Chia sẻ Altium Shortcut Keys ( Phím tắt trong Altium Designer)

demon52

Kỹ sư
#1
Hi all,
Khi sử dụng bất cứ phần mềm design nào, khi đã làm việc quen mọi người đều muốn tiến hành nó một cách nhanh chóng, và phím tắt sẽ giúp chúng ta làm điều đó.
Muốn tùy chỉnh các phím tắt vào mục Customize như hình dưới ( tuy nhiên nên để như cũ vì mình thấy khá dễ thuộc và phím tắt chính là gạch chân im đậm trong các cụm từ tiếng anh nên dễ nhớ)
AD1.jpg
Để vào danh mục phím tắt chọn Help-> Altium wiki -> Shortcut keys
Và đây là danh mục đã được việt hóa một số ít:

Common Schematic and PCB Editor Shortcuts

( Phím tắt trong mạch nguyên lý và layout)

SHIFT While autopanning to pan at higher speed
Y Khi đang di chuyển linh kiện, lật linh kiện theo trục Y
X Khi đang di chuyển linh kiện, lật linh kiện theo trục X
CTRL + SHIFT + ↑ ↓ ← → Move selection ten grid increments in direction of arrow key
SHIFT + ↑ ↓ ← → Move cursor ten grid increments in direction of arrow key
CTRL + ↑ ↓ ← → Move selection one grid increment in direction of arrow key
↑ ↓ ← → Move cursor one grid increment in direction of arrow key
ESC Escape from current process
END Redraw the screen
HOME Redraw screen with center at the cursor point
CTRL + HOME Jump to absolute origin (lower left corner of workspace)
CTRL + Mouse-wheel down (or PAGE DOWN) Zoom out
CTRL + Mouse-wheel up (or PAGE UP) Zoom in around cursor (zooms around cursor, position the cursor first)
Mouse-wheel Pan up/down
SHIFT + Mouse-wheel Pan left/right
A Hiện menu xếp đều linh kiện
B Hiện menu Toolbars
J Hiện menu Jump
K Hiện menu chế độ màn hình làm việc
M Hiện menu di chuyển
O Hiện menu opton
S Hiện menu select
X Hiện menu DeSelect
Z Hiện menu cách lệnh Room
CTRL + Z Quay lại bước trước
CTRL + Y Tiến lên bước sau
CTRL + A Chọn tất cả
CTRL + C (or CTRL + INSERT) Copy
CTRL + X (or SHIFT + DELETE) Cut
CTRL + V (or SHIFT + INSERT) Paste
CTRL + R Copy to clipboard and repeat paste selected objects (Rubber Stamp)
CTRL + R then ESC Re-enters Rubber Stamp mode using the current clipboard content
CTRL + Q Access the Selection Memory dialog
ALT Constrain object movement horizontally or vertically
DELETE Xoá đối tượng được chọn
V, D Xem tài liệu
V, F View fit placed objects
X, A lBỏ chọn tất cả
Right-click & hold Display slider hand & slide view
Left-click Chọn hoặc bỏ chọn
Right-click Pop-up floating menu, or escape from current operation
Right-click on object, select Find Similar Load object under cursor into Find Similar Objects dialog
Left-click,giữ và kéo Chọn vùng bên trong
Left-click & hold Di chuyển đối tượng
Left Double-click Sửa đối tuợng
SHIFT + Left-click Add/remove object from selection set
TAB Hiện cửa sổ thay đổi thông tin khi đang thao tác
SHIFT + C Dọn vùng chọn
SHIFT + F Chọn đối tượng cần tìm kiếm bằng Find Similar Objects
Y Pop-up Quick Queries menu
F11 Toggle Inspector panel on/off
F12 Toggle Filter panel on/off
SHIFT + F12 Toggle List panel on/off
ALT + F5 Chế độ full màn hình
SHIFT + CTRL + T Căn đều các đỉnh
SHIFT + CTRL + L Căn đều sang bên trái
SHIFT + CTRL + R Căn đều sang bên phải
SHIFT + CTRL + B Căn đều xuống dưới
SHIFT + CTRL + H Chia đều khoảng cách theo chiều ngang
SHIFT + CTRL + V Chia đều khoảng cách theo chiều dọc
SHIFT + CTRL + D Căn chỉnh vào gird
CTRL + n (n=1 to 8) Store current selection in memory location n
ALT + n (n=1 to 8) Recall selection from memory location n
SHIFT + n (n=1 to 8) Add current selection to selection already stored in memory location n
SHIFT + ALT + n (n=1 to 8) Recall selection from memory location n and add it to current selection in workspace
SHIFT + CTRL + n (n=1 to 8) Apply filtering based on selection set in memory location n.
 

