Đồng hồ thời gian thực DS1307

tien133

Học sinh phổ thông
a chip cho em hỏi ngay chỗ nguồn 7805 của a xài tụ bao nhui vậy ? e có mô phỏng mạch nhưng ngay cho led7 lâu lâu nó chớp chớp vậy là sao hã a ?
 

heyhotai

Học sinh phổ thông
bác có thể hiển thị lên GLCD(128x64) không, giúp em với e đang gặp rắc rối với con đó
 

lehuytuong

Học sinh phổ thông
Chào các bác, e đang làm mạch đồng hồ dùng vi điều khiển ATMEGA16. Chạy ròi nhưng chưa cài đặt được thời gian, bác nào cao siêu viết cho e code ngắt timer với ngắt ngoài 3 công tắc giúp e với ạ fb:(. Tác dụng thì nút 1 thiết lập chế độ bình thường hay cài đặt giờ, nút 2 là tăng, nút 3 giảm. Còn mỗi phần cài đặt thời gian là ngon òi. E chèn luôn cả ảnh proteus vs cái code đang dùng ạ
 

Đính kèm

NHATNGUYEN

Học sinh trung cấp
Chip vừa làm món râu ông này cắm cằm bà kia xong với mạch Đồng hồ thời gian thực DS1307 chạy ok..Mô phỏng là của 1 bạn Đức hệ gì ấy trên mạng share mỗi mạch mô phỏng,mạch in PDF và code hex..không chịu cho file C. Chip lấy code người khác cắt sửa lại code cho mạch nó có cái anh em đọc..đã test mô phỏng ok..

File code C đọc là file code ChipKool có tất cả trong đó..còn file hex của nó trước là dong ho.hex nhé..
Các bạn download về xem..có gì PM chip.

Chip làm đã test code của chip chạy ngon.
a cho e xin mạch nguyên lý Orcad mạch này đc k a
 

phu271521

Học sinh phổ thông
chipkool cho e hoi. gio e muon laam dong ho 8led 7doan. gio-phut-giay thi e phai thay doi code cua a o cho nao.
tks
 

Quynh con

Học sinh phổ thông
Hôm nay Chip mới khắc phục trọn vẹn set giây...code ngon đây bà con test na..Còn hẹn giờ sẽ sớm ra mắt.
Mã:
//DONG HO SU DUNG TIMER  BLOG DIEN TU - TIN HOC EDIT By ChipKool.net
//PHAN CUNG: 89c51;  THACH ANH: 12MHZ ; 
//SU DUNG 6 LED 7 DOAN GIO : PHUT : GIAY

/************KHAI BAO THU VIEN, DINH NGHIA********************************************* ***********/
#include<AT89X52.H>

#define Set_key P3_4
#define Up_key  P3_5
#define Dw_key  P3_6
#define SDA P1_1 
#define SCL P1_0 
#define DS1307_ID 0xD0 
#define SEC 0x00
#define  MIN 0x01 
#define HOUR 0x02
//#define DATE 0x04
//#define MONTH 0x05
//#define YEAR 0x06

/************KHAI BAO BIEN, MANG...******************************************* ********************/
unsigned char led7_data[10] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 }; //Decimal to Led7seg
unsigned char t_view,time,index,F_set,B_nhay,get_t ;
unsigned char hour,sec,min;

/************KHAI BAO HAM, CHUONG TRINH CON*********************************************** ********/
void set_main(void);  // Chuong trinh khoi tao main
void setup_timer(void);  // Chuong trinh cai dat timer 1 va 0
void delay(unsigned int time); // Delay
void Fix_time(void);  // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
void Keypad(void);  // Kiem tra xu ly phim nhan. 
void T1_ISR(void);  //ngat timer 1 phuc vu nhay led
void T0_ISR(void); // Dung ngat timer 0 de quet led

/************CAC CHUONG TRINH CON*********************************************** ******************/
// FOR I2C
/************************************************** *********************/

void I2C_start(void)
{
SCL  = 1;  SCL = 0;
SDA = 1;  SCL = 1;
delay(2);
SDA = 0; delay(2);
SCL = 0; delay(2);
}
void I2C_stop(void)
{
SCL = 1;  SCL = 0;
SDA = 0;  delay(2);
SCL = 1;  delay(2);
SDA = 1; 
}
bit I2C_write(unsigned char dat)
{
unsigned char i; 
for (i=0;i<8;i++)
{
SDA = (dat & 0x80) ? 1:0;
SCL=1;SCL=0;
dat<<=1;
}
SCL = 1;  delay(2);
SCL = 0;
}
unsigned char I2C_read(void)
{
bit rd_bit; 
unsigned char i, dat;
dat = 0x00; 
for(i=0;i<8;i++)  /* For loop read data 1 byte */
{
delay(2);
SCL = 1;  /* Set SCL */
delay(2);
rd_bit = SDA;  /* Keep for check acknowledge  */
dat = dat<<1; 
dat = dat | rd_bit;  /* Keep bit data in dat */
SCL = 0;  /* Clear SCL */
}
return dat;
}
/************************************************** *********************/
// FOR DS1307
/************************************************** *********************/

unsigned char DS1307_get(unsigned char addr)
{
unsigned int temp,ret; 
I2C_start(); /* Start i2c bus */
I2C_write(DS1307_ID); /* Connect to DS1307 */
I2C_write(addr);  /* Request RAM address on DS1307 */ 
I2C_start();  /* Start i2c bus */
I2C_write(DS1307_ID+1);  /* Connect to DS1307 for Read */
ret = I2C_read();  /* Receive data */
I2C_stop();
//*********************************************
temp = ret;  /*BCD to HEX*/
ret = (((ret/16)*10)+ (temp & 0x0f));  /*for Led 7seg*/
//********************************************* 
return ret; 
}

