Chia sẻ mạch đồng hồ atmega16

cdmxtbhk

Học sinh phổ thông
#31
a oi! cái code này viết trên codewizardavr và viết trên codevision có giống nhau k ah?
 

cdmxtbhk

Học sinh phổ thông
#33
e dọc ma vẫn chưa hiểu đoạn code mà a cài đặt thời gian ở chổ nào.e mới tập tọe bước theo nghề này nên mong được a chỉ giáo và giúp đỡ thêm.
 

NHATNGUYEN

Học sinh trung cấp
#37
Đây là dòng đọc thời gian trong ds1307
rtc_get_time(&h,&m,&s);
Code set thời gian cho ds1307 là
rtc_set_time(&h,&m,&s);
2 thằng này ở trong thư viện ds1307.h của codevison avr đã hỗ trợ rồi mà.
Chương trình cho nút bấm có rồi mà nhưng khi đổi giờ set thì không nháy đèn thôi.
a cho e hỏi là tại sao e làm nó k hiển thị đc 2 led cuối e nghĩ đó là led báo giây. e làm led 7 đoạn cathode e có sửa mã hex chỗ
font[10]={0x81,0xb7,0x8a,0x92,0xb4,0xd0,0xC0,0x97,0x80,0x90} ==>font[10]={0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6F}
khi e nhấn nút nó cũng k có biểu hiện gì luôn. mạch của e cũng đã test ngon lành hết ạ
a cho e hỏi thêm là mình hẹn h chỗ nào, sửa trong code hay là mình bấm nút ạ
 
Sửa lần cuối:

NHATNGUYEN

Học sinh trung cấp
#38
Sử dụng mạch này bạn có thể làm đồng hồ treo tường và hẹn giờ bật tắt thiết bị nào đó. Mạch sử dụng atmega16, RTC ds1307 hiển thị trên led 7 thanh.
code test thử
Mã:
/*****************************************************
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com

Project :
Version :
Date  : 10/9/2013
Author : NeVaDa
Company :
Comments:


Chip type       : ATmega16
Program type      : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model      : Small
External RAM size   : 0
Data Stack size    : 256
*****************************************************/

#include <mega16.h>
#include <delay.h>


// I2C Bus functions
#asm
 .equ __i2c_port=0x15 ;PORTC
 .equ __sda_bit=1
 .equ __scl_bit=0
#endasm
#include <i2c.h>

// DS1307 Real Time Clock functions
#include <ds1307.h>
#define led6 PORTC.7
#define led5 PORTC.2
#define led1 PORTC.6
#define led4 PORTC.5
#define led3 PORTC.4
#define led2 PORTC.3
#define Set_key PIND.4
#define Dw_key PIND.5
#define Up_key PIND.7
#define ok PIND.6
//unsigned char i;
unsigned char font[10]={0x81,0xb7,0x8a,0x92,0xb4,0xd0,0xC0,0x97,0x80,0x90};
unsigned char h,m,s;
unsigned char t_view,index,F_set;

void Fix_time(void)  // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
{
//Tang
if(s==60) {s=0;m++; }
if(m==60) {m=0;h++; }
if(h==24) h=0;
//Giam
if(s== -1) {s=59;m--;}
if(m== -1) {m=59;h-- ;}
if(h== -1)h= 23;
}
///////////cài dat thoi gian dong ho
void Keypad(void)  // Kiem tra phim nhan.
{
if(!Set_key){
while(!Set_key);  //phim Set duoc nhan ?
F_set++;  // Bien F_set co gia tri tu 0->2
if((F_set==4)||(ok==0)) {F_set=0;
rtc_set_time(h,m,s);}
}
if(F_set==1){  //Tang hoac giam phut neu F_set = 1
if(!Up_key) h++;
if(!Dw_key) h--;
}
if(F_set==2){  //Tang hoac giam gio neu F_set = 2
if(!Up_key) m++;
if(!Dw_key) m--;
}
if(F_set==3){  //Tang hoac giam gio neu F_set = 2
if(!Up_key) s++;
if(!Dw_key) s--;
}
Fix_time();  //kiem tra tran so
delay_ms(200);
}

// dung timer1 de quet led
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{ TCNT0=230;
index++;
if(index==1 ){
t_view=h;
led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=0;led6=0;
led1=1;led2=0;led3=0;led4=0;led5=0;led6=0;
PORTA=font[t_view/10];

}
if(index==2 )
{// t_view=h;
led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=0;led6=0;
led1=0;led2=1;led3=0;led4=0;led5=0;led6=0;
PORTA=font[t_view%10];
}
if(index==3){
t_view=m;
led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=0;led6=0;
led1=0;led2=0;led3=1;led4=0;led5=0;led6=0;
PORTA=font[t_view/10];
}
if(index==4 )
{
led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=0;led6=0;
led1=0;led2=0;led3=0;led4=1;led5=0;led6=0;
PORTA=font[t_view%10];
}
if(index==5) {

t_view=s;
led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=0;led6=0;
led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=1;led6=0;
PORTA=font[t_view/10];
}

if(index==6 )
{ //t_view=h;
led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=0;led6=0;
led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=0;led6=1;
PORTA=font[t_view%10];
index=0;
}
// Place your code here

