[MSP430 LaunchPad - GCC] Button - Interrupt

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#1
Tương tự ví dụ với nút bấm nhưng ở đây sử dụng ngắt.
Mỗi khi ấn nút thì led sẽ thay đổi trạng thái
PHP:
#include <msp430.h>
#include <legacymsp430.h>

int main(void) {
  WDTCTL = WDTHOLD + WDTPW ;
  P1SEL &= ~(BIT0 + BIT3 + BIT6);
  P1SEL2 &= ~(BIT0 + BIT3 + BIT6) ;
  P1DIR |= BIT0 + BIT6; // P1.0 : OUT
  // BIT 3 : INPUT
  P1DIR &= ~BIT3 ; // LENH XOA BIT 3
  P1OUT |= BIT3 ; //BIT3 = 1
  P1REN = BIT3 ; //PULL UP BIT3
  
  P1IE |= BIT3; // P1.3 interrupt enabled
  P1IFG &= ~BIT3; // P1.3 interrupt flag cleared
  __enable_interrupt();
  
  while(1) {
    /*
    if ((P1IN & BIT3)==0) { // se tat khi p1.3 khong co bam nut.
      P1OUT |= (BIT0 + BIT6);
    } else {
      P1OUT &= ~(BIT0 + BIT6); // se sang
    }
    */
  }
  return 0;
}

interrupt (PORT1_VECTOR) PORT1_ISR(void) { 
  P1OUT ^= (BIT0 + BIT6); // Toggle P1.0
  P1IFG &= ~BIT3; // P1.3 interrupt flag cleared
}
 

Đính kèm

Quảng cáo Google