[MSP430 LaunchPad - GCC] Button

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#1
Trên kit có 1 nút bấm gắn với P1.3
Code sẽ bật led khi nút được ấn và tắt led khi nhả nút.
PHP:
#include "msp430.h"
int main(void) {
  WDTCTL = WDTHOLD + WDTPW ;
  P1SEL &= ~(BIT0 + BIT3 + BIT6);
  P1SEL2 &= ~(BIT0 + BIT3 + BIT6) ;
  P1DIR |= BIT0 + BIT6; // P1.0 : OUT
  // BIT 3 : INPUT
  P1DIR &= ~BIT3 ; // LENH XOA BIT 3
  P1OUT |= BIT3 ; //BIT3 = 1
  P1REN = BIT3 ; //PULL UP BIT3

  while(1) {
    if ((P1IN & BIT3)==0) { // se tat khi p1.3 khong co bam nut.
      P1OUT |= (BIT0 + BIT6);
    } else {
      P1OUT &= ~(BIT0 + BIT6); // se sang
    }
  }
  return 0;
}
 

Đính kèm

Quảng cáo Google