Mạch đồng hồ 595 ngôn ngữ ASM

thang37

Học sinh phổ thông
#1
hi,chào mọi người!
mới tập code nên code còn lủng củng lắm nhưng cũng muốn góp chút kiến thức cho những bạn đang học ASM .

code này e tham khảo trên các diễn đàn,chủ yếu là phần I2C.

Mã:
SCL    BIT P1.0
SDA    BIT P1.1
DA_TA  BIT P3.0
SH    BIT P3.1
ST    BIT P3.2
MODE  BIT P3.3
UP    BIT P3.4
DOWN  BIT P3.5
 
LED1  EQU  60H
LED2  EQU  61H
LED3  EQU  62H
LED4  EQU 63H
 
TEMP  EQU  37H
CDOI1  EQU  38H
CDOI2  EQU  39H
F_MODE  EQU  40H
BIEN_GIO EQU 41H
BIEN_PHUT EQU 42H
F_SEND_TIME  BIT  00H
F_SEND_DATE  BIT  01H
F_SEND    BIT  02H
SECONDS    DATA  30H
MINUTES    DATA  31H
HOUR    DATA  32H
DAY      DATA  33H
DATE    DATA  34H
MONTH    DATA  35H
YEAR    DATA  36H
  ORG 00H
  CLR SH
  CLR ST
  LJMP MAIN
MAIN:
  MOV DPTR,#DU_LIEU
  CALL  I2C_INIT
  CALL  DS1307_INIT
  ;CALL  DS1307_OUTPUT
  ;MOV  SECONDS,#31H
  ;MOV  MINUTES,#31H
  ;MOV  HOUR,#10H
LOOP_MAIN:
  CALL DOC_GIO
  CALL SERIAL
  setb p3.7
  ;CALL SCAN_PHIM
  CALL DELAY1S
  clr p3.7
  call delay1s
  JMP LOOP_MAIN
;****************************************
SCAN_PHIM:
  JNB MODE,THIET_LAP_MODE
  RET
;****************************************
DELAY1S:
  PUSH ACC
  PUSH 00
  MOV TMOD,#01
  MOV R0,#60
LOOPDELAY1S:
  MOV TH0,#HIGH(-10000)
  MOV TL0,#LOW(-10000)
  SETB TR0
  JNB MODE,THIET_LAP_MODE
  JNB TF0,$
  CLR TF0
  CLR TR0
  DJNZ R0,LOOPDELAY1S
  POP 00
  POP ACC
  RET
;*****************************************
THIET_LAP_MODE:
  CLR P3.7
  CLR TF0
  CLR TR0
  JNB MODE,$
  INC F_MODE
  MOV A,F_MODE
  CJNE A,#1,NEXT
  JMP CHINH_GIO
NEXT:
  CJNE A,#2,NEXT1
  JMP CHINH_PHUT
NEXT1:
  CJNE A,#3,NEXT2
  MOV F_MODE,#0
  JMP SCAN_PHIM
NEXT2:
  RET
;******************************************
DELAY300MS:
  PUSH 00
  PUSH 01
  MOV R0,#255
LL:
  MOV R1,#255
  DJNZ R1,$
  DJNZ R0,LL
  POP 01
  POP 00
  RET
;******************************************
CHINH_GIO:
KT_UP:
  CALL HIEN_THI_GIO
  JNB MODE,THIET_LAP_MODE
  JNB UP,TANG_GIO
  JNB DOWN,GIAM_GIO
  CALL SERIAL
  CALL DELAY300MS
  MOV LED3,#10
  MOV LED4,#10
  CALL SERIAL
  CALL DELAY300MS
  JMP KT_UP
