Chia sẻ mạch đồng hồ atmega16

manh_cntd

Học sinh phổ thông
#41
Đây là dòng đọc thời gian trong ds1307
rtc_get_time(&h,&m,&s);
Code set thời gian cho ds1307 là
rtc_set_time(&h,&m,&s);
2 thằng này ở trong thư viện ds1307.h của codevison avr đã hỗ trợ rồi mà.
Chương trình cho nút bấm có rồi mà nhưng khi đổi giờ set thì không nháy đèn thôi.
giờ em muốn set mà nó nháy đèn thì làm thế nào ạ? thêm lệnh gì nữa, e mới học các bác giúp e với.
em cảm ơn!
 

MINGLORY

Học sinh phổ thông
#42
#asm
.equ __i2c_port=0x15 ;PORTC
.equ __sda_bit=1
.equ __scl_bit=0
#endasm

a có thể giải thích cho e đoạn này được hông ạ? n dùng để làm gì thế ạ
 

mta_cdt

Super Moderator
Thành viên BQT
#43
#asm
.equ __i2c_port=0x15 ;PORTC
.equ __sda_bit=1
.equ __scl_bit=0
#endasm

a có thể giải thích cho e đoạn này được hông ạ? n dùng để làm gì thế ạ
Chân connect với I2c của atmega16 PORTC.0 và PORTC.1
 

nguyensiluan

Học sinh phổ thông
#46
Thấy các bác có vẻ quan tâm đến đồng hồ, m cũng khoe cái mạch mình dùng làm mạch hẹn giờ nhiều thời điểm trong ngày
 

Đức Cố Vấn

Học sinh phổ thông
#50
em muốn hiển thị cả thứ thì phải làm thế nào ạ?
Sử dụng mạch này bạn có thể làm đồng hồ treo tường và hẹn giờ bật tắt thiết bị nào đó. Mạch sử dụng atmega16, RTC ds1307 hiển thị trên led 7 thanh.
code test thử
Mã:
/*****************************************************
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com

Project :
Version :
Date  : 10/9/2013
Author : NeVaDa
Company :
Comments:


Chip type       : ATmega16
Program type      : Application
AVR Core Clock frequency: 8.000000 MHz
Memory model      : Small
External RAM size   : 0
Data Stack size    : 256
*****************************************************/

#include <mega16.h>
#include <delay.h>


// I2C Bus functions
#asm
 .equ __i2c_port=0x15 ;PORTC
 .equ __sda_bit=1
 .equ __scl_bit=0
#endasm
#include <i2c.h>

// DS1307 Real Time Clock functions
#include <ds1307.h>
#define led6 PORTC.7
#define led5 PORTC.2
#define led1 PORTC.6
#define led4 PORTC.5
#define led3 PORTC.4
#define led2 PORTC.3
#define Set_key PIND.4
#define Dw_key PIND.5
#define Up_key PIND.7
#define ok PIND.6
//unsigned char i;
unsigned char font[10]={0x81,0xb7,0x8a,0x92,0xb4,0xd0,0xC0,0x97,0x80,0x90};
unsigned char h,m,s;
unsigned char t_view,index,F_set;

void Fix_time(void)  // Kiem tra va hieu chinh gia tri cua gio,phut,giay
{
//Tang
if(s==60) {s=0;m++; }
if(m==60) {m=0;h++; }
if(h==24) h=0;
//Giam
if(s== -1) {s=59;m--;}
if(m== -1) {m=59;h-- ;}
if(h== -1)h= 23;
}
///////////cài dat thoi gian dong ho
void Keypad(void)  // Kiem tra phim nhan.
{
if(!Set_key){
while(!Set_key);  //phim Set duoc nhan ?
F_set++;  // Bien F_set co gia tri tu 0->2
if((F_set==4)||(ok==0)) {F_set=0;
rtc_set_time(h,m,s);}
}
if(F_set==1){  //Tang hoac giam phut neu F_set = 1
if(!Up_key) h++;
if(!Dw_key) h--;
}
if(F_set==2){  //Tang hoac giam gio neu F_set = 2
if(!Up_key) m++;
if(!Dw_key) m--;
}
if(F_set==3){  //Tang hoac giam gio neu F_set = 2
if(!Up_key) s++;
if(!Dw_key) s--;
}
Fix_time();  //kiem tra tran so
delay_ms(200);
}

// dung timer1 de quet led
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{ TCNT0=230;
index++;
if(index==1 ){
t_view=h;
led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=0;led6=0;
led1=1;led2=0;led3=0;led4=0;led5=0;led6=0;
PORTA=font[t_view/10];

}
if(index==2 )
{// t_view=h;
led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=0;led6=0;
led1=0;led2=1;led3=0;led4=0;led5=0;led6=0;
PORTA=font[t_view%10];
}
if(index==3){
t_view=m;
led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=0;led6=0;
led1=0;led2=0;led3=1;led4=0;led5=0;led6=0;
PORTA=font[t_view/10];
}
if(index==4 )
{
led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=0;led6=0;
led1=0;led2=0;led3=0;led4=1;led5=0;led6=0;
PORTA=font[t_view%10];
}
if(index==5) {

t_view=s;
led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=0;led6=0;
led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=1;led6=0;
PORTA=font[t_view/10];
}

if(index==6 )
{ //t_view=h;
led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=0;led6=0;
led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=0;led6=1;
PORTA=font[t_view%10];
index=0;
}
// Place your code here

}
void main(void)
{ h=0;
 m=0;
 s=0;
 index=0;
// Declare your local variables here

// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;

// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x0F;

// Port C initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;

// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0xF0;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 1000.000 kHz
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x04;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;

// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125.000 kHz
// Mode: Normal top=0xFF
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;

// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;

// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;

// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;

// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;

// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;

// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;

// Global enable interrupts
#asm("sei")


// I2C Bus initialization
i2c_init();


// DS1307 Real Time Clock initialization
// Square wave output on pin SQW/OUT: On
// Square wave frequency: 1Hz
rtc_init(0,1,0);

while (1)
   {
   Keypad();
   if(F_set==0)
   {
 
   rtc_get_time(&h,&m,&s);
   if((h==14)&&(m>2)&&(m<12)){PORTB.0=1;}
   else{PORTB.0=0;}
  
    }
 // quetled(h,m,s);
   // Place your code here

   }
}
Chạy trên phần mềm mô phỏng.
Mạch đã test và chạy ổn định, chức năng chỉnh thời gian hẹn lúc nào rảnh mình thêm vào.
Sơ đồ nguyên lý+mô phỏng+code download ở file đính kèm
cho e hỏi, trong phần altium của a, a cho relay làm gì vậy. e k hiểu
 

Quảng cáo Google