Chia sẻ code chuyển dương lịch sang âm lịch

#1
tình hình là cái code chuyển đổi dương lịch sang âm lịch mình mới làm được, nhưng trên forum thì chưa thấy ai đưa lên, mình xin chia sẻ code, hi vọng những bạn nào làm về đồng hồ vạn niên sẽ dẽ dàng hơn khi tính lịch âm.
mình viết trên MPLABC18, chip 18f4520. nếu các bạn dùng trình dịch khác như CCS thì ép kiểu long int :ví dụ : k = (long int)(off / 29.530588853); khi sang CCS k = (long int*)(off / 29.530588853);
Mã:
// tinh ngay jd tu dd/mm/yy
long int jdFromDate(unsigned char dd,unsigned char mm,unsigned int yy)
{
long int a, y, m, jd;
  a = (14 - mm) / 12;
  y = yy+4800-a;
  m = mm+12*a-3;
  jd = dd + (153*m+2)/5 + 365*y + y/4 - y/100 + y/400 - 32045;
if (jd < 2299161)
  {
  jd = dd + (153*m+2)/5 + 365*y + y/4 - 32083;
  }
return jd;
}
// tinh dd/mm/yy tu jd
void jdToDate(long int jd)
{
long int a, b, c, d, e, m, day1, month1, year1;
  if (jd > 2299160)
  { // After 5/10/1582, Gregorian calendar
  a = jd + 32044;
  b = (4*a+3)/146097;
  c = a - (b*146097)/4;
  }
  else
  {
  b = 0;
  c = jd + 32082;
  }
  d = (4*c+3)/1461;
  e = c - (1461*d)/4;
  m = (5*e+2)/153;
  day1 = e - (153*m+2)/5 + 1;
  month1 = m + 3 - 12*m/10;
  year1 = b*100 + d - 4800 + m/10;
}
// lay ngay dau thang
float getNewMoonDay(long int k,unsigned char timeZone)
{
float T, T2, T3, dr, Jd1, M, Mpr, F, C1, deltat, JdNew;
  T = k/1236.85; // Time in Julian centuries from 1900 January 0.5
  T2 = T * T;
  T3 = T2 * T;
  dr = 3.14159/180;
  Jd1 = 2415020.75933 + 29.53058868*k + 0.0001178*T2 - 0.000000155*T3;
  Jd1 = Jd1 + 0.00033*sin((166.56 + 132.87*T - 0.009173*T2)*dr); // Mean new moon
  M = 359.2242 + 29.10535608*k - 0.0000333*T2 - 0.00000347*T3; // Sun's mean anomaly
  Mpr = 306.0253 + 385.81691806*k + 0.0107306*T2 + 0.00001236*T3; // Moon's mean anomaly
  F = 21.2964 + 390.67050646*k - 0.0016528*T2 - 0.00000239*T3; // Moon's argument of latitude
  C1=(0.1734 - 0.000393*T)*sin(M*dr) + 0.0021*sin(2*dr*M);
  C1 = C1 - 0.4068*sin(Mpr*dr) + 0.0161*sin(dr*2*Mpr);
  C1 = C1 - 0.0004*sin(dr*3*Mpr);
  C1 = C1 + 0.0104*sin(dr*2*F) - 0.0051*sin(dr*(M+Mpr));
  C1 = C1 - 0.0074*sin(dr*(M-Mpr)) + 0.0004*sin(dr*(2*F+M));
  C1 = C1 - 0.0004*sin(dr*(2*F-M)) - 0.0006*sin(dr*(2*F+Mpr));
  C1 = C1 + 0.0010*sin(dr*(2*F-Mpr)) + 0.0005*sin(dr*(2*Mpr+M));
  if (T < -11)
    {
    deltat= 0.001 + 0.000839*T + 0.0002261*T2 - 0.00000845*T3 - 0.000000081*T*T3;
    }
  else
    {
    deltat= -0.000278 + 0.000265*T + 0.000262*T2;
    }
  JdNew = Jd1 + C1 - deltat;
  return (JdNew + 0.5 + timeZone/24);
}
// tinh vi tri mat troi
float getSunLongitude(float jdn,unsigned char timeZone)
{
float T, T2, dr, M, L0, DL, L,PI=3.14159265;
  T = (jdn - 2451545.5 - timeZone/24) / 36525; // Time in Julian centuries from 2000-01-01 12:00:00 GMT
  T2 = T*T;
  dr = PI/180; // degree to radian
  M = 357.52910 + 35999.05030*T - 0.0001559*T2 - 0.00000048*T*T2; // mean anomaly, degree
  L0 = 280.46645 + 36000.76983*T + 0.0003032*T2; // mean longitude, degree
  DL = (1.914600 - 0.004817*T - 0.000014*T2)*sin(dr*M);
  DL = DL + (0.019993 - 0.000101*T)*sin(dr*2*M) + 0.000290*sin(dr*3*M);
  L = L0 + DL; // true longitude, degree
  L = L*dr;
  L = L - PI*2*(L/(PI*2)); // Normalize to (0, 2*PI)
return (L / (PI * 6));
}
 