;******************************************
TANG_GIO:
  JNB UP,$
  MOV A,HOUR
  CJNE A,#23H,SKIP
  MOV HOUR,#0
  JMP SKIP1
SKIP:
  ADD A,#1
  DA A
  MOV HOUR,A
SKIP1:
  MOV BIEN_GIO,A
  CALL HIEN_THI_GIO
  JMP KT_UP
GIAM_GIO:
  JNB DOWN,$
  MOV A,HOUR
  CJNE A,#00H,SKIP3
  MOV HOUR,#23H
  JMP SKIP4
SKIP3:
  ADD A,#99H
  DA A
  MOV HOUR,A
SKIP4:
  MOV BIEN_GIO,A
  CALL HIEN_THI_GIO
  JMP KT_UP
;******************************************
CHINH_PHUT:
KT_DOWN:
  CALL HIEN_THI_PHUT
  JNB MODE,LUU_THOAT_PHUT
  JNB UP,TANG_PHUT
  JNB DOWN,GIAM_PHUT
  CALL SERIAL
  CALL DELAY300MS
  MOV LED1,#10
  MOV LED2,#10
  CALL SERIAL
  CALL DELAY300MS
  JMP KT_DOWN
;******************************************
LUU_THOAT_PHUT:
  MOV HOUR,BIEN_GIO
  MOV MINUTES,BIEN_PHUT
  MOV SECONDS,#00H
  CALL DS1307_WRITE_TIME
  JMP THIET_LAP_MODE
TANG_PHUT:
  JNB UP,$
  MOV A,MINUTES
  CJNE A,#59H,SKIPM
  MOV MINUTES,#0
  JMP SKIPM1
SKIPM:
  ADD A,#1
  DA A
  MOV MINUTES,A
SKIPM1:
  MOV BIEN_PHUT,A
  CALL HIEN_THI_PHUT
  JMP KT_DOWN
GIAM_PHUT:
  JNB DOWN,$
  MOV A,MINUTES
  CJNE A,#00H,SKIPM3
  MOV MINUTES,#59H
  JMP SKIPM4
SKIPM3:
  ADD A,#99H
  DA A
  MOV MINUTES,A
SKIPM4:
  MOV BIEN_PHUT,A
  CALL HIEN_THI_PHUT
  JMP KT_DOWN
;***************************************
DOC_GIO:
  CALL  DS1307_READ_TIME
  MOV TEMP,MINUTES
  CALL HIEN_THI_GIO
  CALL HIEN_THI_PHUT
  RET
;****************************************
HIEN_THI_PHUT:
  MOV TEMP,MINUTES
  CALL BCD2HEX
  MOV LED1,CDOI1
  MOV LED2,CDOI2
  RET
;****************************************
HIEN_THI_GIO:
  ANL HOUR,#3FH
  MOV TEMP,HOUR
  CALL BCD2HEX
  MOV LED3,CDOI1
  MOV LED4,CDOI2
  RET
;****************************************
BCD2HEX:
  MOV CDOI1,TEMP
  MOV CDOI2,TEMP
  ANL CDOI1,#0FH
  ANL CDOI2,#0F0H
  MOV A,CDOI2
  SWAP A
  MOV CDOI2,A
  RET
;**************************************** 
SERIAL:
    PUSH ACC
    MOV A,LED1
    MOVC A,@a+dptr
    CALL DICH
    MOV  A,LED2
    MOVC A,@A+DPTR
    CALL DICH
    MOV A,LED3
    MOVC A,@A+DPTR
    CALL DICH
    MOV A,LED4
    MOVC A,@A+DPTR
    CALL DICH
    SETB ST
    CLR ST
    ;CALL DELAY
    POP ACC
