Chia sẻ code chuyển dương lịch sang âm lịch

caibang9x

Học sinh trung cấp
#11
thuật toán này của a sai với năm 2014, vì năm 2014 có 2 tháng 9 âm lịch, a có thể sửa lại giùm em được không ạ?
 
#12
thuật toán này của a sai với năm 2014, vì năm 2014 có 2 tháng 9 âm lịch, a có thể sửa lại giùm em được không ạ?
khi có những cái gì đó gọi là ngoài quy luật thì thuật toán không thể bắt được, buộc bạn phải tạo ra các exception để bắt ngoại lên và xử lý thôi bạn
 

phan250696

Học sinh phổ thông
#13
tình hình là cái code chuyển đổi dương lịch sang âm lịch mình mới làm được, nhưng trên forum thì chưa thấy ai đưa lên, mình xin chia sẻ code, hi vọng những bạn nào làm về đồng hồ vạn niên sẽ dẽ dàng hơn khi tính lịch âm.
mình viết trên MPLABC18, chip 18f4520. nếu các bạn dùng trình dịch khác như CCS thì ép kiểu long int :ví dụ : k = (long int)(off / 29.530588853); khi sang CCS k = (long int*)(off / 29.530588853);
Mã:
// tinh ngay jd tu dd/mm/yy
long int jdFromDate(unsigned char dd,unsigned char mm,unsigned int yy)
{
long int a, y, m, jd;
  a = (14 - mm) / 12;
  y = yy+4800-a;
  m = mm+12*a-3;
  jd = dd + (153*m+2)/5 + 365*y + y/4 - y/100 + y/400 - 32045;
if (jd < 2299161)
  {
  jd = dd + (153*m+2)/5 + 365*y + y/4 - 32083;
  }
return jd;
}
// tinh dd/mm/yy tu jd
void jdToDate(long int jd)
{
long int a, b, c, d, e, m, day1, month1, year1;
  if (jd > 2299160)
  { // After 5/10/1582, Gregorian calendar
  a = jd + 32044;
  b = (4*a+3)/146097;
  c = a - (b*146097)/4;
  }
  else
  {
  b = 0;
  c = jd + 32082;
  }
  d = (4*c+3)/1461;
  e = c - (1461*d)/4;
  m = (5*e+2)/153;
  day1 = e - (153*m+2)/5 + 1;
  month1 = m + 3 - 12*m/10;
  year1 = b*100 + d - 4800 + m/10;
}
// lay ngay dau thang
float getNewMoonDay(long int k,unsigned char timeZone)
{
float T, T2, T3, dr, Jd1, M, Mpr, F, C1, deltat, JdNew;
  T = k/1236.85; // Time in Julian centuries from 1900 January 0.5
  T2 = T * T;
  T3 = T2 * T;
  dr = 3.14159/180;
  Jd1 = 2415020.75933 + 29.53058868*k + 0.0001178*T2 - 0.000000155*T3;
  Jd1 = Jd1 + 0.00033*sin((166.56 + 132.87*T - 0.009173*T2)*dr); // Mean new moon
  M = 359.2242 + 29.10535608*k - 0.0000333*T2 - 0.00000347*T3; // Sun's mean anomaly
  Mpr = 306.0253 + 385.81691806*k + 0.0107306*T2 + 0.00001236*T3; // Moon's mean anomaly
  F = 21.2964 + 390.67050646*k - 0.0016528*T2 - 0.00000239*T3; // Moon's argument of latitude
  C1=(0.1734 - 0.000393*T)*sin(M*dr) + 0.0021*sin(2*dr*M);
  C1 = C1 - 0.4068*sin(Mpr*dr) + 0.0161*sin(dr*2*Mpr);
  C1 = C1 - 0.0004*sin(dr*3*Mpr);
  C1 = C1 + 0.0104*sin(dr*2*F) - 0.0051*sin(dr*(M+Mpr));
  C1 = C1 - 0.0074*sin(dr*(M-Mpr)) + 0.0004*sin(dr*(2*F+M));
  C1 = C1 - 0.0004*sin(dr*(2*F-M)) - 0.0006*sin(dr*(2*F+Mpr));
  C1 = C1 + 0.0010*sin(dr*(2*F-Mpr)) + 0.0005*sin(dr*(2*Mpr+M));
  if (T < -11)
    {
    deltat= 0.001 + 0.000839*T + 0.0002261*T2 - 0.00000845*T3 - 0.000000081*T*T3;
    }
  else
    {
    deltat= -0.000278 + 0.000265*T + 0.000262*T2;
    }
  JdNew = Jd1 + C1 - deltat;
  return (JdNew + 0.5 + timeZone/24);
}
// tinh vi tri mat troi
float getSunLongitude(float jdn,unsigned char timeZone)
{
float T, T2, dr, M, L0, DL, L,PI=3.14159265;
  T = (jdn - 2451545.5 - timeZone/24) / 36525; // Time in Julian centuries from 2000-01-01 12:00:00 GMT
  T2 = T*T;
  dr = PI/180; // degree to radian
  M = 357.52910 + 35999.05030*T - 0.0001559*T2 - 0.00000048*T*T2; // mean anomaly, degree
  L0 = 280.46645 + 36000.76983*T + 0.0003032*T2; // mean longitude, degree
  DL = (1.914600 - 0.004817*T - 0.000014*T2)*sin(dr*M);
  DL = DL + (0.019993 - 0.000101*T)*sin(dr*2*M) + 0.000290*sin(dr*3*M);
  L = L0 + DL; // true longitude, degree
  L = L*dr;
  L = L - PI*2*(L/(PI*2)); // Normalize to (0, 2*PI)
return (L / (PI * 6));
}