}
void main(void)
{ h=0;
 m=0;
 s=0;
 index=0;
// Declare your local variables here

// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;

// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x0F;

// Port C initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;

// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0xF0;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 1000.000 kHz
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x04;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125.000 kHz
// Mode: Normal top=0xFF
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;

// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;

// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;

// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;

// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;

// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;

// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;

// Global enable interrupts
#asm("sei")


// I2C Bus initialization
i2c_init();


// DS1307 Real Time Clock initialization
// Square wave output on pin SQW/OUT: On
// Square wave frequency: 1Hz
rtc_init(0,1,0);

while (1)
   {
   Keypad();
   if(F_set==0)
   {
 
   rtc_get_time(&h,&m,&s);
   if((h==14)&&(m>2)&&(m<12)){PORTB.0=1;}
   else{PORTB.0=0;}
  
    }
 // quetled(h,m,s);
   // Place your code here

   }
}
Chạy trên phần mềm mô phỏng.
Mạch đã test và chạy ổn định, chức năng chỉnh thời gian hẹn lúc nào rảnh mình thêm vào.
Sơ đồ nguyên lý+mô phỏng+code download ở file đính kèm
e có code đồng hồ rồi a có thể sửa lại và thêm phần hẹn h vào đc k a
/*****************************************************
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
HP InfoTech - CodeVisionAVR C Compiler

Project :
Version :
Date : 9/30/2015
Author : NeVaDa
Company :
Comments:


Chip type : ATmega8
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
*****************************************************/

#include <mega16.h>
#include <delay.h>

// I2C Bus functions
#asm
.equ __i2c_port=0x12 ;PORTD
.equ __sda_bit=3 //chan so5
.equ __scl_bit=4
#endasm
#include <i2c.h>

// DS1307 Real Time Clock functions
#include <ds1307.h>

#define menu PIND.0
#define tang PIND.1
#define giam PIND.2
//0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E L
unsigned char mang1[17]={0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6F,0xF6,0xF9,0xB8};
unsigned char mang2[6]={0x20,0x10,0x8,0x4,0x2,0x1};//quet tu phai sang trai
unsigned char manghienthi[10]={5,9,4,0,4,0};
unsigned char count,i;
unsigned long n;
unsigned char h,m,s,day,month,year;
bit x1,H1,H2;
unsigned char remember1;
unsigned int dem1,dem2,dem3;


// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
// Reinitialize Timer 0 value

TCNT0=0xF2;
// Place your code here
count++;
PORTC=0x00;
if(count==6)
{count=0;}

switch (count)
{
case 0:
PORTB=mang1[manghienthi[0]];
break;
case 1:
PORTB=mang1[manghienthi[1]];
break;
case 2:
PORTB=mang1[manghienthi[2]];
//PORTB.7=H1; //nhap nhay chinh giua
break;
case 3:
PORTB=mang1[manghienthi[3]];
//PORTB.7=0; //sua 1==>0
break;
case 4:
PORTB=mang1[manghienthi[4]];
//PORTB.7=H2;
break;
case 5:
PORTB=mang1[manghienthi[5]];
//PORTB.7=0; //sua 1==>0
break;
default:
break;
}
PORTC=mang2[count];

}

#define ADC_VREF_TYPE 0x3F //sua C0 thanh 3F

// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
{
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(10);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
}

// Declare your global variables here
void tachso(unsigned long so)
{
unsigned char tn,cn,n,t,c,dv;

dv=so%10;
so=so/10;

c=so%10;
so=so/10;

t=so%10;
so=so/10;

n=so%10;
so=so/10;

cn=so%10;
so=so/10;

tn=so%10;

manghienthi[0]=dv;
manghienthi[1]=c;
manghienthi[2]=t;
manghienthi[3]=n;
manghienthi[4]=cn;
manghienthi[5]=tn;
}

void hienthithoigian()
{
manghienthi[0]=s%10;
manghienthi[1]=s/10;
manghienthi[2]=m%10;
manghienthi[3]=m/10;
manghienthi[4]=h%10;
manghienthi[5]=h/10;
}

void hienthingaythang()
{
//manghienthi[0]=year%10; // sua cho nay
//manghienthi[1]=year/10;
manghienthi[0]=16;
manghienthi[1]=16;
manghienthi[2]=month%10;
manghienthi[3]=month/10;
manghienthi[4]=day%10;
manghienthi[5]=day/10;
}
void khoitao()
{
// Declare your local variables here
PORTA=0xFF;
DDRA=0x00;
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=1 State6=1 State5=1 State4=1 State3=1 State2=1 State1=1 State0=1
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;