void DS1307_Write(unsigned char addr,unsigned char dat)
{
unsigned int temp;
//**********************************************  /*HEX to BCD*/
temp = dat ;  /*for Led 7seg*/
dat = (((dat/10)*16)|(temp %10));
//********************************************** 
I2C_start(); /* Start i2c bus */
I2C_write(DS1307_ID); /* Connect to DS1307 */
I2C_write(addr);  /* Request RAM address on DS1307 */ 
I2C_write(dat);  /* Connect to DS1307 for Read */
I2C_stop();
}
/************************************************** *********************/

void delay(unsigned int time)
{  while(time--); }
void set_main(void)  // Chuong trinh khoi tao main
{
P1=0xFF;
P0=0x00;
P2=0x00;
P3=0xFF;
}
void setup_timer(void)  // Setup timer 0 va timer 1
{
TMOD=0x11; // timer0 & timer1 set che do 1
TH0=-1000/256; TL0=-1000%256;
TH1=0x3C; TL1=0xAF;
ET1=1; ET0=1;  EA=1;
TF0=0; TF1=0;  TR0=1;  TR1=1;
}
void Fix_time(void)  // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
{
//Tang
if(sec==60)  {sec=0;min++;  }
if(min==60)  {min=0;hour++;  }
if(hour==24) hour=0;
//Giam
if(sec== -1) {sec=59;min--;}
if(min== -1) {min=59;hour-- ;}
if(hour== -1)hour= 23;
}
void Keypad(void)  // Kiem tra phim nhan. 
{
if(!Set_key){  //phim Set duoc nhan ?
F_set++;  // Bien F_set co gia tri tu 0->2
if(F_set==4) {F_set=0;
DS1307_Write(0x02,hour);
DS1307_Write(0x01,min);
DS1307_Write(0x00,sec); }
}
if(F_set==1){  //Tang hoac giam phut neu F_set = 1
if(!Up_key) hour++;
if(!Dw_key)  hour--;
}
if(F_set==2){  //Tang hoac giam gio neu F_set = 2
if(!Up_key) min++;
if(!Dw_key) min--;
}
if(F_set==3){  //Tang hoac giam gio neu F_set = 2
if(!Up_key) sec++;
if(!Dw_key) sec--;
}
Fix_time();  //kiem tra tran so
delay(20000);
}
void T1_ISR(void) interrupt 3 //ngat timer 1 chay dong ho
{
TR1=0;
TF1=0;
TH1=0x3C; // nap lai gia tri cho thanh ghi
TL1=0xAF;
time++; 
if(time==10)
{time=0; B_nhay++; get_t=1;
if(B_nhay==2)
B_nhay=0;
}
TR1=1;
} 
/*************************************/
void T0_ISR(void) interrupt 1  // Dung ngat timer 0 de quet led
{
TR0=0;
TF0=0;
TH0=0xfc;//-1000/256; // Nap lai gia tri cho thanh ghi
TL0=0x18;//-1000%256;
index++;
//giay
if(index==1) 
{ 
if(F_set==3 && B_nhay==1){index++;  index++;}
else
{
t_view=sec; //sec;
P2=0xff;
P0=0x20;//00100000
P2=led7_data[t_view%10];  }}  //lay so du sau khi chia 10

if(index==2)
{
P2=0xff;
P0=0x10;//00010000
P2=led7_data[t_view/10]; } //xuat gia tri hang chuc
//phut
if(index==3){
if(F_set==2 && B_nhay==1){index++;  index++;}
else
{  t_view=min;
P2=0xff;
P0=0x08;//00001000
P2=led7_data[t_view%10];  }}

if(index==4)
{ P2=0xff;
P0=0x04;//00000100
P2=led7_data[t_view/10];  }
//gio
if(index==5) {
if(F_set==1 && B_nhay==1){index=0;}
else
{ t_view=hour;
P2=0xff;
P0=0x02;//00000010
P2=led7_data[t_view%10];  } }

if(index==6)
{ P2=0xff;
P0=0x01;//00000001
P2=led7_data[t_view/10];
index=0;  }
TR0=1; 
}
/************CHUONG TRINH CHINH********************************************* **********************/
void main()
{
set_main();
time=index=0;
hour=0;
min=0;
sec=0;
F_set=0;
get_t=0;
setup_timer();
while(1)
{
Keypad();

if(F_set==0)
{
if(get_t == 1)
{ 
get_t = 0;
sec = DS1307_get(SEC);
min = DS1307_get(MIN); 
hour = DS1307_get(HOUR); 

}
}
}
}
bạn có code với nguyên lý mạch nào hiển thị giờ phút giây với ngày tháng năm k ?
 

svipmt

Học sinh phổ thông
Các cao thủ cho mình hỏi,mình làm mạch đồng hồ sưu tầm trên mạng và lắp xong bị lỗi thế này . Mong cao thủ edit code dùm mình nhe . Thanks

 

Đính kèm

mta_cdt

Super Moderator
Thành viên BQT
Các cao thủ cho mình hỏi,mình làm mạch đồng hồ sưu tầm trên mạng và lắp xong bị lỗi thế này . Mong cao thủ edit code dùm mình nhe . Thanks

Tăng tốc độ quét lên
 

Quảng cáo Google