demon52

Kỹ sư
#2
Schematic Editor Only Shortcuts

( Phím tắt chỉ có trong mạch nguyên lý)


G Thay dổi giá trị grid
F2 Edit in-place
CTRL + PAGE DOWN Fit all objects into view
SPACEBAR Xoay linh kiện khi đang di chuyển
SPACEBAR Đổi hướng đi dây khi đang vẽ wire,bus hoăcline
SHIFT + SPACEBAR Xoay linh kiện ngược kim đồng hồ khi đang di chuyển
SHIFT + SPACEBAR Cycle Step through placement modes while placing a wire/bus/line
CTRL + SPACEBAR Rotate counterclockwise by 90 degrees while dragging an object
SHIFT + CTRL + SPACEBAR Rotate clockwise by 90 degrees while dragging an object
SHIFT + CTRL + C Clear all highlighting applied by highlighting pens
BACKSPACE Huỷ các điểm cuối cùng khi đi dây, phủ đồng,...
Left-click, hold + DELETE When a wire is selected to delete a vertex
Left-click, hold + INSERT When a wire is selected to add a vertex
CTRL + Left-click & drag Drag object
Left-click in Navigator panel Cross probe to object on schematic document
ALT + Left-click in Navigator panel Cross probe to object on both schematic document and PCB
ALT + Left-click on net object Highlight all elements in net on sheet
CTRL + Double Left-click On sheet symbol to descend hierarchy
CTRL + Double Left-click On port to ascend hierarchy
+ (numeric keypad) Phóng to biểu tượng ở IEEE symbol
- (numeric keypad) Thu nhỏ biểu tượng ơ IEEE symbol
CTRL + F Tìm kiếm ký tự
CTRL + H Tìm và thay thế ký tự
F3 Find next occurrence of searched text
INSERT Copy attributes of object under the cursor while placing an object of the same type
S Swap sheet entry side while moving one or more selected sheet entries
V Reverse sheet entry order while moving two or more selected sheet entries
T Toggle sheet entry IO type while moving one or more selected sheet entries
T Toggle all sheet entry IO types while resizing selected sheet symbol
T, P Access Schematic - General page of Preferences dialog
PCB Editor Only Shortcuts

