Đồng hồ thời gian thực DS1307

ChipKool

Thạc sỹ
#1
Chip vừa làm món râu ông này cắm cằm bà kia xong với mạch Đồng hồ thời gian thực DS1307 chạy ok..Mô phỏng là của 1 bạn Đức hệ gì ấy trên mạng share mỗi mạch mô phỏng,mạch in PDF và code hex..không chịu cho file C. Chip lấy code người khác cắt sửa lại code cho mạch nó có cái anh em đọc..đã test mô phỏng ok..

Mo Phong.png
File code C đọc là file code ChipKool có tất cả trong đó..còn file hex của nó trước là dong ho.hex nhé..
Các bạn download về xem..có gì PM chip.

Chip làm đã test code của chip chạy ngon.
 

Đính kèm

#4
đồng hồ của chip gửi nếu không chỉnh giây thì làm sao chạy được nhỉ
mình nghĩ khi làm xong khi cắm điện giây sẽ là 80 phải chỉnh nó ít nhất 1 lần
phải không bạn nhỉ
 

ChipKool

Thạc sỹ
#5
đồng hồ của chip gửi nếu không chỉnh giây thì làm sao chạy được nhỉ
mình nghĩ khi làm xong khi cắm điện giây sẽ là 80 phải chỉnh nó ít nhất 1 lần
phải không bạn nhỉ
^^" bạn sửa phần nút bấm 1 chút..mà giây sai thì đáng bao..lúc chỉnh giảm 1 phút..^^
 

congminhfs

Super Moderator
#6
đồng hồ của chip gửi nếu không chỉnh giây thì làm sao chạy được nhỉ
mình nghĩ khi làm xong khi cắm điện giây sẽ là 80 phải chỉnh nó ít nhất 1 lần
phải không bạn nhỉ
chính xác như vậy,khởi đầu là 80 bạn phải set thanh ghi giây của 1307 về 1 giá trị nào đó từ
00>>59 thì nó mới chạy....mạch thật chứ không phải mo phỏng nhé......
 

ChipKool

Thạc sỹ
#8
Bạn cứ làm mạch rồi nạp code mình ấy..mình làm chạy rồi mới post lên ấy chứ..chạy không sai đâu nhé..
 

ChipKool

Thạc sỹ
#9
Code mình sửa lại đây..đã chỉnh sửa được giây nhé..bạn down về xem lại..có gì comment anh em điện tử giúp cho.
Mã:
//DONG HO SU DUNG TIMER  BLOG DIEN TU - TIN HOC EDIT By ChipKool.net
//PHAN CUNG: 89c51;  THACH ANH: 12MHZ ;
//SU DUNG 6 LED 7 DOAN GIO : PHUT : GIAY
 
/************KHAI BAO THU VIEN, DINH NGHIA********************************************* ***********/
#include<AT89X52.H>
 
#define Set_key P3_4
#define Up_key  P3_5
#define Dw_key  P3_6
#define SDA P1_1
#define SCL P1_0
#define DS1307_ID 0xD0
#define SEC 0x00
#define  MIN 0x01
#define HOUR 0x02
//#define DATE 0x04
//#define MONTH 0x05
//#define YEAR 0x06
 
/************KHAI BAO BIEN, MANG...******************************************* ********************/
unsigned char led7_data[10] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 }; //Decimal to Led7seg
unsigned char t_view,time,index,F_set,B_nhay,get_t ;
unsigned char hour,sec,min;
 
/************KHAI BAO HAM, CHUONG TRINH CON*********************************************** ********/
void set_main(void);  // Chuong trinh khoi tao main
void setup_timer(void);  // Chuong trinh cai dat timer 1 va 0
void delay(unsigned int time); // Delay
void Fix_time(void);  // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
void Keypad(void);  // Kiem tra xu ly phim nhan.
void T1_ISR(void);  //ngat timer 1 phuc vu nhay led
void T0_ISR(void); // Dung ngat timer 0 de quet led
 
/************CAC CHUONG TRINH CON*********************************************** ******************/
// FOR I2C
/************************************************** *********************/
 
void I2C_start(void)
{
SCL  = 1;  SCL = 0;
SDA = 1;  SCL = 1;
delay(2);
SDA = 0; delay(2);
SCL = 0; delay(2);
}
void I2C_stop(void)
{
SCL = 1;  SCL = 0;
SDA = 0;  delay(2);
SCL = 1;  delay(2);
SDA = 1;
}
bit I2C_write(unsigned char dat)
{
unsigned char i;
for (i=0;i<8;i++)
{
SDA = (dat & 0x80) ? 1:0;
SCL=1;SCL=0;
dat<<=1;
}
SCL = 1;  delay(2);
SCL = 0;
}
unsigned char I2C_read(void)
{
bit rd_bit;
unsigned char i, dat;
dat = 0x00;
for(i=0;i<8;i++)  /* For loop read data 1 byte */
{
delay(2);
SCL = 1;  /* Set SCL */
delay(2);
rd_bit = SDA;  /* Keep for check acknowledge  */
dat = dat<<1;
dat = dat | rd_bit;  /* Keep bit data in dat */
SCL = 0;  /* Clear SCL */
}
return dat;
}
/************************************************** *********************/
// FOR DS1307
/************************************************** *********************/
 