    RET
;**************************************************
DICH:
    MOV R5,#8
LOOP:
    CLR C
    RLC A
    MOV DA_TA,C
    SETB SH
    NOP
    CLR SH
    DJNZ R5,LOOP
    RET
DS1307_INIT:
  CALL  I2C_START
  MOV  A,#0D0H    ;DIA CHI DS1307
  LCALL  I2C_WRITE  ;
  ;JC  $-5
  MOV  A,#00H    ;DIA CHI THANH GHI 0
  LCALL  I2C_WRITE
  MOV  A,#00H    ;ENABLE  THE oscillator (CH bit = 0)
  LCALL  I2C_WRITE
  CALL  I2C_STOP
  RET
DS1307_OUTPUT:
  CALL  I2C_START
  MOV  A,#0D0H    ;DIA CHI DS1307
  CALL  I2C_WRITE  ;
  MOV  A,#07H    ;DIA CHI THANH GHI 0
  CALL  I2C_WRITE
  MOV  A,#10H    ;ENABLE  THE OUTPUT oscillator F=1HZ
  CALL  I2C_WRITE
  CALL  I2C_STOP
  RET
DS1307_WRITE_TIME:
  CALL  I2C_START
  MOV  A,#0D0H    ;DIA CHI DS1307
  CALL  I2C_WRITE  ;
  MOV  A,#00H    ;DIA CHI THANH GHI 0
  CALL  I2C_WRITE
  MOV  A,SECONDS  ;
  CALL  I2C_WRITE
  MOV  A,MINUTES  ;
  CALL  I2C_WRITE
  MOV  A,HOUR    ;
  CALL  I2C_WRITE
  CALL  I2C_STOP
  RET
DS1307_WRITE_DATE:
  CALL  I2C_START
  MOV  A,#0D0H    ;DIA CHI DS1307
  CALL  I2C_WRITE  ;
  MOV  A,#03H    ;DIA CHI THANH GHI 3
  CALL  I2C_WRITE
  MOV  A,DAY    ;THU
  CALL  I2C_WRITE
  MOV  A,DATE    ;NGAY
  CALL  I2C_WRITE
  MOV  A,MONTH    ;THANG
  CALL  I2C_WRITE
  MOV  A,YEAR    ;NAM
  CALL  I2C_WRITE
  CALL  I2C_STOP
  RET
DS1307_READ_TIME:
  CALL  I2C_START
  MOV  A,#0D0H    ;DIA CHI DS1307 VA WRITE
  CALL  I2C_WRITE  ;
  MOV  A,#00H    ;DIA CHI THANH GHI 0
  CALL  I2C_WRITE
  CALL  I2C_RESTART
  MOV  A,#0D1H    ;DIA CHI DS1307 VA READ
  CALL  I2C_WRITE
  CALL  I2C_READ_ACK
  MOV  SECONDS,A
  CALL  I2C_READ_ACK
  MOV  MINUTES,A
  CALL  I2C_READ_NACK
  MOV  HOUR,A
  CALL  I2C_STOP
  RET
DS1307_READ_DATE:
  CALL  I2C_START
  MOV  A,#0D0H    ;DIA CHI DS1307 VA WRITE
  CALL  I2C_WRITE  ;
  MOV  A,#03H    ;DIA CHI THANH GHI 3
  CALL  I2C_WRITE
  CALL  I2C_RESTART
  MOV  A,#0D1H    ;DIA CHI DS1307 VA READ
  CALL  I2C_WRITE
  CALL  I2C_READ_ACK
  MOV  DAY,A
  CALL  I2C_READ_ACK
  MOV  DATE,A
  CALL  I2C_READ_ACK
  MOV  MONTH,A
  CALL  I2C_READ_NACK
  MOV  YEAR,A
  CALL  I2C_STOP
  RET
I2C_WRITE:
  PUSH  07H
  MOV  R7,#8
