[MSP430 LaunchPad - GCC] Giải mã remote sony

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#1
- Mắt thu irm56384 mua tại Hoàng Phát Hoàng Phát-Cửa hàng linh kiện điện tử
- Điều khiển sony RM-969
- Chân tín hiệu ra của mắt thu hồng ngoại đưa vào chân P1.5

Mỗi khi nhấn phím power thì ON/OFF 2 led trên kit launchpad
PHP:
#include "msp430.h"

void Try_Decode(void);

#define signal (P1IN & BIT5)

int main(void) {
  WDTCTL = WDTHOLD + WDTPW ;
  
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set DCO
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  
  P1SEL &= ~(BIT0 + BIT5 + BIT6);
  P1SEL2 &= ~(BIT0 + BIT5 + BIT6) ;
  P1DIR |= BIT0 + BIT6; // P1.0 : OUT
  // BIT 5 : INPUT
  P1DIR &= ~BIT5 ; // LENH XOA BIT 3
  P1OUT |= BIT5 ; //BIT3 = 1
  P1REN = BIT5 ; //PULL UP BIT3

  while(1) {
    if ((P1IN & BIT5)==0) { // se tat khi p1.3 khong co bam nut.
      //P1OUT |= (BIT0 + BIT6);
      Try_Decode();
    } //else {
      //P1OUT &= ~(BIT0 + BIT6); // se sang
    //}
  }
  return 0;
}

void Try_Decode(void) {
  unsigned char i,j;
  unsigned char cmd;
  cmd=0;
  for(i=0;i<3;++i)
  {
    //kiem tra xem co phai la nhieu hay khong
    __delay_cycles(750);
    if(signal)
      return;
  }
  //doi tiep cho tin hieu len cao
  while(!signal);
  //sau 3 lan delay ma van o muc thap chung to khong phai la nhieu
  //bat dau thu tin hieu thoi nao
  //thong nhat la chi thu 7 bit ma lenh thoi
  //khong thu 5 bit dia chi
  //cho cho tin hieu len cao
  //phai cho vao vong lap
  //tin hieu dang o muc cao
  for(i=0;i<7;++i)
  {
    cmd>>=1;
    while(signal);
    __delay_cycles(750);
    //kiem tra bit
    if(!signal)//bit 0
    {
      //bit 1
      cmd|=0x80;
      while(!signal);
    }
  }
  cmd>>=1;
  if(cmd==21)
    P1OUT ^= (BIT0 + BIT6);
  for(i=0;i<100;++i)
    for(j=0;j<10;++j)
      __delay_cycles(750);
}
 

Đính kèm

Quảng cáo Google