: CLR  A
      MOVC  A,@A+DPTR
      JZ   THOAT   ;Neu A=0 thi thi thoat
      LCALL DSTROBE
      INC  DPTR
      SJMP  DONG1
   
  THOAT:
      MOV A,#18H
      LCALL CSTROBE
      LCALL DELAY100MS
      SJMP  THOAT
   
  RET
   
  ; ********************HIEN THI CHU CHIPKOOL - UNETI
  CTB:
  MOV A,#0C1H; Lenh dong 2
  LCALL CSTROBE
  LCALL DELAY100MS
   
  MOV R0,#1; LAP 1 LAN HIEN THI 1 LAN
  LAP1:
   
  MOV A,#'C'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'H'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'I'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'P'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'K'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'O'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'O'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'L'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'-'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ; ******************UNETI
   
  MOV A,#'U'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
   
  ;
  MOV A,#'N'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'E'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'T'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
  ;
  MOV A,#'I'
  LCALL DSTROBE
  LCALL DELAY100MS
   
  ;
  DJNZ R0,LAP1
  CALL DELAY100MS
  CALL DELAY100MS
  CALL DELAY100MS
  RET
   
   
   
   
  ; ***********************************BAT DAU CHUONG TRINH CON LCD*******************
   
   
  CSTROBE:           ;command strobe
      ACALL READY    ;is LCD ready?
      MOV  P2,A     ;xuat ma lenh
      CLR  P3.0      ;RS=0: lenh
      CLR  P3.1      ;R/W=0 -> ghi ra LCD
      SETB  P3.2      ;E=1 -> tao canh xuong
      CLR  P3.2      ;E=0 chot
      RET
  DSTROBE:           ;data strobe
      ACALL READY    ;is LCD ready?
      MOV  P2,A     ;xuat du lieu
      SETB  P3.0      ;RS=1 for data
      CLR  P3.1      ;R/W=0 to write to LCD
      SETB  P3.2      ;E=1 -> tao canh xuong
      CLR  P3.2      ;E=0 chot
      RET
  ; kiem tra co BF
  READY: SETB  P2.7     ;P2.7: input
      CLR  P3.0      ;RS=0: thanh ghi lenh
      SETB  P3.1      ;R/W=1: doc
  BACK: CLR  P3.2      ;E=0 -> tao canh lenh
      SETB  P3.2      ;E=1
      JB   P2.7,BACK  ;cho co flag bang 0
      RET
   
  DELAY100MS:
        MOV R2,#100
  DL5:    MOV R1,#250    
  DL4:    NOP
        NOP
        DJNZ R1,DL4
        DJNZ R2,DL5
        RET
   
      ORG 250H
  MYDATA:
      DB "DAI HOC KINH TE KY THUAT CONG NGHIEP"
   
      END
   
   
  
  Còn tiếp...Hồi sau sẽ rõ..^^
   
  ngothanh77, TinhTD-TC, blue sky16 others thích bài này.
 5. phamvanthanh

  phamvanthanh Kỹ sư

  Tham gia ngày:
  28/11/12
  Bài viết:
  198
  Đã được thích:
  30
  Điểm thành tích:
  28
  Giới tính:
  Nam
  Nơi ở:
  dong nai
  cảm on chíp nhiều rất bổ ich mình dang tự hoc mấy con vdk có cái này của chíp rất cảm ơn
   
  sgesvnChipKool thích bài này.
 6. phungduchiep

  phungduchiep Kỹ sư

  Tham gia ngày:
  8/5/13
  Bài viết:
  286
  Đã được thích:
  130
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  ( được voi đòi thủy Tiên :)) ) anh ơi anh làm thêm tút về avr và pic đi anh , em đảm bảo nhiều anh em trong diễn đàn sẽ vỗ tay hết mình vì sự tận tình của anh =D>=D>
  thực sự thì em đang muốn học pic nhưng chưa gặp được bài viết nào cụ thể như vầy ,mong anh lắm ;)
   
 7. dainv

  dainv http://vntech24h.com/

  Tham gia ngày:
  6/9/12
  Bài viết:
  411
  Đã được thích:
  656
  Điểm thành tích:
  93
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Engineer Electronic
  Nơi ở:
  Vĩnh Phúc
  Tất cả các bài viết cho PIC đều có bên luồng PIC, mình không hiểu bạn còn mong đợi gì hay cần những gì. Với PIC và AVR thì sử dụng ngôn ngữ C là học nhanh nhất.
   
  longbn92Nam_bkhn thích bài này.
 8. voloi_55

  voloi_55 Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  24/7/13
  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  :-bd thanks nha . tinh thần chia sẻ cao , cố gắng phát huy nhá bạn .
   
 9. mr_khoa

  mr_khoa Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  9/8/13
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  chào các pro vdk ! tình hình là em học vdk 8051 bít lập trình nhưng ko biết kết nối phần cứng và ráp mạch. các anh chỉ bảo em với ạ? thanks!!!!!!!!!!!!
   
 10. Mr-Quân

  Mr-Quân Học sinh phổ thông

  Tham gia ngày:
  5/9/13
  Bài viết:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Em gặp phải đề này không biết làm thế nào mong mọi người giúp với: ''Thiết kế hệ thống điều khiển kèn báo thức, điểm quân số, tắt đèn đi ngủ của Học viện KTQS. Hệ thống có thể dùng các phím để hiệu chỉnh thời gian''.
  Dùng VĐK 89C51 thì làm thế nào hả mọi người, dùng ngôn ngữ assembly, mô phỏng trên protues, viết code trên kile C
   

Chia sẻ trang này