 ___LOOP_I2C_WRITE:
  CLR  SCL
  RLC  A
  MOV  SDA,C
  NOP
  NOP
  SETB  SCL
  NOP
  NOP
  DJNZ  R7,___LOOP_I2C_WRITE
  CLR  SCL
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  SETB  SDA    ;CAU HINH NGO VAO SDA DOC ACK
  SETB  SCL
  NOP
  MOV  C,SDA    ;KIEM TRA CO "C" DE XAC DINH LOI
  NOP
  NOP
  CLR  SCL
  POP  07H
  RET
I2C_READ_ACK:
  PUSH  07H
  MOV  R7,#8
  SETB  SDA    ;CAU HINH NGO VAO SDA
___LOOP_I2C_READ_ACK:
  SETB  SCL
  NOP
  MOV  C,SDA
  RLC  A    ;BYTE DOC VE LUU TRONG THANH GHI "A"
  NOP
  CLR  SCL
  NOP
  NOP
  NOP
  DJNZ  R7,___LOOP_I2C_READ_ACK
  CLR  SDA
  NOP
  SETB  SCL
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  CLR  SCL
  POP  07H
  RET
I2C_READ_NACK:
  PUSH  07H
  MOV  R7,#8
  SETB  SDA    ;CAU HINH NGO VAO SDA
___LOOP_I2C_READ_NACK:
  SETB  SCL
  NOP
  MOV  C,SDA
  RLC  A    ;BYTE DOC VE LUU TRONG THANH GHI "A"
  NOP
  CLR  SCL
  NOP
  NOP
  NOP
  DJNZ  R7,___LOOP_I2C_READ_NACK
  SETB  SDA
  NOP
  SETB  SCL
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  CLR  SCL
  POP  07H
  RET
I2C_INIT:
  SETB  SCL
  SETB  SDA
  RET
I2C_START:
  SETB  SDA
  SETB  SCL
  NOP    ;DELAY 4.7US
  NOP    ;Bus Free Time Between a STOP and START Condition
  NOP
  NOP
  NOP
  CLR  SDA
  NOP    ;DELAY 4US
  NOP    ;Hold Time (Repeated) START Condition
  NOP
  NOP
  CLR  SCL
  RET
I2C_STOP:
  CLR  SDA
  SETB  SCL
  NOP    ;DELAY  4.7US
  NOP    ;Setup Time for STOP Condition
  NOP
  NOP
  NOP
  SETB  SDA
  RET
I2C_RESTART:
  SETB  SDA
  SETB  SCL
  NOP    ;DELAY 4.7US
  NOP    ;Setup Time for a Repeated START Condition
  NOP
  NOP
  NOP
  CLR  SDA
  NOP    ;DELAY 4US
  NOP    ;Hold Time (Repeated) START Condition
  NOP
  NOP
  CLR  SCL
  NOP
  NOP
  RET
SCL_HIGH:
  NOP    ;DELAY 4US
  NOP    ;HIGH Period of SCL Clock
  SETB  SCL
  NOP
  NOP
  RET
SCL_LOW:
  NOP    ;DELAY 4.7US
  NOP    ;LOW Period of SCL Clock
  CLR  SCL
  NOP
  NOP
  NOP
  RET
DU_LIEU:
  DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
  DB 0FFH
END
Em chưa làm mạch thật đc,mạch này sau khi chỉnh phút xong sẽ tự động ghi ngầm vào thanh ghi giây giá trị 00.