// lay thang duong lich
long int getLunarMonth11(unsigned int yy,unsigned char timeZone)
{
long int k, off,nm,sunLong;
  off = jdFromDate(31, 12, yy) - 2415021;
  k = (long int)(off / 29.530588853);
  nm = (long int)getNewMoonDay(k, timeZone);
  sunLong = (long int)getSunLongitude(nm, timeZone); // sun longitude at local midnight
  if (sunLong >= 9)
    {
    nm =(long int)getNewMoonDay(k-1, timeZone);
    }
return nm;
}

// thang nhuan
unsigned int getLeapMonthOffset(long int a11,unsigned char timeZone)
{
long int k,i,arc,last;
k = (long int) ((a11 - 2415021.076998695) / 29.530588853 + 0.5);
last = 0;
i = 1; // We start with the month following lunar month 11
arc = (long int)getSunLongitude(getNewMoonDay(k+i, timeZone), timeZone);
do
{
  last = arc;
  i++;
  arc = (long int)getSunLongitude(getNewMoonDay(k+i, timeZone), timeZone);
}
while ((arc != last) && (i < 14));
return i-1;
}

// chuyen gio mat troi
void convertSolar2Lunar(unsigned char dd,unsigned char mm,unsigned int yy,unsigned char timeZone)
{
long int k,dayNumber,lunarMonth, lunarYear,lunarDay, lunarLeap,a11, b11,monthStart,diff,leapMonthDiff;
  dayNumber = jdFromDate(dd, mm, yy);
  k = (long int)((dayNumber - 2415021.076998695) / 29.530588853);
  monthStart =(long int) getNewMoonDay(k+1, timeZone);
  if (monthStart > dayNumber)
    {
    monthStart = (long int)getNewMoonDay(k, timeZone);
    }
    a11 = (long int)getLunarMonth11(yy, timeZone);
    b11 = a11;

  if (a11 >= monthStart)
    {
    lunarYear = yy;
    a11 = (long int)getLunarMonth11(yy-1, timeZone);
    }
  else
    {
    lunarYear = yy+1;
    b11 = (long int)getLunarMonth11(yy+1, timeZone);
    }

  lunarDay = dayNumber-monthStart+1;
  ngayAl=lunarDay;
  diff = (monthStart - a11)/29;
  lunarLeap = 0;
  lunarMonth = diff+11;
if (b11 - a11 > 365)
  {
  leapMonthDiff = (long int)getLeapMonthOffset(a11, timeZone);
  if (diff >= leapMonthDiff)
    {
    lunarMonth = diff + 10;
      if (diff == leapMonthDiff) {lunarLeap = 1;}
    }
  }
  if (lunarMonth > 12)        {lunarMonth = lunarMonth - 12;}
  if (lunarMonth >= 11 && diff < 4)  {lunarYear -= 1;}
  thangAl=lunarMonth;
}
khi sử dụng các bạn chỉ cần gọi hàm
convertSolar2Lunar(unsigned char dd,unsigned char mm,unsigned int yy,unsigned char timeZone);
ví dụ :
timezone=7 (múi giờ của việt nam)
nam1=2000+nam;
convertSolar2Lunar(ngay,thang,nam1,7);
sau khi gọi hàm này thì giá trị của ngày âm, và tháng âm sẽ cập nhật và0 biến "ngayAl" va "thangAl".
a ơi a có chương trình CCS cho PIC k ạ?
 

Quảng cáo Google