Cần giúp Kiểm tra đoạn code USART1 STM32 chỉ gửi giá trị 0

duong_act

Học sinh trung cấp
#1
Mình test module USART1 trên STM32F103R6.
Yêu cầu sau mỗi khoảng delay sẽ gửi lên 1 ký tự 0 ('0').
Hiện tại sau mỗi khoảng delay nó gửi lên 2 byte giá trị đều là 0 (0x00) - lẽ ra phải là 1 byte có giá trị 0x30.
Nhờ các bác trợ giúp dò lỗi ạ.

Đây là RCC:
Mã:
void RCC_Init(){
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
}
Code cấu hình PA9,PA10 cho chân TX và chân RX:
Mã:
void GPIO_Init(){
  GPIO_InitTypeDef gpioconf;
  gpioconf.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;

  gpioconf.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  gpioconf.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
  GPIO_Init(GPIOA,&gpioconf);
  
  gpioconf.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
  gpioconf.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;
  GPIO_Init(GPIOA,&gpioconf);
}
Code khởi tạo USART1:
Mã:
void USART_Init(){
  USART_InitTypeDef usartconf;
  usartconf.USART_BaudRate=9600;
  usartconf.USART_Mode=USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  usartconf.USART_Parity=USART_Parity_No;
  usartconf.USART_StopBits=USART_StopBits_1;
  usartconf.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;
  usartconf.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_Init(USART1,&usartconf);
  USART_Cmd(USART1,ENABLE);
}
Main:
Mã:
int main(){
  SystemInit();
  RCC_Init();
  GPIO_Init();
  USART_Init();
  
  while(1){
    USART_SendData(USART1,'0');
    for(int i=0;i<50000;i++);
  }
}
 

Quảng cáo Google