Giúp em 2 bài matlab này với mọi người!

Thiênjk

Học sinh phổ thông
#1
Bài1:Nhập vào số nguyên n có 2 chữ số.Xuất ra cách đọc của nó .ví dụ:n=31,xuất ra "ba mươi mốt''.
Bài 2:Tìm và xuất ra các số nhỏ hơn 1000 thỏa tính chất tổng các số của nó bằng chính nó.Ví dụ :6=1+2+3.
 

Quảng cáo Google