// lay thang duong lich
long int getLunarMonth11(unsigned int yy,unsigned char timeZone)
{
long int k, off,nm,sunLong;
  off = jdFromDate(31, 12, yy) - 2415021;
  k = (long int)(off / 29.530588853);
  nm = (long int)getNewMoonDay(k, timeZone);
  sunLong = (long int)getSunLongitude(nm, timeZone); // sun longitude at local midnight
  if (sunLong >= 9)
    {
    nm =(long int)getNewMoonDay(k-1, timeZone);
    }
return nm;
}
 
// thang nhuan
unsigned int getLeapMonthOffset(long int a11,unsigned char timeZone)
{
long int k,i,arc,last;
k = (long int) ((a11 - 2415021.076998695) / 29.530588853 + 0.5);
last = 0;
i = 1; // We start with the month following lunar month 11
arc = (long int)getSunLongitude(getNewMoonDay(k+i, timeZone), timeZone);
do
{
  last = arc;
  i++;
  arc = (long int)getSunLongitude(getNewMoonDay(k+i, timeZone), timeZone);
}
while ((arc != last) && (i < 14));
return i-1;
}
 
// chuyen gio mat troi
void convertSolar2Lunar(unsigned char dd,unsigned char mm,unsigned int yy,unsigned char timeZone)
{
long int k,dayNumber,lunarMonth, lunarYear,lunarDay, lunarLeap,a11, b11,monthStart,diff,leapMonthDiff;
  dayNumber = jdFromDate(dd, mm, yy);
  k = (long int)((dayNumber - 2415021.076998695) / 29.530588853);
  monthStart =(long int) getNewMoonDay(k+1, timeZone);
  if (monthStart > dayNumber)
    {
    monthStart = (long int)getNewMoonDay(k, timeZone);
    }
    a11 = (long int)getLunarMonth11(yy, timeZone);
    b11 = a11;
 
  if (a11 >= monthStart)
    {
    lunarYear = yy;
    a11 = (long int)getLunarMonth11(yy-1, timeZone);
    }
  else
    {
    lunarYear = yy+1;
    b11 = (long int)getLunarMonth11(yy+1, timeZone);
    }
 
  lunarDay = dayNumber-monthStart+1;
  ngayAl=lunarDay;
  diff = (monthStart - a11)/29;
  lunarLeap = 0;
  lunarMonth = diff+11;
if (b11 - a11 > 365)
  {
  leapMonthDiff = (long int)getLeapMonthOffset(a11, timeZone);
  if (diff >= leapMonthDiff)
    {
    lunarMonth = diff + 10;
      if (diff == leapMonthDiff) {lunarLeap = 1;}
    }
  }
  if (lunarMonth > 12)        {lunarMonth = lunarMonth - 12;}
  if (lunarMonth >= 11 && diff < 4)  {lunarYear -= 1;}
  thangAl=lunarMonth;
}
khi sử dụng các bạn chỉ cần gọi hàm
convertSolar2Lunar(unsigned char dd,unsigned char mm,unsigned int yy,unsigned char timeZone);
ví dụ :
timezone=7 (múi giờ của việt nam)
nam1=2000+nam;
convertSolar2Lunar(ngay,thang,nam1,7);
sau khi gọi hàm này thì giá trị của ngày âm, và tháng âm sẽ cập nhật và0 biến "ngayAl" va "thangAl".
 