( Phím tắt chỉ có trong PCB)
SHIFT + R Thay đổi các chế độ đi dây (Cắt, không cho phép hoặc đẩy dây)
SHIFT + E Toggle electrical grid on/off
SHIFT + B Xây dựng truy vấn
SHIFT + PAGE UP Zoom-in in small increments
SHIFT + PAGE DOWN Zoom-out in small increments
CTRL + PAGE UP Zoom-in to 400%
CTRL + PAGE DOWN Fit document into view
CTRL + END Jump to defined relative origin for the workspace
ALT + END Redraw current layer only
ALT + INSERT Paste on current layer
CTRL + G Pop up Snap Grid dialog
G Menu chọn Grid
N Menu cài đặt hiển thị các net khi di chuyển linh kiện
L Khi đang di chuyển, lật linh kiện top-> bot và bot->top
SHIFT + F1 Hiện cửa sổ phím tắt
TAB Khi đang đi dây,.. hiện cửa sổ chỉnh kích thúơc...
F2 Display Board Insight and Heads Up display options
CTRL + Left-click Highlight routed net under cursor (repeat in free space to clear)
CTRL + SPACEBAR Cycle through connection lines modes during interactive routing
BACKSPACE Xoá track gần nhất
SHIFT + S Tắt và mở chế độ hiển thị 1 layer
O, D, D, O, ENTER Set all primitives to display in draft mode
O, D, F, O, ENTER Set all primitives to display in final mode
O, D (or CTRL + D) Access Show/Hide page of View Configurations dialog
L Access Board Layers And Colors page of View Configurations dialog
CTRL + H Select connected copper
CTRL + SHIFT + Left-click & hold Ph
SHIFT + CTRL + Left-click Highlight additional routed net under cursor
+ (numeric keypad) Next layer
- (numeric keypad) Previous layer
CTRL + Click Highlights layer content on layer tabs
CTRL + SHIFT + Click Increments highlighting on layer tabs
CTRL + ALT + Mouse Hovers highlight layer on layer tabs
* (numeric keypad) Next routing layer
M Display Move sub-menu
ALT Hold to temporarily switch from avoid-obstacle to ignore-obstacle mode
CTRL Hold to temporarily disable electrical grid while routing
CTRL + M Đo khoảng cách
SPACEBAR (in interactive process) Rotate object anti-clockwise (define rotation step on PCB Editor - General page of Preferences dialog)
SPACEBAR (during interactive routing) Toggle start/end mode
SHIFT + SPACEBAR (in interactive process) Rotate object being moved clockwise
SHIFT + SPACEBAR (during interactive routing) Step through corner modes during interactive routing
[ Decrease mask level for permanent filter
] Increase mask level for permanent filter
ALT ← View previous component for active library document
ALT → View next component for active library document
Q Toggle units (metric/imperial)
Ctrl + Q Toggle units (metric/imperial) within an open PCB Editor dialog
T, B Access 3D Body Manager dialog
T, P Access Preferences dialog
BACKSPACE Remove last interactive length tuning segment
SPACEBAR Next interactive length tuning wave pattern
SHIFT + SPACEBAR Previous interactive length tuning tuning pattern
SHIFT + R Toggle Routing Mode
, (comma) Decrease interactive length tuning pattern amplitude by one increment
. (full stop / period) Increase interactive length tuning pattern amplitude by one increment
1 Decrease interactive length tuning miter or radius
2 Increase interactive length tuning miter or radius
3 Decrease interactive length tuning pattern gap by increment
4 Increase interactive length tuning pattern gap by increment
Y Toggle interactive length tuning amplitude direction
 

demon52

Kỹ sư
#3
Interactive Routing Shortcuts

( Phím tắt khi đang đi dây)
Shift+F1 (or ~ (tilde)) Display list of shortcuts
CTRL + Click Auto-complete segments to target
BACKSPACE Remove last segment
ESC Terminate current trace
SHIFT + A Add accordion sections (interactive length tuning)
SHIFT + C Toggle auto-complete
SHIFT + G Toggle length tuning gauge
SHIFT + O Toggle visible routing area
SHIFT + P Toggle Push mode
SHIFT + Q Toggle glossing
SHIFT + R Toggle routing mode
SHIFT + S Switch layer for current trace
SHIFT + V Select favorite via size
SHIFT + W Open Choose Favorite Width dialog.
, (comma) Decrease arc setback
SHIFT + . (comma) Decrease arc setback 10x
. (full stop / period) Increase arc setback
SHIFT + . (full stop / period) Increase arc setback 10x
ENTER Place Segment
+ (plus) Next Layer (numeric keypad)
- (minus) Previous Layer (numeric keypad)
* (multiply) Next Signal Layer (numeric keypad)
SPACEBAR Cycle corner direction
SHIFT + SPACEBAR Cycle corner styles (if restrict to 90/45° is not enabled)
TAB Edit trace properties
1 Toggle Look-ahead Mode – Switches between 1 and 2 segment placement mode
2 Add via, no layer change
SHIFT
+ 2 Add fanout via, tool immediately waits for next fanout to route and via to place
3 Cycle track width source
4 Cycle via size source
6 Force walk-around (with key pressed)
7 Switch leader trace or switch routing target in single trace mode
8 Toggle dynamic routing mode
9 Switches to opposite routing point

3D Visualization Shortcuts

(Phím tắt khi ở chế độ xem 3D)