Các bác góp ý dùm e nhé! Còn phần hẹn giờ nữa e sẽ ngâm cứu sau.
 

Đính kèm

congminhfs

Super Moderator
#2
chào bạn ..góp ý thế này nhé
1.cố giắng làm luôn 2 led giây
2.xung 1Hz ds1307 có sẵng sao không dùng mà phải viết code
3.phím bấm nếu ráp mạch thật nó nhảy labada vì không chống rung phím
4.code trình bày đọc thật vất vã....8-X
 

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#3
chào bạn ..góp ý thế này nhé
1.cố giắng làm luôn 2 led giây
2.xung 1Hz ds1307 có sẵng sao không dùng mà phải viết code
3.phím bấm nếu ráp mạch thật nó nhảy labada vì không chống rung phím
4.code trình bày đọc thật vất vã....8-X
Giờ em rất ít khi dùng asm, ngay cả viết bootloader mà chỗ nào dùng C được là em dùng, chỉ chỗ nào bắt buộc dùng ASM em mới phải dùng ASM thôi, :)).
 

thang37

Học sinh phổ thông
#4
chào bạn ..góp ý thế này nhé
1.cố giắng làm luôn 2 led giây
2.xung 1Hz ds1307 có sẵng sao không dùng mà phải viết code
3.phím bấm nếu ráp mạch thật nó nhảy labada vì không chống rung phím
4.code trình bày đọc thật vất vã....8-X
cảm ơn a!
1.e tiết kiệm phần cứng với ko cần thiết lắm ạ,theo ý đồ của e :D
2.e cũng định vậy nhưng sợ tốn thêm con tran kéo dòng cho led,nếu làm led s e sẽ dùng chân 7 của DS cho khỏe.
3.đúng là thiếu chống rung nhưng theo nghĩ có lệnh jnb mode,$ cũng đc rồi,nếu e làm mạch thật mà bị rung thì gọi chương trình delay300ms có sẵn là đc,hi.(mấy cái delay chỉ đúng tương đối thôi,e còn gà mờ cái tính toán lắm)
4.mới học nên trình bày cũng ko hay lắm,thank anh.
 

vantruong97

Học sinh phổ thông
#5
hi,chào mọi người!
mới tập code nên code còn lủng củng lắm nhưng cũng muốn góp chút kiến thức cho những bạn đang học ASM .

code này e tham khảo trên các diễn đàn,chủ yếu là phần I2C.

Mã:
SCL    BIT P1.0
SDA    BIT P1.1
DA_TA  BIT P3.0
SH    BIT P3.1
ST    BIT P3.2
MODE  BIT P3.3
UP    BIT P3.4
DOWN  BIT P3.5
 
