Eagle 7.5 phiên bản 2016

#2
Sau khi cài đặt, chọn "Sử dụng như là phạm vi công cộng".
- Sao chép cố định vào exe / bin EAGLE. (Đừng thay thế , giữ cả hai!)
- Bắt đầu chương trình từ file sao chép trước đó trong thư mục bin.
After installation, select "Use as public domain".
- Copy fixed to the / bin EAGLE exe. (Do not replace the original, keep both!)
- Start the program from the executable fixed previously copied to the bin folder.
 

Quảng cáo Google