Thảo luận Lập trình Asm cơ bản cho 8051

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#1
Thực sự kid thấy asm không thú vị bằng C
kid giờ cũng ít xài Asm lắm nhưng trên 4rum vẫn còn có những bạn xài Asm
và cũng để thử nghiệm cái Compiler asm do kid viết
kid mở luồng này thảo luận về lập trình asm cơ bản cho 8051
kid xài programmer's notepad để soạn thảo và compiler do chính kid viết (chưa biết đặt tên là gì nữa :D:D:D)
Programmer's Notepad
http://pnotepad.googlecode.com/files/pn2342350_multilang.exe
và Compiler
Thảo luận - Viết Phần Mềm Biên Dịch Mã 8051 | Cộng đồng cơ điện tử Việt Nam | Mechatronics
 

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#2
lập trình IO
kid làm với 89c51 nhé (chạy được với 89s51, 89c52, 89s52)
các chân được mắc với led đơn 5v qua chân led qua trở 330-470 về chân vđk
như vậy bạn ghi 1 ra chân VĐK thì led tắt và ghi 0 thì led sáng
code
Mã:
;chuong trinh bat tat led don
;Coder: Ngo Hung Cuong
//chu thich cach 2
//================================================
/=================================================
/chu thich cach 3
/-------------------------------------------------
.code
org    0x0000
  ljmp  main
  org  0x0030
main:
  mov    p0,  #0b00000000
  mov    p1,    #0b11110000
  mov    p2,    #0b10101010
  mov    p3,    #0b01010101
here:
  ljmp  here  //vong lap vo han
.endcode
.end
Photo0074.jpg
 

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#3
thêm phần IO nữa
đọc nút nhấn
:D:D:D
code
Mã:
.code
org    0x0000
  ljmp  main
org  0x0030
main:
  ;lien tuc kiem tra xem nut co duoc bam hay khong
  ;neu nut duoc bam thi cho cho nha ra moi dao gia tri
  jb    p1_0,    main
  ;neu khong duoc bam thi quay lai kiem tra tiep
wait:
  ;truong hop duoc bam thi cho nha ra moi thoi
  jnb    p1_0,    wait
  cpl    p1_1
  ljmp  main
.endcode
.end
New Bitmap Image.JPG
New Bitmap Image2.JPG
New Bitmap Image3.JPG

file hex và mô phỏng đính kèm :D:D:D
 

Đính kèm

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#4
cơ bản 8051 cũng chỉ có vài cái cần tìm hiểu
kid sẽ lần lượt duyệt qua các tính năng cơ bản
ví dụ tiếp theo bộ định thời
code
Mã:
;chuong trinh su dung bo dinh thoi de delay
;coder: Ngo Hung Cuong
;compiler: Kidteam ASM for 8051
//=============================================
.code
org    0x0000
  ljmp  start
org    0x0030
start:
  lcall  init
main:
  mov    p1, #0xff
  lcall  delay
  mov    p1, #0
  lcall  delay
  ljmp  main
init:
  mov    tmod,  #01;bo dinh thoi 0 che do 1 - 16 bit khong dat truoc
  ret
delay:
  mov    th0,  #0x3c
  mov    tl0,  #0xb0
  setb  tr0
wait:
  jnb    tf0,  wait
  clr    tr0
  clr    tf0
  ret
.endcode
.end
New Bitmap Image.JPG
kết quả
New Bitmap Image2.JPG
file mô phỏng và code, hex có trong tập tin đính kèm
 

Đính kèm

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#5
tiếp theo là truyền thông nối tiếp
kid sẽ viết 1 chương trình nhỏ test UART tích hợp sẵn trong 8051
chắc có lẽ tối nay kid mới post được
giờ đi tắm cái đã, Tuyên Quang giờ này lạnh rồi
updating...
giờ kid post tiếp cái vụ truyền thông nối tiếp
chương trình sẽ liên tục gửi các ký tự a
code
Mã:
  .code
    org 0x0000
      ljmp main
    org 0x0030
DELAY:
  MOV  R6, #100
  CHUAHET:
    MOV  R7, #255
  CHUAHET1:
    DJNZ  R7, CHUAHET1
    DJNZ  R6, CHUAHET
RET
 
GUI:
    CLR  TI
    MOV  SBUF, A
  DANGGUI:
    JNB  TI, DANGGUI
    CLR  TI
RET
 
NHAN:
    CLR  RI
  DANGNHAN:
    JNB  RI, DANGNHAN
    MOV  A, SBUF
    CLR  RI
RET
 
main:
  MOV  TMOD, #0x20
  MOV  TH1, #0xfd
  MOV  TL1, #0xfd
  MOV  SCON, #0x50
  SETB  TR1  
 
BATDAUGUI:
  MOV    A, #97
  lCALL  GUI  
  lCALL  DELAY
  lJMP    BATDAUGUI
  .endcode
  .end
New Bitmap Image.JPG
kết quả
New Bitmap Image2.JPG
file mô phỏng và toàn bộ code trong file đính kèm
 

