Help các a/c giúp e với!!!

Vũ Anh Tùng

Học sinh phổ thông
#1
Ai giúp e đoạn code của e sai chỗ nào ạ? compile thì không có lỗi mà chạy ra kết quả không đúng.
Đề bài: nhập vào 1 mảng bất kỳ, tìm và chỉ ra phần tử lớn nhất của mảng(Phần tử thứ mấy thôi nhé).

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#define maxx 100
int tonhat(int A[],int dem);
int main()
{
int array[maxx],i,n;
do
{

printf("NHAP VAO KICH THUOC CUA MANG: ");
scanf("%d",&n);

}while(n>maxx);
for(i=0;i<n;i++)

{
printf("array[%d]",i);
scanf("%d",&array);
}
printf(" PHAN TU TO NHAT CUA MANG NAM THU %d ",tonhat(array,n));

}
int tonhat(int A[],int dem)
{
int i,p=0,max;
A[0]=max;

for(i=0;i<dem;i++)
{
if(max<A)
{
max=A;
p=i;

}
}
return p+1;
}
 

Quảng cáo Google