LED1  EQU  60H
LED2  EQU  61H
LED3  EQU  62H
LED4  EQU 63H
 
TEMP  EQU  37H
CDOI1  EQU  38H
CDOI2  EQU  39H
F_MODE  EQU  40H
BIEN_GIO EQU 41H
BIEN_PHUT EQU 42H
F_SEND_TIME  BIT  00H
F_SEND_DATE  BIT  01H
F_SEND    BIT  02H
SECONDS    DATA  30H
MINUTES    DATA  31H
HOUR    DATA  32H
DAY      DATA  33H
DATE    DATA  34H
MONTH    DATA  35H
YEAR    DATA  36H
  ORG 00H
  CLR SH
  CLR ST
  LJMP MAIN
MAIN:
  MOV DPTR,#DU_LIEU
  CALL  I2C_INIT
  CALL  DS1307_INIT
  ;CALL  DS1307_OUTPUT
  ;MOV  SECONDS,#31H
  ;MOV  MINUTES,#31H
  ;MOV  HOUR,#10H
LOOP_MAIN:
  CALL DOC_GIO
  CALL SERIAL
  setb p3.7
  ;CALL SCAN_PHIM
  CALL DELAY1S
  clr p3.7
  call delay1s
  JMP LOOP_MAIN
;****************************************
SCAN_PHIM:
  JNB MODE,THIET_LAP_MODE
  RET
;****************************************
DELAY1S:
  PUSH ACC
  PUSH 00
  MOV TMOD,#01
  MOV R0,#60
LOOPDELAY1S:
  MOV TH0,#HIGH(-10000)
  MOV TL0,#LOW(-10000)
  SETB TR0
  JNB MODE,THIET_LAP_MODE
  JNB TF0,$
  CLR TF0
  CLR TR0
  DJNZ R0,LOOPDELAY1S
  POP 00
  POP ACC
  RET
;*****************************************
THIET_LAP_MODE:
  CLR P3.7
  CLR TF0
  CLR TR0
  JNB MODE,$
  INC F_MODE
  MOV A,F_MODE
  CJNE A,#1,NEXT
  JMP CHINH_GIO
NEXT:
  CJNE A,#2,NEXT1
  JMP CHINH_PHUT
NEXT1:
  CJNE A,#3,NEXT2
  MOV F_MODE,#0
  JMP SCAN_PHIM
NEXT2:
  RET
;******************************************
DELAY300MS:
  PUSH 00
  PUSH 01
  MOV R0,#255
LL:
  MOV R1,#255
  DJNZ R1,$
  DJNZ R0,LL
  POP 01
  POP 00
  RET
;******************************************
CHINH_GIO:
KT_UP:
  CALL HIEN_THI_GIO
  JNB MODE,THIET_LAP_MODE
  JNB UP,TANG_GIO
  JNB DOWN,GIAM_GIO
  CALL SERIAL
  CALL DELAY300MS
  MOV LED3,#10
  MOV LED4,#10
  CALL SERIAL
  CALL DELAY300MS
  JMP KT_UP
;******************************************
TANG_GIO:
  JNB UP,$
  MOV A,HOUR
  CJNE A,#23H,SKIP
  MOV HOUR,#0
  JMP SKIP1
SKIP:
  ADD A,#1
  DA A
  MOV HOUR,A
SKIP1:
  MOV BIEN_GIO,A
  CALL HIEN_THI_GIO
  JMP KT_UP
GIAM_GIO:
  JNB DOWN,$
  MOV A,HOUR
  CJNE A,#00H,SKIP3
  MOV HOUR,#23H
  JMP SKIP4
SKIP3:
  ADD A,#99H
  DA A
  MOV HOUR,A
SKIP4:
  MOV BIEN_GIO,A
  CALL HIEN_THI_GIO
  JMP KT_UP
;******************************************
CHINH_PHUT:
KT_DOWN:
  CALL HIEN_THI_PHUT
  JNB MODE,LUU_THOAT_PHUT
  JNB UP,TANG_PHUT
  JNB DOWN,GIAM_PHUT
  CALL SERIAL
  CALL DELAY300MS
  MOV LED1,#10
  MOV LED2,#10
  CALL SERIAL
  CALL DELAY300MS
  JMP KT_DOWN
;******************************************
LUU_THOAT_PHUT:
  MOV HOUR,BIEN_GIO
  MOV MINUTES,BIEN_PHUT
  MOV SECONDS,#00H
  CALL DS1307_WRITE_TIME
  JMP THIET_LAP_MODE
TANG_PHUT:
  JNB UP,$
  MOV A,MINUTES
  CJNE A,#59H,SKIPM
  MOV MINUTES,#0
  JMP SKIPM1
SKIPM:
  ADD A,#1
  DA A
  MOV MINUTES,A
SKIPM1:
  MOV BIEN_PHUT,A
  CALL HIEN_THI_PHUT
