[MSP430 LaunchPad - GCC] UART

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#1
Cấu hình UART 9600 - 8N1
Mỗi khi nhận được 1 ký tự thì gửi ngược lại.
Kiểm tra nếu ký tự 'a' thì bật led nếu không phải thì tắt led
Chú ý để sử dụng UART với COM ảo của kit LaunchPad thì cần thiết lập chân RxD, TxD của J3 như hình (rev1.5)
lp15_2553o.jpg

PHP:
#include <msp430g2553.h>
#include <legacymsp430.h>

int main(void) {
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set DCO
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  //cau hinh chan 0 va 6 lam chan IO (led)
  P1SEL &= ~(BIT0 + BIT6);
  P1SEL2 &= ~(BIT0 + BIT6);
  P1DIR |= BIT0 + BIT6;

  //cau hinh chan UART 1 2
  P1SEL = BIT1 + BIT2 ; // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
  P1SEL2 = BIT1 + BIT2 ; // P1.1 = RXD, P1.2=TXD
  UCA0CTL1 |= UCSSEL_2; // SMCLK
  UCA0BR0 = 104; // 1MHz 9600
  UCA0BR1 = 0; // 1MHz 9600
  UCA0MCTL = UCBRS0; // Modulation UCBRSx = 1
  UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
  IE2 |= UCA0RXIE; // Enable USCI_A0 RX interrupt
  //__enable_interrupt();
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0, interrupts enabled
  while(1);
  return 0;
}

// Echo back RXed character, confirm TX buffer is ready first
//#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
interrupt (USCIAB0RX_VECTOR) USCI0RX_ISR(void) {
  unsigned char c;
  while (!(IFG2&UCA0TXIFG)); // USCI_A0 TX buffer ready?

  c = UCA0RXBUF; // TX -> RXed character
  UCA0TXBUF = c;

  if(c=='a') {
    P1OUT |= (BIT0 + BIT6);
  } else {
    P1OUT &= ~(BIT0 + BIT6);
  }
}
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

Quảng cáo Google