// Port C initialization
// Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State6=1 State5=1 State4=1 State3=1 State2=1 State1=1 State0=1
PORTC=0x7F;
DDRC=0x7F;

// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=P State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
PORTD=0xFF;
DDRD=0xFF;

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 7.813 kHz
TCCR0=0x05;
TCNT0=0xF2;

// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer2 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;

// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;

// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;

// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;

// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 1000.000 kHz
// ADC Voltage Reference: Int., cap. on AREF
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x83;

// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;

// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;

// I2C Bus initialization
i2c_init();

// DS1307 Real Time Clock initialization
// Square wave output on pin SQW/OUT: On
// Square wave frequency: 1Hz
//rtc_init(0,1,0);
//rtc_set_time(17,11,40); // sua thoi gian
//rtc_set_date(28,11,15);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
//tachso(12212);
delay_ms(1000); // cho cho hien thi so 123456
s=16;
}

void kt_nutnhan()
{
{
if(i==7)
{
i=0;
rtc_set_time(h,m,s);
rtc_set_date(day,month,year);
}
}

}

//void hen_gio()
//{
//{
// if()
// {
// rtc_get_time(22,54,00);
// PORTB.7=1;
// }
// }
//}
//unsigned char F_set;
void main(void)
{
khoitao();

while (1)
{
//hen_gio();
// Place your code here

//n++;
// if(PINA.7==1)
// {
// rtc_get_time(&h,&m,&s);
//// if((h==17)&&(m>18)&&(m<56))
// { PORTA.0=1;}

// else{PORTA.0=0;}

// }
//rtc_get_date(&day,&month,&year);
//s=16;
//delay_us(500);

//tachso(s);
//if(n==999999)
// {n=0;}

kt_nutnhan();
while(i==0)
{
dem3++;
if(dem3==2500){dem3=0;}
if(dem3<2000) // hien thi thoi gian
{
kt_nutnhan();
rtc_get_time(&h,&m,&s);
rtc_get_date(&day,&month,&year);
hienthithoigian();
if(s!=remember1)
{
x1=~x1;
dem2=0;
H1=H2=1; //sua cho nay thanh 1
}
remember1=s;
dem1=140;
dem2++;
if(dem2==dem1)
{
H1=H2=0; //sua cho nay thanh 0
}
}
else // hien thi ngay thang
{
//H1=1;
//H2=0; //tat dau cham
kt_nutnhan();
//rtc_get_time(&h,&m,&s);
rtc_get_date(&day,&month,&year);
hienthingaythang();
}
}
//////////////////////////////////CHUONG TRINH SET THOI GIAN = NUT NHAN
while(i==1)
{
kt_nutnhan();
manghienthi[0]=s%10;
manghienthi[1]=s/10;
manghienthi[2]=16;
manghienthi[3]=16;
manghienthi[4]=16;
manghienthi[5]=16;
if(tang==0)
{
while(!tang){};
s++;
if(s==60)
{
s=0;
}
}

}

//////////////////////////////////////set phut
while(i==2)
{
kt_nutnhan();
manghienthi[0]=16;
manghienthi[1]=16;
manghienthi[2]=m%10;
manghienthi[3]=m/10;
manghienthi[4]=16;
manghienthi[5]=16;
if(tang==0)
{
while(!tang){};
m++;
if(m==60)
{
m=0;
}
}

}
///////////////////////////set gio
while(i==3)
{
kt_nutnhan();
manghienthi[0]=16;
manghienthi[1]=16;
manghienthi[2]=16;
manghienthi[3]=16;
manghienthi[4]=h%10;
manghienthi[5]=h/10;
if(tang==0)
{
while(!tang){};
h++;
if(h==24)
{
h=0;
}
}
}
/////////////////////////set nam
while(i==4)
{
kt_nutnhan();
manghienthi[0]=year%10;
manghienthi[1]=year/10;
manghienthi[2]=16;
manghienthi[3]=16;
manghienthi[4]=16;
manghienthi[5]=16;
if(tang==0)
{
while(!tang){};
year++;
if(year==25)
{
year=10;
}
}
}
/////////////////////////////////////////////set month
while(i==5)
{
kt_nutnhan();
manghienthi[0]=16;
manghienthi[1]=16;
manghienthi[2]=month%10;
manghienthi[3]=month/10;
manghienthi[4]=16;
manghienthi[5]=16;
if(tang==0)
{
while(!tang){};
month++;
if(month==13)
{
month=1;
}
}
}

/////////////////////////////////////////////set day
while(i==6)
{
kt_nutnhan();
manghienthi[0]=16;
manghienthi[1]=16;
manghienthi[2]=16;
manghienthi[3]=16;
manghienthi[4]=day%10;
manghienthi[5]=day/10;
if(tang==0)
{
while(!tang){};
day++;
if(day==32)
{
day=1;
}
}
}
}
}
 

nguyen.binh

Kỹ sư
Banned
#40
code thật rối rắm quá, thà code lại từ đầu còn hơn đi tìm hiểu code này
 

Quảng cáo Google