Hướng dẫn hiển thị LCD dùng ccs cho người mới bắt đầu

Vũ Văn An

Học sinh phổ thông
có ai giúp đỡ em dc ko, e đang gặp rắc rối khi hiển thị lcd 20x4, mô phỏng thì chạy, nhưng khi cắm thử thì nó ko chạy, màn hình cứ sáng mà chữ không chạy được.
 

shazam

Học sinh phổ thông
mình đang làm pwm và dùng lcd để hiển thị công suất. phần pwm không có vấn đề gì, test thử mô hình chạy tốt. nhưng khi ghép phần lcd vào thì không xuất được pwm. mình đã thử bỏ hết chỉ chừa lại 1 dòng lcd_init() và phần pwm nhưng vẫn không được. bạn nào biết có thể giúp mình không? mình rất cảm ơn

Mã:
#include <pwm.h>


#include <lcd.c>

#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT

#use delay(clock=20000000)
#USE FAST_IO(B)
#USE FAST_IO(C)
#BYTE PORTA=0x05
#BIT up=PORTA.0
#BIT down=PORTA.1
#BIT stop=PORTA.2           
INT16 U;
int8 dem;

VOID MAIN()  
{   
  lcd_init();

  SET_TRIS_A(255);   
  SET_TRIS_C(0);
  SET_TRIS_B(0);   
  SET_TRIS_D(0);
   
  U=0;
  dem=0;
 
 SETUP_TIMER_2(T2_DIV_BY_16,249,1); //THIET LAP CAU HINH CHO TIMER0   
  SET_TIMER2(0);   
  SETUP_CCP1(CCP_PWM);        //CHON CHE DO PWM   
  SET_PWM1_DUTY(U);          //XAC DINH SO XUNG DE CHAN PWM1 O MUC 1
 
  WHILE(TRUE)    
{    
   if (stop==1)
   {
     delay_ms(50);
     if (stop==1)
     {
      U=0;
      dem=0;
     }
   }
   else
   {
     IF(up==1) //TANG DO SANG LED
     { 
      delay_ms(50);
      IF(up==1) //TANG DO SANG LED
      { 
   
        if (U>=250)
        {
         U=250;
         dem=10;
        }
        else
        {
         U=U+25;
         dem=dem+1;
        }
      }
     }
     ELSE IF(down==1)       
     {         
      delay_ms(50);
      IF(down==1)       
      {         
        if (U<=0)  
        {
         U=0;
         dem=0;
        }
        else
        {
         U=U-25;
         dem=dem-1;
        }
      }
     }
   }   
   set_pwm1_duty(U);  
  }
 }
 

Quảng cáo Google