sgesvn

Moderator
Thành viên BQT
#2
Phần cứng em nói thêm chút được không? Code này chắc cũng nhiều bạn cần lắm, cảm ơn em đã chia sẻ.
 

demon52

Kỹ sư
#3
Code này e covert từ C++ sang à, thấy trong các trình biên dịch C++ đều hỗ trợ hàm chuyển từ dương lịch sang âm lịch, tuy nhiên khi ném vào code C nặng quá nên toàn tra bảng @@
 

chúng

Kỹ sư
#4
khối lượng code tính toán khá là lớn tốn mớ thời gian cũng bộn, nếu để làm mạch thì tra bảng nhanh với tốt hơn.
 
#5
khối lượng code tính toán khá là lớn tốn mớ thời gian cũng bộn, nếu để làm mạch thì tra bảng nhanh với tốt hơn.
công nhạn là tốn tg anh ak, khoảng 50ms thì mới có kết quả, nhưng chỉ cần 1 ngày chuyển đổi âm sang dương 1 lần thì sẽ đảm bảo việc chuyển đổi lịch âm sang dương ko làm chậm các quá trình khác.

còn phần cứng thì chỉ là 2 chân SCL và SDA nối với ds1307. em nghĩ những phần này đã có rồi.
 

hoangthach

Sinh viên đại học
#6
nên dùng phương pháp tra bảng thì sẽ hay hơn khi chạy trên mấy con PIC này , còn phương pháp tính toán thì khi mô phỏng thì chạy bình thường , còn chạy trên PIC thật thì chạy không nổi ( bị đơ )
 
#7
nên dùng phương pháp tra bảng thì sẽ hay hơn khi chạy trên mấy con PIC này , còn phương pháp tính toán thì khi mô phỏng thì chạy bình thường , còn chạy trên PIC thật thì chạy không nổi ( bị đơ )
mình đã dùng và chạy tốt bạn ak.
 

hgkq

Học sinh phổ thông
#8
Chào Đinh Tiến Nam!
Mình thử gán code này cho Keil ARM buid ok, nhưng khi nhập vào:
convertSolar2Lunar(16,12,2013,7);
thi :
ngayAl = 196
thangAl =252.

Mình không hiểu tại sao nó lại sinh ra ngày tháng như thế này? Mong bạn giúp.
 
#9
Chào Đinh Tiến Nam!
Mình thử gán code này cho Keil ARM buid ok, nhưng khi nhập vào:
convertSolar2Lunar(16,12,2013,7);
thi :
ngayAl = 196
thangAl =252.

Mình không hiểu tại sao nó lại sinh ra ngày tháng như thế này? Mong bạn giúp.
bạn cho giá trị năm sai rồi convertSolar2Lunar(16,12,2013,7);

khi sử dụng các bạn chỉ cần gọi hàm
convertSolar2Lunar(unsigned char dd,unsigned char mm,unsigned int yy,unsigned char timeZone);
ví dụ :
timezone=7 (múi giờ của việt nam)
nam1=2000+nam; // bạn không đọc kỹ chỗ này
convertSolar2Lunar(ngay,thang,nam1,7);
sau khi gọi hàm này thì giá trị của ngày âm, và tháng âm sẽ cập nhật và0 biến "ngayAl" va "thangAl".
phải chỉnh lại như sau : convertSolar2Lunar(16,12,13,7);
 

huunho

Thạc sỹ
#10
bạn có thể nói tóm tắt thuật toán dùng trong chương trình chuyển đỏi lịch dương sang âm này không?
 

Quảng cáo Google