unsigned char DS1307_get(unsigned char addr)
{
unsigned int temp,ret;
I2C_start(); /* Start i2c bus */
I2C_write(DS1307_ID); /* Connect to DS1307 */
I2C_write(addr);  /* Request RAM address on DS1307 */
I2C_start();  /* Start i2c bus */
I2C_write(DS1307_ID+1);  /* Connect to DS1307 for Read */
ret = I2C_read();  /* Receive data */
I2C_stop();
//*********************************************
temp = ret;  /*BCD to HEX*/
ret = (((ret/16)*10)+ (temp & 0x0f));  /*for Led 7seg*/
//*********************************************
return ret;
}
 
void DS1307_Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
{
unsigned int temp;
//**********************************************  /*HEX to BCD*/
temp = dat ;  /*for Led 7seg*/
dat = (((dat/10)*16)|(temp %10));
//**********************************************
I2C_start(); /* Start i2c bus */
I2C_write(DS1307_ID); /* Connect to DS1307 */
I2C_write(addr);  /* Request RAM address on DS1307 */
I2C_write(dat);  /* Connect to DS1307 for Read */
I2C_stop();
}
/************************************************** *********************/
 
void delay(unsigned int time)
{  while(time--); }
void set_main(void)  // Chuong trinh khoi tao main
{
P1=0xFF;
P0=0x00;
P2=0x00;
P3=0xFF;
}
void setup_timer(void)  // Setup timer 0 va timer 1
{
TMOD=0x11; // timer0 & timer1 set che do 1
TH0=-1000/256; TL0=-1000%256;
TH1=0x3C; TL1=0xAF;
ET1=1; ET0=1;  EA=1;
TF0=0; TF1=0;  TR0=1;  TR1=1;
}
void Fix_time(void)  // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
{
//Tang
if(sec==60)  {sec=0;min++;  }
if(min==60)  {min=0;hour++;  }
if(hour==24) hour=0;
//Giam
if(sec== -1) {sec=59;min--;}
if(min== -1) {min=59;hour-- ;}
if(hour== -1)hour= 23;
}
void Keypad(void)  // Kiem tra phim nhan.
{
if(!Set_key){  //phim Set duoc nhan ?
F_set++;  // Bien F_set co gia tri tu 0->2
if(F_set==4) {F_set=0;
DS1307_Write(0x02,hour);
DS1307_Write(0x01,min); }
}
if(F_set==1){  //Tang hoac giam phut neu F_set = 1
if(!Up_key) hour++;
if(!Dw_key)  hour--;
}
if(F_set==2){  //Tang hoac giam gio neu F_set = 2
if(!Up_key) min++;
if(!Dw_key) min--;
}
if(F_set==3){  //Tang hoac giam gio neu F_set = 2
if(!Up_key) sec++;
if(!Dw_key) sec--;
}
Fix_time();  //kiem tra tran so
delay(20000);
}
void T1_ISR(void) interrupt 3 //ngat timer 1 chay dong ho
{
TR1=0;
TF1=0;
TH1=0x3C; // nap lai gia tri cho thanh ghi
TL1=0xAF;
time++;
if(time==10)
{time=0; B_nhay++; get_t=1;
if(B_nhay==2)
B_nhay=0;
}
TR1=1;
}
/*************************************/
void T0_ISR(void) interrupt 1  // Dung ngat timer 0 de quet led
{
TR0=0;
TF0=0;
TH0=0xfc;//-1000/256; // Nap lai gia tri cho thanh ghi
TL0=0x18;//-1000%256;
index++;
//giay
if(index==1)
{
if(F_set==3 && B_nhay==1){index++;  index++;}
else
{
t_view=sec; //sec;
P2=0xff;
P0=0x20;//00100000
P2=led7_data[t_view%10];  }}  //lay so du sau khi chia 10
 
if(index==2)
{
P2=0xff;
P0=0x10;//00010000
P2=led7_data[t_view/10]; } //xuat gia tri hang chuc
//phut
if(index==3){
if(F_set==2 && B_nhay==1){index++;  index++;}
else
{  t_view=min;
P2=0xff;
P0=0x08;//00001000
P2=led7_data[t_view%10];  }}
 
if(index==4)
{ P2=0xff;
P0=0x04;//00000100
P2=led7_data[t_view/10];  }
//gio
if(index==5) {
if(F_set==1 && B_nhay==1){index=0;}
else
{ t_view=hour;
P2=0xff;
P0=0x02;//00000010
P2=led7_data[t_view%10];  } }
 
if(index==6)
{ P2=0xff;
P0=0x01;//00000001
P2=led7_data[t_view/10];
index=0;  }
TR0=1;
}
/************CHUONG TRINH CHINH********************************************* **********************/
void main()
{
set_main();
time=index=0;
hour=0;
min=0;
sec=0;
F_set=0;
get_t=0;
setup_timer();
while(1)
{
Keypad();
 
if(F_set==0)
{
if(get_t == 1)
{
get_t = 0;
sec = DS1307_get(SEC);
min = DS1307_get(MIN);
hour = DS1307_get(HOUR);
 
}
}
}
}
 

Đính kèm

Quảng cáo Google