Đồng hồ thời gian thực DS1307

Anh DIY

Học sinh trung cấp
cái này full luôn cả lich âm.
Bác làm ơn cho em hỏi cái mạch nay có code gốc không ak
Em thấy mạch này phần lịch âm bị sai lệch mất 1 tháng em muốn chỉnh lại nó một chút
 

Anh DIY

Học sinh trung cấp
Hôm nay chip update phiên bản có hẹn giờ..và đã test mạch ngon rồi nhé..các bạn làm và chạy thôi. Nhược điểm là 00h00 ( hay là đêm) sẽ bị kêu..chip khắc phục thêm on_off mô phỏng chạy..mạch thật ko chạy nên tạm thời bỏ on_off bạn nào khắc phục được là coi như quá ngon...Video chip làm chạy nè


Mã:
//DONG HO SU DUNG TIMER  BLOG DIEN TU - TIN HOC Update By ChipKool.net
//PHAN CUNG: 89c51;  THACH ANH: 12MHZ ;
//SU DUNG 6 LED 7 DOAN GIO : PHUT : GIAY - HEN GIO

/************KHAI BAO THU VIEN, DINH NGHIA********************************************* ***********/
#include<AT89X52.H>

#define Set_key P3_4
#define Up_key  P3_5
#define Dw_key  P3_6
#define Alarm P3_3
#define Loa P1_2
#define Ok P3_2
#define PM P3_7
#define SDA P1_1
#define SCL P1_0
#define DS1307_ID 0xD0
#define SEC 0x00
#define  MIN 0x01
#define HOUR 0x02
//#define ON_OFF 0x0C
#define A_MIN 0x08
#define A_HOUR 0x09

//#define DATE 0x04
//#define MONTH 0x05
//#define YEAR 0x06

/************KHAI BAO BIEN, MANG...******************************************* ********************/
unsigned char led7_data[10] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 }; //Decimal to Led7seg
unsigned char t_view,time,index,F_set,B_nhay,get_t ;
unsigned char hour,sec,min;
unsigned char alarm,Display,Data,a_hour,a_min,on_off;

/************KHAI BAO HAM, CHUONG TRINH CON*********************************************** ********/
void set_main(void);  // Chuong trinh khoi tao main
void setup_timer(void);  // Chuong trinh cai dat timer 1 va 0
void delay(unsigned int time); // Delay
void Fix_time(void);  // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
void Keypad(void);  // Kiem tra xu ly phim nhan.
void T1_ISR(void);  //ngat timer 1 phuc vu nhay led
void T0_ISR(void); // Dung ngat timer 0 de quet led

/************CAC CHUONG TRINH CON*********************************************** ******************/

// LOA
void bip(void)
{
  unsigned char n;
  for(n=0;n<100;n++)
  {
    Loa=1; delay(50);
    Loa=0; delay(50);
  }
}


// FOR I2C
/************************************************** *********************/

void I2C_start(void)
{
SCL  = 1;  SCL = 0;
SDA = 1;  SCL = 1;
delay(2);
SDA = 0; delay(2);
SCL = 0; delay(2);
}
void I2C_stop(void)
{
SCL = 1;  SCL = 0;
SDA = 0;  delay(2);
SCL = 1;  delay(2);
SDA = 1;
}
bit I2C_write(unsigned char dat)
{
unsigned char i;
for (i=0;i<8;i++)
{
SDA = (dat & 0x80) ? 1:0;
SCL=1;SCL=0;
dat<<=1;
}
SCL = 1;  delay(2);
SCL = 0;
//return dat;
}
unsigned char I2C_read(void)
{
bit rd_bit;
unsigned char i, dat;
dat = 0x00;
for(i=0;i<8;i++)  /* For loop read data 1 byte */
{
delay(2);
SCL = 1;  /* Set SCL */
delay(2);
rd_bit = SDA;  /* Keep for check acknowledge  */
dat = dat<<1;
dat = dat | rd_bit;  /* Keep bit data in dat */
SCL = 0;  /* Clear SCL */
}
return dat;
}
/************************************************** *********************/
// FOR DS1307
/************************************************** *********************/

unsigned char DS1307_get(unsigned char addr)
{
unsigned int temp,ret;
I2C_start(); /* Start i2c bus */
I2C_write(DS1307_ID); /* Connect to DS1307 */
I2C_write(addr);  /* Request RAM address on DS1307 */
I2C_start();  /* Start i2c bus */
I2C_write(DS1307_ID+1);  /* Connect to DS1307 for Read */
ret = I2C_read();  /* Receive data */
I2C_stop();
//*********************************************
temp = ret;  /*BCD to HEX*/
ret = (((ret/16)*10)+ (temp & 0x0f));  /*for Led 7seg*/
//*********************************************
return ret;
}