  JMP KT_DOWN
GIAM_PHUT:
  JNB DOWN,$
  MOV A,MINUTES
  CJNE A,#00H,SKIPM3
  MOV MINUTES,#59H
  JMP SKIPM4
SKIPM3:
  ADD A,#99H
  DA A
  MOV MINUTES,A
SKIPM4:
  MOV BIEN_PHUT,A
  CALL HIEN_THI_PHUT
  JMP KT_DOWN
;***************************************
DOC_GIO:
  CALL  DS1307_READ_TIME
  MOV TEMP,MINUTES
  CALL HIEN_THI_GIO
  CALL HIEN_THI_PHUT
  RET
;****************************************
HIEN_THI_PHUT:
  MOV TEMP,MINUTES
  CALL BCD2HEX
  MOV LED1,CDOI1
  MOV LED2,CDOI2
  RET
;****************************************
HIEN_THI_GIO:
  ANL HOUR,#3FH
  MOV TEMP,HOUR
  CALL BCD2HEX
  MOV LED3,CDOI1
  MOV LED4,CDOI2
  RET
;****************************************
BCD2HEX:
  MOV CDOI1,TEMP
  MOV CDOI2,TEMP
  ANL CDOI1,#0FH
  ANL CDOI2,#0F0H
  MOV A,CDOI2
  SWAP A
  MOV CDOI2,A
  RET
;****************************************
SERIAL:
    PUSH ACC
    MOV A,LED1
    MOVC A,@a+dptr
    CALL DICH
    MOV  A,LED2
    MOVC A,@A+DPTR
    CALL DICH
    MOV A,LED3
    MOVC A,@A+DPTR
    CALL DICH
    MOV A,LED4
    MOVC A,@A+DPTR
    CALL DICH
    SETB ST
    CLR ST
    ;CALL DELAY
    POP ACC
    RET
;**************************************************
DICH:
    MOV R5,#8
LOOP:
    CLR C
    RLC A
    MOV DA_TA,C
    SETB SH
    NOP
    CLR SH
    DJNZ R5,LOOP
    RET
DS1307_INIT:
  CALL  I2C_START
  MOV  A,#0D0H    ;DIA CHI DS1307
  LCALL  I2C_WRITE  ;
  ;JC  $-5
  MOV  A,#00H    ;DIA CHI THANH GHI 0
  LCALL  I2C_WRITE
  MOV  A,#00H    ;ENABLE  THE oscillator (CH bit = 0)
  LCALL  I2C_WRITE
  CALL  I2C_STOP
  RET
DS1307_OUTPUT:
  CALL  I2C_START
  MOV  A,#0D0H    ;DIA CHI DS1307
  CALL  I2C_WRITE  ;
  MOV  A,#07H    ;DIA CHI THANH GHI 0
  CALL  I2C_WRITE
  MOV  A,#10H    ;ENABLE  THE OUTPUT oscillator F=1HZ
  CALL  I2C_WRITE
  CALL  I2C_STOP
  RET
DS1307_WRITE_TIME:
  CALL  I2C_START
  MOV  A,#0D0H    ;DIA CHI DS1307
  CALL  I2C_WRITE  ;
  MOV  A,#00H    ;DIA CHI THANH GHI 0
  CALL  I2C_WRITE
  MOV  A,SECONDS  ;
  CALL  I2C_WRITE
  MOV  A,MINUTES  ;
  CALL  I2C_WRITE
  MOV  A,HOUR    ;
  CALL  I2C_WRITE
  CALL  I2C_STOP
  RET
DS1307_WRITE_DATE:
  CALL  I2C_START
  MOV  A,#0D0H    ;DIA CHI DS1307
  CALL  I2C_WRITE  ;
  MOV  A,#03H    ;DIA CHI THANH GHI 3
  CALL  I2C_WRITE
  MOV  A,DAY    ;THU
  CALL  I2C_WRITE
  MOV  A,DATE    ;NGAY
  CALL  I2C_WRITE
  MOV  A,MONTH    ;THANG
  CALL  I2C_WRITE
  MOV  A,YEAR    ;NAM
  CALL  I2C_WRITE
  CALL  I2C_STOP
  RET
DS1307_READ_TIME:
  CALL  I2C_START
  MOV  A,#0D0H    ;DIA CHI DS1307 VA WRITE
  CALL  I2C_WRITE  ;
  MOV  A,#00H    ;DIA CHI THANH GHI 0
  CALL  I2C_WRITE
  CALL  I2C_RESTART
  MOV  A,#0D1H    ;DIA CHI DS1307 VA READ
  CALL  I2C_WRITE
  CALL  I2C_READ_ACK
  MOV  SECONDS,A
  CALL  I2C_READ_ACK
  MOV  MINUTES,A
  CALL  I2C_READ_NACK