0 Rotates the 3D view so that the camera perspective is perpendicular to the board and will rotate the board so that the horizontal plane (X-axis) runs along the bottom of the editing window (at 0° rotation)
9 Rotates the 3D view so that the camera perspective is perpendicular to the board and will rotate the board so that the horizontal plane (X-axis) runs along the right side of the editing window (at 90° rotation)
2 From 3D switches to 2D using last used 2D view configuration
3 From 2D switches to 3D using last used 3D view configuration
SHIFT Turns on 3D rotational movement sphere (left-click and drag from sphere evblements to rotate model)
V, F Fit board
V, B Flip board horizontally about cursor position
Mouse-wheel Pan up/down
SHIFT + Mouse-wheel Pan left/right
CTRL + Mousewheel Zoom in/out incrementally
CTRL + Right drag Zoom in/out smoothly
CTRL + C Create clipboard bitmap (.bmp) image of current 3D view
PAGE UP / PAGE DOWN Zoom in/out incrementally
T, P Access PCB Editor - Display page of Preferences dialog
L Access Physical Materials (3D) page of View Configurations dialog

Interactive Differential Pair Routing Shortcuts

Shift+F1 (or ~ (tilde))
Display list of shortcuts
CTRL
+ Click
Commit auto complete segments (if applicable)
BACKSPACE
Remove last segment
SHIFT
+ BACKSPACE
Remove last cluster of segments
ESC
Terminate current trace
SHIFT
+ R
Toggle routing mode
SHIFT
+ W
Open Choose Favorite Width dialog.
ENTER
Place segment
+ (plus)
Next layer
- (minus)
Previous layer
* (multiply)
Next signal layer
SPACEBAR
Toggle corner direction
SHIFT
+ SPACEBAR
Cycle corner styles (if restrict to 90/45° is not enabled)
TAB
Edit trace properties
3
Cycle track width source
4
Cycle via size source
5
Toggle Auto-complete
6
Change via mode
Interactive Length Tuning Shortcuts

Shift+F1 (or ~ (tilde)) Display list of shortcuts
TAB Edit tuning pattern settings
BACKSPACE Remove last segment
SPACEBAR Next tuning pattern
SHIFT+ SPACEBAR Previous tuning pattern
SHIFT+ R Toggle Routing Mode, (comma)Decrease pattern amplitude by one increment
. (full stop / period)Increase pattern amplitude by one increment
1 Decrease miter or radius
2 Increase miter or radius
3 Decrease pattern gap by increment
4 Increase pattern gap by increment
Y Toggle amplitude direction
Devices View Shortcuts

F5 Refresh all
ESC HALT Process Flow
CTRL + F9 Compile Bit File
CTRL + F10 Rebuild Bit File
F12 Reset Hard Device
F9 Compile Bit File and Download
F10 Rebuild Bit File and Download
F11 Download Bit File
SHIFT + CTRL + F9 Compile All Bit Files
SHIFT + CTRL + F10 Rebuild All Bit Files
SHIFT + F12 Reset All Devices
SHIFT + F9 Compile All Bit Files and Download
SHIFT + F10 Rebuild All Bit Files and Download
SHIFT + F11 Download All Bit Files
ALT + T, P Access FPGA - Devices View page of Preferences dialog
Notes: Sẽ không có ai nhớ hết được hết phím tắt vì vậy khuyến cáo mỗi người chỉ nên thuộc các phím tắt hay dùng. Khi design ấn Ctrl+F1 để xem hot keys. Thực sự các phím tắt chỉ là những từ gạch chân của các bước làm vì vậy mọi người tự làm sẽ là dễ hiểu nhất:D.
Xem tài liệu và video hướng dẫn sử dụng ở link http://codientu.org/threads/h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-altium-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n.205/
P/s: Bài viết dài nên phải cắt làm 3, ko tài nào làm thành 1 bài được. Anh em cần chỗ nào mình dịch nhé. 1 số phần tham khảo bên pcbviet
Best Regards
 

G2553

Học sinh phổ thông
#6
Bài viết công phu quá. Cảm ơn chủ thớt. Có một số phím không dùng, lâu là quên hết.
 

kusin

Học sinh trung cấp
#7
mấy bạn cho mình hỏi là . ví dụ như mình muốn đặt riêng một màu cho 1 đường tín hiệu hay đường nguồn chẵng hạn .. thì mình phải làm sao ,, như VCC là màu vàng , GND màu Xanh chẳng hạn . thì mình phải làm sao . chỉ giúp tks all
 

Quảng cáo Google