/**********************************/
void DS1307_Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
{
unsigned int temp;
//**********************************************  /*HEX to BCD*/
temp = dat ;  /*for Led 7seg*/
dat = (((dat/10)*16)|(temp %10));
//**********************************************
I2C_start(); /* Start i2c bus */
I2C_write(DS1307_ID); /* Connect to DS1307 */
I2C_write(addr);  /* Request RAM address on DS1307 */
I2C_write(dat);  /* Connect to DS1307 for Read */
I2C_stop();
}
/*********************CHUONG TRINH TAO NHAP NHAY LED***************************** *********************/
void Out_1Hz()
{
  I2C_start(); /* Start i2c bus */
  I2C_write(0xD0); /* Connect to DS1307 */
  I2C_write(0x07); //vi tri con tro RTC
  I2C_write(0x10);
  I2C_stop();
}
/*********CHUONG TRINH GHI HEN GIO**************/
void Write_Alarm()
{
  DS1307_Write(A_MIN,a_min);
  DS1307_Write(A_HOUR,a_hour);
  //DS1307_Write(ON_OFF,on_off);
}
void Read_Alarm()
{
  a_min = DS1307_get(A_MIN);
  a_hour = DS1307_get(A_HOUR);
  //on_off = DS1307_get(ON_OFF);
}
/**********GHI GIA TRI SETUP VAO DS1307************/
void Write_DS1307()
{
DS1307_Write(0x02,hour);
DS1307_Write(0x01,min);
DS1307_Write(0x00,sec);
}
/*********DOC GIA TRI TRONG DS1307********/
void Read_DS1307()
{
sec = DS1307_get(SEC);
min = DS1307_get(MIN);
hour = DS1307_get(HOUR);
}
/***********CHUONG TR?N TAO THOI GIAN TRE*************/
void delay(unsigned int time)
{  while(time--); }
/*************************************/
void set_main(void)  // Chuong trinh khoi tao main
{
P1=0xFF;//11111111b  Cac chan muc cao
P0=0x00;//00000000b cac chan muc thap tin hieu ra
P2=0x00;//00000000b  cac chan mua thap
P3=0xFF;//11111111b cac chan muc cao cho tin hieu vao
}
/*********************CAI DAT GIA TRI TIMER BAN DAU***********************/
void setup_timer(void)  // Setup timer 0 va timer 1
{
TMOD=0x11; // timer0 & timer1 set che do 1
TH0=-1000/256; TL0=-1000%256;
TH1=0x3C; TL1=0xAF;
ET1=1; ET0=1;  EA=1;
TF0=0; TF1=0;  TR0=1;  TR1=1;
}
/************************************/
void Fix_time(void)  // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
{
//Tang
if(sec==60)  {sec=0;min++;  }
if(min==60)  {min=0;hour++;  }
if(hour==24) hour=0;
//Giam
if(sec== -1) {sec=59;min--;}
if(min== -1) {min=59;hour-- ;}
if(hour== -1)hour= 23;
}
/**************************************/

//*********************************CHUONG TRÌNH NÚT BAM CAI DAT HE THONG*****************************
void Keypad(void) // Kiem tra phim nhan.
{
//********************Neu nhan nut Ok*******************************************
  if(!Ok)
  {
    delay(1000);
    while(!Ok){;} delay(1000);// chong rung phim
    bip();
      Display=F_set=alarm=0;// Goi hien thi chuong trinh Dong Ho Chay
    if(on_off==1)// Neu bat che do Hen gio = 1
    {
    Write_Alarm();// ghi che do hen gio
    }
    else
    {
    Write_DS1307();  // ghi che do Gio - Phut - Giay
    }
  }
//***********************Neu nhan nut Setup*******************************************

if(Display==0)
  {
    if(!Set_key)
    {
      bip();
      F_set++;
      if(F_set==4)
      { 
        F_set=0;
        Write_DS1307();
      }
    }
    if(F_set==1)
    {
      if(!Up_key)
      {
        hour++;Fix_time(); delay(10000);
      }
      if(!Dw_key)
      {
        hour--;Fix_time(); delay(10000);
      }
    }
    if(F_set==2)
    {
      if(!Up_key)
      {
        min++;Fix_time(); delay(10000);
      }
      if(!Dw_key)
      {
        min--;Fix_time(); delay(10000);
      }
    }
    if(F_set==3)
    {
      if(!Up_key)
      {
        sec++;Fix_time(); delay(10000);
      }
      if(!Dw_key)
      {
        sec--;Fix_time(); delay(10000);
      }
    }
 