  MOV  HOUR,A
  CALL  I2C_STOP
  RET
DS1307_READ_DATE:
  CALL  I2C_START
  MOV  A,#0D0H    ;DIA CHI DS1307 VA WRITE
  CALL  I2C_WRITE  ;
  MOV  A,#03H    ;DIA CHI THANH GHI 3
  CALL  I2C_WRITE
  CALL  I2C_RESTART
  MOV  A,#0D1H    ;DIA CHI DS1307 VA READ
  CALL  I2C_WRITE
  CALL  I2C_READ_ACK
  MOV  DAY,A
  CALL  I2C_READ_ACK
  MOV  DATE,A
  CALL  I2C_READ_ACK
  MOV  MONTH,A
  CALL  I2C_READ_NACK
  MOV  YEAR,A
  CALL  I2C_STOP
  RET
I2C_WRITE:
  PUSH  07H
  MOV  R7,#8
 ___LOOP_I2C_WRITE:
  CLR  SCL
  RLC  A
  MOV  SDA,C
  NOP
  NOP
  SETB  SCL
  NOP
  NOP
  DJNZ  R7,___LOOP_I2C_WRITE
  CLR  SCL
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  SETB  SDA    ;CAU HINH NGO VAO SDA DOC ACK
  SETB  SCL
  NOP
  MOV  C,SDA    ;KIEM TRA CO "C" DE XAC DINH LOI
  NOP
  NOP
  CLR  SCL
  POP  07H
  RET
I2C_READ_ACK:
  PUSH  07H
  MOV  R7,#8
  SETB  SDA    ;CAU HINH NGO VAO SDA
___LOOP_I2C_READ_ACK:
  SETB  SCL
  NOP
  MOV  C,SDA
  RLC  A    ;BYTE DOC VE LUU TRONG THANH GHI "A"
  NOP
  CLR  SCL
  NOP
  NOP
  NOP
  DJNZ  R7,___LOOP_I2C_READ_ACK
  CLR  SDA
  NOP
  SETB  SCL
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  CLR  SCL
  POP  07H
  RET
I2C_READ_NACK:
  PUSH  07H
  MOV  R7,#8
  SETB  SDA    ;CAU HINH NGO VAO SDA
___LOOP_I2C_READ_NACK:
  SETB  SCL
  NOP
  MOV  C,SDA
  RLC  A    ;BYTE DOC VE LUU TRONG THANH GHI "A"
  NOP
  CLR  SCL
  NOP
  NOP
  NOP
  DJNZ  R7,___LOOP_I2C_READ_NACK
  SETB  SDA
  NOP
  SETB  SCL
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  CLR  SCL
  POP  07H
  RET
I2C_INIT:
  SETB  SCL
  SETB  SDA
  RET
I2C_START:
  SETB  SDA
  SETB  SCL
  NOP    ;DELAY 4.7US
  NOP    ;Bus Free Time Between a STOP and START Condition
  NOP
  NOP
  NOP
  CLR  SDA
  NOP    ;DELAY 4US
  NOP    ;Hold Time (Repeated) START Condition
  NOP
  NOP
  CLR  SCL
  RET
I2C_STOP:
  CLR  SDA
  SETB  SCL
  NOP    ;DELAY  4.7US
  NOP    ;Setup Time for STOP Condition
  NOP
  NOP
  NOP
  SETB  SDA
  RET
I2C_RESTART:
  SETB  SDA
  SETB  SCL
  NOP    ;DELAY 4.7US
  NOP    ;Setup Time for a Repeated START Condition
  NOP
  NOP
  NOP
  CLR  SDA
  NOP    ;DELAY 4US
  NOP    ;Hold Time (Repeated) START Condition
  NOP
  NOP
  CLR  SCL
  NOP
  NOP
  RET
SCL_HIGH:
  NOP    ;DELAY 4US
  NOP    ;HIGH Period of SCL Clock
  SETB  SCL
  NOP
  NOP
  RET
SCL_LOW:
  NOP    ;DELAY 4.7US
  NOP    ;LOW Period of SCL Clock
  CLR  SCL
  NOP
  NOP
  NOP
  RET
DU_LIEU:
  DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H
  DB 0FFH
END
Em chưa làm mạch thật đc,mạch này sau khi chỉnh phút xong sẽ tự động ghi ngầm vào thanh ghi giây giá trị 00.

Các bác góp ý dùm e nhé! Còn phần hẹn giờ nữa e sẽ ngâm cứu sau.
cho mình xin ảnh mạch được không b.mình k mở đc file kia
 

Quảng cáo Google