Đính kèm

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#6
phần tiếp theo kid sẽ ví dụ một chút về ngắt
như vậy là coi như xong về 8051
con chip này chắc cũng chỉ có bấy nhiêu là đủ rồi
:D:D:D
code
Mã:
;chuong trinh ngat thoi gian Timer 0
;coder: Ngo Hung Cuong
;compiler: Kidteam ASM for 8051 v0.1
;:D:D:D
//==================================
.code
org    0x0000
  ljmp  main
org    0x000b
  ;dia chi ngat timer 0
  ljmp  t0_isr
org    0x0030
main:
  lcall  init
here:
  ljmp  here
init:
  ;chuong trinh con khoi tao
  ;timer 0 che do 1 16bit khong co dat truoc
  mov    tmod,  #1
  mov    th0,  #0x3c
  mov    tl0,  #0xb0
  setb  ea    //cho phep ngat toan cuc
  setb  et0    //cho phep ngat timer 0
  setb  tr0    //cho phep timer 0 hoat dong
  ret
t0_isr:
  ;chuong tring ngat chinh
  clr    tr0  
  xrl    p1,    #0xff
  mov    th0,  #0x3c
  mov    tl0,  #0xb0
  setb  tr0
  reti
.endcode
.end
//==================================
New Bitmap Image1.JPG
kết quả
New Bitmap Image2.JPG
file mô phỏng và code, hex có trong file đính kèm
như vậy là kid đã dạo qua hầu hết các tính năng của 8051 :D:D:D
tất cả code được compile bằng Kidteam ASM for 8051 v0.1 :D:D:D
 

Đính kèm

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#8
Các bạn bổ sung nội dung băm xung điều khiển LED cho anh em học hỏi với. Cảm ơn các bạn nhiều.
chắc có lẽ ý bạn là điều độ rộng xung để làm led sáng theo kiểu sao băng của ledimm đây mà
để tớ xem lại cái code led sáng dần gửi bạn nhé
:D:D:D
tớ mới làm hôm rồi điều chỉnh led sáng các cấp độ mà
update: đã gửi code C bên luồng lập trình 8051 bằng C
 

huytapdi

Học sinh phổ thông
#9
em la người mới học asm,thầy kid giúp em giải bài toán theo sơ đồ nay với.em làm hoài vẫn ko được.mong dc thầy giúp .cám ơn

 

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#10
kid chưa hiểu ý bạn lắm
theo ý kid thì là thế này bạn xem có đúng không nhé
nếu s1 không được ấn thì tắt bất chấp s2, s3
nếu s3 được ấn thì không làm gì cả bất chấp s1, s2
xét s1 được ấn và s3 không được ấn
còn lại 2 khả năng:
s2 ấn: nháy chậm
s2 không ấn nháy nhanh
nếu đúng như vậy thì bạn tham khảo code sau
Mã:
; coder: Ngo Hung Cuong
; compiler: kidteam ASM for 8051 v0.1
; 13/10/2012
.define
  sw1    p1_0
  sw2    p1_1
  sw3    p1_2
  led1  p3_0
  led2  p3_1
  led3  p3_2
  led4  p3_3
.enddefine
;-------------------------------------------
.code
 
org    0x0000
  ljmp  main
//==========================================
org    0x0030
main:
  lcall  init
loop:
  jnb    sw1,  cont
//s1 khong duoc an thi tat tat ca bat chap s2 s3
  clr    led1
  clr    led2
  clr    led3
  clr    led4
  ljmp  loop
cont:
//s3 duoc an thi khong lam gi ca
  jb    sw3,  cont1
  ljmp  loop
//chac chan la s1 dang duoc an va s3 khong an
//kiem tra 2 truong hop
cont1:
  jb    sw2,  nhanh
  mov    a,    #1 ;che do cham
  ljmp  chay
nhanh:
  mov    a,    #0 ; che do nhanh
chay:
  setb  led1
  setb  led2
  setb  led3
  setb  led4
  lcall  delay
  clr    led1
  clr    led2
  clr    led3
  clr    led4
  lcall  delay
  ljmp  loop
//==========================================
init:
  setb  sw1
  setb  sw2
  setb  sw3
  clr    led1
  clr    led2
  clr    led3
  clr    led4
  mov    a,    #0
  ret
//==========================================
delay:
  cjne  a,    #1,    not0
  lcall  delay_fast
not0:
  lcall  delay_fast
  ret
//==========================================
delay_fast: 
  MOV  R2,    #100
DL5:    
  MOV  R1,    #250      
DL4:
  NOP
  NOP
  DJNZ  R1,    DL4
  DJNZ  R2,    DL5
  RET
//==========================================
 
.endcode
.end
 

Đính kèm

Quảng cáo Google