Hướng dẫn lập trình AVR cơ bản bằng CodeVision

fjand5

Kỹ sư
#4
Ừ, cảm ơn bạn, các video sau mình sẽ đính kèm code. Mấy cái trước quay xong xóa luôn rồi. Hè hè.
 

fjand5

Kỹ sư
#5
Code của bài Led sao băng đây. (các bạn nhớ thay đổi thư viên io.h cho phù hợp với từng phiên bản codevision nha)
Mã:
#include <io.h>(nếu biên dịch không được thì phải thay đổi thư viện này: io.h thành mega8.h)
#define LED0   PORTD.0
#define LED1  PORTD.1
#define LED2  PORTD.2
#define LED3  PORTD.3
#define LED4  PORTD.4
#define LED5  PORTD.5
#define LED6  PORTD.6
#define LED7  PORTD.7
#define muc1  2
#define muc2  10
#define muc3  25
#define muc4  55
unsigned int i=0,buoc=0,tg=0,
ds0=0,
ds1=0,
ds2=0,
ds3=0,
ds4=0,
ds5=0,
ds6=0,
ds7=0;

void main(void)
{
  DDRD=0b11111111;//=0xff=255;
  while (1)
  { 
    if(buoc==1)
    {
      ds0=muc4;
      ds1=0;
      ds2=0;
      ds3=0;
      ds4=0;
      ds5=0;
      ds6=0;
      ds7=0;  
    }
    if(buoc==2)
    {
      ds0=muc3;
      ds1=muc4;
      ds2=0;
      ds3=0;
      ds4=0;
      ds5=0;
      ds6=0;
      ds7=0;  
    }
    if(buoc==3)
    {
      ds0=muc2;
      ds1=muc3;
      ds2=muc4;
      ds3=0;
      ds4=0;
      ds5=0;
      ds6=0;
      ds7=0;  
    }
    if(buoc==4)
    {
      ds0=muc1;
      ds1=muc2;
      ds2=muc3;
      ds3=muc4;
      ds4=0;
      ds5=0;
      ds6=0;
      ds7=0;  
    }
     if(buoc==5)
    {
      ds0=0;
      ds1=muc1;
      ds2=muc2;
      ds3=muc3;
      ds4=muc4;
      ds5=0;
      ds6=0;
      ds7=0;  
    }
     if(buoc==6)
    {
      ds0=0;
      ds1=0;
      ds2=muc1;
      ds3=muc2;
      ds4=muc3;
      ds5=muc4;
      ds6=0;
      ds7=0;  
    }
      if(buoc==7)
    {
      ds0=0;
      ds1=0;
      ds2=0;
      ds3=muc1;
      ds4=muc2;
      ds5=muc3;
      ds6=muc4;
      ds7=0;  
    }   
    if(buoc==8)
    {
      ds0=0;
      ds1=0;
      ds2=0;
      ds3=0;
      ds4=muc1;
      ds5=muc2;
      ds6=muc3;
      ds7=muc4;  
    }
    if(buoc==9)
    {
      ds0=0;
      ds1=0;
      ds2=0;
      ds3=0;
      ds4=0;
      ds5=muc1;
      ds6=muc2;
      ds7=muc3;  
    }
    if(buoc==10)
    {
      ds0=0;
      ds1=0;
      ds2=0;
      ds3=0;
      ds4=0;
      ds5=0;
      ds6=muc1;
      ds7=muc2;  
    }
    if(buoc==11)
    {
      ds0=0;
      ds1=0;
      ds2=0;
      ds3=0;
      ds4=0;
      ds5=0;
      ds6=0;
      ds7=muc1;  
    }
    if(buoc==12)
    {
      ds0=0;
      ds1=0;
      ds2=0;
      ds3=0;
      ds4=0;
      ds5=0;
      ds6=0;
      ds7=0;  
    }
   
 
    //============
    if(i<ds0)
      LED0=1;
    else
      LED0=0;
    if(i<ds1)
      LED1=1;
    else
      LED1=0;
    if(i<ds2)
      LED2=1;
    else
      LED2=0;
    if(i<ds3)
      LED3=1;
    else
      LED3=0;
    if(i<ds4)
      LED4=1;
    else
      LED4=0;
    if(i<ds5)
      LED5=1;
    else
      LED5=0;
    if(i<ds6)
      LED6=1;
    else
      LED6=0;
    if(i<ds6)
      LED6=1;
    else
      LED6=0;
    if(i<ds7)
      LED7=1;
    else
      LED7=0;
    //+++++++++++
    tg++;
    if(tg==200)
    {
      tg=0;
      buoc++;
    }
    if(buoc==20)
      buoc=0;
   
   
   
   
    // cho i chay tu 0 den 100
    i++;
    if(i==100)
      i=0; 
  }
}
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

fjand5

Kỹ sư
#6
Xin chào, mình vừa làm thêm video ngắn về nút nhấn nè
Mã:
#include <io.h>
#define LED   PORTD
#define NUT0  PINB.0
#define NUT1  PINB.1
#define NUT2  PINB.2
#define NUT3  PINB.3  
unsigned long int i=0,kieu=0;
void chay()
{
  static int buoc=0;
  buoc++;  
  if(buoc==8)
    buoc=0;
  LED=1<<buoc;
}
void traiphai()
{
  static bit buoc=0;
  buoc++;  
  if(buoc)
    LED=0b00001111; 
  else
    LED=0b11110000;
}
void sole()
{
  static bit buoc=0;
  buoc++;  
  if(buoc)
    LED=0b10101010; 
  else
    LED=0b01010101;
}
void nhapnhay()
{
  static bit buoc=0;
  buoc++;  
  if(buoc)
    LED=0b0; 
  else
    LED=0b11111111;
}
void main(void)
{
  DDRD=0b11111111;        
  PORTB=0b00001111;
  while (1)
  {    
    if(NUT0==0)
      kieu=1;
    if(NUT1==0)
      kieu=2;
    if(NUT2==0)
      kieu=3;
    if(NUT3==0)
      kieu=4;
    i++;
    if(i==20000)
    {     
       if(kieu==1)
        chay();
       if(kieu==2)
        traiphai();
       if(kieu==3)
        sole();
       if(kieu==4)
        nhapnhay();    
      i=0;
    }
  }
}
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Quảng cáo Google