  }

//******************** Neu nhan nut Alarm - Hen gio *************
  if(!Alarm)
  {
    bip(); Display=1;// Keu tieng Bip và bat hien thi hen gio
  }
//***************************************************************
  if(Display==1)// Neu hien thi hen gio bat 00 - 00
  {
    if(!Set_key)
    {
      bip(); alarm++;
      if(alarm==4)
      { 
        alarm=0;
        Write_Alarm();
      }
    }
    if(alarm==1)
    {
      if(!Up_key) //min++;
      {
        a_hour++; delay(10000);
      }
      if(!Dw_key) //min--;
      {
        a_hour--; delay(10000);
      }
    }
    if(alarm==2)
    {
      if(!Up_key) //hour++;
      {
        a_min++; delay(10000);
      }
      if(!Dw_key) //hour--;
      {
        a_min--; delay(10000);
      }
    }
    if(alarm==3)
    {
      if(!Up_key) //hour++;
      {
        on_off=1; delay(10000);
      }
      if(!Dw_key) //hour--;
      {
        on_off=0; delay(10000);
      }
    }
 

  }
Fix_time();  //kiem tra tran so
delay(10000);
}

/********************/
void T1_ISR(void) interrupt 3 // Dung ngat Timer1 de doc DS1307
{
TR1=0;
TF1=0;
TH1=0x3C;//29 // nap lai gia tri cho thanh ghi 15535
TL1=0xAF;// 27 // Gia tri cho Timer0: 50000(us)x10=0.5(s)
time++;
if(time==10)
{time=0; B_nhay++; get_t=1;
if(B_nhay==2)
B_nhay=0;
}
TR1=1;
}


/*************************************/
void T0_ISR(void) interrupt 1  // Dung ngat timer 0 de quet led
{
TR0=0;
TF0=0;
TH0=0xfc;//-1000/256; // Nap lai gia tri cho thanh ghi
TL0=0x18;//-1000%256;
if(Display==0)
  {
index++;
//giay
if(index==1)
{
if(F_set==3 && B_nhay==1){index++;  index++;}
else
{
t_view=sec; //sec;
P2=0xff;
P0=0x20;//00100000
P2=led7_data[t_view%10];  }}  //lay so du sau khi chia 10

if(index==2)
{
P2=0xff;
P0=0x10;//00010000
P2=led7_data[t_view/10]; } //xuat gia tri hang chuc
//phut
if(index==3){
if(F_set==2 && B_nhay==1){index++;  index++;}
else
{  t_view=min;
P2=0xff;
P0=0x08;//00001000
P2=led7_data[t_view%10];  }}

if(index==4)
{ P2=0xff;
P0=0x04;//00000100
P2=led7_data[t_view/10];  }
//gio
if(index==5) {
if(F_set==1 && B_nhay==1){index=0;}
else
{ t_view=hour;
P2=0xff;
P0=0x02;//00000010
P2=led7_data[t_view%10];  } }

if(index==6)
{
P2=0xff;
P0=0x01;//00000001
P2=led7_data[t_view/10];
index=0;  }
}
//*************************CHUONG TRINH HIEN THI HEN GIO**********************
if(Display==1)
  {
    index++;
    if(index==1)// Hien thi Hen gio
    {
      if(alarm==1 && B_nhay==1){ index++; index++; }
      else
      {
        Data=a_hour;
        P2=0xff;
        P0=0x02;
        P2=led7_data[Data%10];
      }
    }
    if(index==2)
    {
   
      P2=0xff;
      P0=0x01;
      P2=led7_data[Data/10];
    }
    if(index==3)// Hen phut
    {
      if(alarm==2 && B_nhay==1){ index++; index++; }
      else
      {
        Data=a_min;
     
        P2=0xff;
        P0=0x08;//
        P2=led7_data[Data%10];
      }
    }
    if(index==4)
    {
   
      P2=0xff;
      P0=0x04;
      P2=led7_data[Data/10];
    }
     if(index==5)// Hien thi che do on - off  Hen gio
    {
      if(alarm==3 && B_nhay==1){ index=0; }
      else
      {
     
        P2=0xff;
        if(on_off==1)
        {
          P0=0x20; //00100000 - Hang Don vi
          P2=0x00;// sang het 2 led giay -So 8
        }
        else
        {
          P0=0x10;//00010000 - Hang chuc
          P2=0xff; // tat het 2 led giay
        }
      }
      index=0;
    }
 
  }
TR0=1;
}
/************CHUONG TRINH CHINH********************************************* **********************/
void main()
{
set_main();
time=index=0;
hour=min=sec=0;
F_set=get_t=0;
setup_timer();
//Read_Alarm();
while(1)
{
  Keypad();
if(hour>=12) PM=0; // Neu gio lon hon 12 là gio dem bat led PM
    else PM=1;


if(F_set==0)
{
if(get_t == 1)
{
get_t = 0;
Read_DS1307();// Doc gia tri trong DS1307
}
}


/*if((F_set==0)&&(get_t==1))
    {
        get_t = 0;
        Read_DS1307();// Doc gia tri trong DS1307
    } */
// Neu hen gio = gio và hen phut bang phut thi keu bip bip
if(((a_min==min)&&(a_hour==hour)))   //&&(on_off==1)
    {
    if(sec<59) { bip(); delay(1000);}// Thoi gian tre cho hen gio
      //else
      //on_off=0;
    }}
}
Em mới gia nhập cơ điện tử ko đc bao lâu.
Muốn làm cái đồng hồ gợp đc bài viết của chipkool, ở đây thấy nói đến việc dùng on/off hẹn h là không khả thi bởi vì ng dùng lại phải tạo thói quen bật tắt nó, nế như quên ko bật thì sẽ thế nào nhỉ ???.
Nghe bác nói lười chỉnh sủa phần mềm lên em có ý kiến là debug phần cứng 1 chút là ok rồi
ta dùng thêm 1 trans ở chân Led_PM làm nhiệm vụ bật tắt phần hẹn h.
Ý kiến của e ko bik có khả thi ko mong các bác chỉ giáo.
 

ChipKool

Thạc sỹ
Em mới gia nhập cơ điện tử ko đc bao lâu.
Muốn làm cái đồng hồ gợp đc bài viết của chipkool, ở đây thấy nói đến việc dùng on/off hẹn h là không khả thi bởi vì ng dùng lại phải tạo thói quen bật tắt nó, nế như quên ko bật thì sẽ thế nào nhỉ ???.
Nghe bác nói lười chỉnh sủa phần mềm lên em có ý kiến là debug phần cứng 1 chút là ok rồi
ta dùng thêm 1 trans ở chân Led_PM làm nhiệm vụ bật tắt phần hẹn h.
Ý kiến của e ko bik có khả thi ko mong các bác chỉ giáo.
Ý kiến của bạn khả thi, đó là 1 cách tối ưu mạch, có thể bỏ đi phần đếm giây chỉ hiển thị Giờ : Phút
 
BẠN CHIPKOOL CÓ ĐOẠN CODE ĐÚNG GIỜ SET 1 CHÂN NÀO ĐÓ TRONG KHOẢNG THỜI GIAN 2S RỒI TẮT VÊ 0 .CỨ THẾ LẶP ĐI LẶP LAI NHƯ VẬY. MÌNH LÀM CHUÔNG ĐỒNG HỒ ĐÚNG GIỜ ĐỂ ĐỔ CHUÔNG ,MONG CHIP GIÚP ĐỠ ,CẢM ƠN BẠN NHIỀU.
 

mta_cdt

Super Moderator
Thành viên BQT
BẠN CHIPKOOL CÓ ĐOẠN CODE ĐÚNG GIỜ SET 1 CHÂN NÀO ĐÓ TRONG KHOẢNG THỜI GIAN 2S RỒI TẮT VÊ 0 .CỨ THẾ LẶP ĐI LẶP LAI NHƯ VẬY. MÌNH LÀM CHUÔNG ĐỒNG HỒ ĐÚNG GIỜ ĐỂ ĐỔ CHUÔNG ,MONG CHIP GIÚP ĐỠ ,CẢM ƠN BẠN NHIỀU.
Bạn chỉ cần so sánh giờ, phút đọc ra từ ds1307 với giờ bạn set nếu đúng thì on off 1 chân nào đó thôi, có gì khó đâu nhỉ.
 

kiengo1408

Học sinh phổ thông
anh chip cho em xin file max của bản vẽ orcad được không ạ em có mấy con led 7 mà kiểu chân lại không giống in ra lại không cắm được lên maind mà câu dây thì hơi loằng ngoằng, tiện thể luyện lại orcad luôn ah
 

kysirong005

Học sinh phổ thông
mấy anh ơi cho em hỏi cái, trong mạch in protues cái pin với cái nút nhấn lấy ra ntn, 2 cái đó chuyển từ mạch mô phỏng sang mạch in ko có
 

le tien duy

Học sinh phổ thông
Bạn download ở trang 2 #20 hoặc 3#22 nhé.
mn giup e kiem tra kai nay dc k ak e lam mach that ma khi cap nguon vao k thay no len tat ka led deu ko sang ko hjeu vi sao hay la do code bi sai !!!! e gui ka code vs mo phong proter8 va hinh anh ve mach tren Antium mn chi giao vs ((( code la e lay tu cho khac mach e ve lay !!! ))) && o day e dung led 7 thanh kep nhe
 

Đính kèm

Quảng cáo Google