PIC 16 F877A với ds1307 code asm. hiển thị lcd

The Kid

Kỹ sư
#1
ngồi chờ xem W.cup, nghịch ngợm code asm với đồng hồ thời gian thực. thấy kết quả mô phỏng cũng ok. up lên cho vui, hi vọng sẽ giúp được các bạn làm bài tập về asm (giáo viên có vẻ hay bắt lập trình theo ngôn ngữ này). Mình code không tốt lắm, nhưng viết ra để hiểu hơn về I2c

kết quả mô phỏng
upload_2014-7-8_22-23-52.png
code
Mã:
processor P16F877A 
#include <p16f877a.inc>
; dinh nghia cac thanh ghi su dung
  E EQU 0
  RS EQU 1
  RW EQU 2
  SECOND EQU 0X20
  SECOND1 EQU 0X21
  COUNT1 EQU 0X22
  COUNTA equ 0X23
  COUNTB EQU 0X24
  MINUT EQU 0X25
  MINUT1 EQU 0X26
  GIO EQU 0X27
  GIO1 EQU 0X28
  THU EQU 0X29
  NGAY EQU 0X2A
  NGAY1 EQU 0X2B
  THANG EQU 0X2C
  THANG1 EQU 0X2D
  NAM EQU 0X2E
  NAM1 EQU 0X2F  
; bat dau chuong trinh
  ORG   0x0000
  GOTO  START
START
  CALL  INIT_PIC       ;KHOI TAO PIC
  CALL  INIT_LCD      ;KHOI TAO CHO LCD
  
  GOTO LOOP  
INIT_PIC            ; KHOI TAO PIC
  BANKSEL PORTB
  CLRF PORTB
  CLRF PORTD
  BANKSEL  TRISB
  MOVLW  0X00
  MOVWF  TRISB
  MOVLW  0X00
  MOVWF  TRISD  
                ; KHOI TAO I2C   
  BANKSEL SSPCON       ; chon MSSP che do MASTER MODE
  MOVLW  B'00101000'     ; Thiet lap MSSP cho chan PORTC o che do I2C; clk = 1/[4*(SSPADD+1)], bit 5=1, cho phep SSP
  MOVWF  SSPCON        ; SSPEN, SSPM BITS

  BANKSEL SSPSTAT       ;Thiet lap che do chuan cua toc do baud ( SMP= 1:bit 7- slew rate bi cam ) 
  MOVLW  B'10000000'     ; Toc do chuan la 100Kb
  MOVWF  SSPSTAT  

  BANKSEL SSPADD        ; Thiet lap toc do duong truyen
  MOVLW  0x28         ; Tinh toan gia tri cho thiet lap toc do;
  MOVWF  SSPADD       ; 4/[44]gan bang 100 KHz             
  RETLW 0
LOOP              ; vong lap thu du lieu va hien thi
  BANKSEL PORTB        ;DUA CON TRO lcd VE DAU HANG1
  BCF PORTB,RS
  MOVLW 0X80
  MOVWF PORTD
  BSF PORTB,E
  BCF PORTB,E
  CALL WAITLCD
  BSF PORTB,RS
  CALL XULY
  CALL CHUYEN_DOI
  CALL HIENTHI
  CALL NACK_DATA
  BANKSEL SSPCON2       ; GUI DIEU KIEN STAT
  BSF SSPCON2,PEN
  CALL WAITMSSP        ; GUI XONG THI CHO DIEU KIEN STOP HOAN THANH
  GOTO LOOP
SEND
  BANKSEL SSPBUF
  MOVWF SSPBUF        ; XUNG SCL BAT DAU HOAT DONG
  CALL WAITMSSP
  CALL CHECK
  RETLW 0
CHECK
  BANKSEL SSPCON2
  BTFSC SSPCON2,ACKSTAT
  GOTO FAILT
  RETLW 0
RECEIVE
  BANKSEL SSPCON2
  BSF SSPCON2,RCEN
  CALL WAITMSSP
  RETLW 0
WAITMSSP
  BANKSEL PIR1  
  BTFSS PIR1,SSPIF
  GOTO  $-1  
  BCF PIR1,SSPIF
  RETLW 0
GET_DATA
  BANKSEL SSPBUF
  MOVF SSPBUF,W        ; DUA DU LIEU VAO THANH GHI W
  BANKSEL PORTB
  RETURN
INIT_LCD
  BANKSEL PORTB
  BCF PORTB,RS                         ; Tham chi?u ghi l?nh
  MOVLW 0X38                          ; t? mã c?u hình hi?n th?
  MOVWF PORTD                         ; xu?t ra c?ng D,
  BSF PORTB,E                         
   BCF PORTB,E
   CALL WAITLCD                       
  MOVLW 0X01                          ; xóa màn hình
  MOVWF PORTD
  BSF PORTB,E
  BCF PORTB,E
  CALL WAITLCD

  MOVLW 0X0C                        
  MOVWF PORTD
  BSF PORTB,E
  BCF PORTB,E
  CALL WAITLCD
  RETLW 0            ; KET THUC KHOI TAO LCD

HIEN_THI_LCD
  BANKSEL PORTB
  BSF PORTB,RS
  MOVWF PORTD
  BSF PORTB,E
  BCF PORTB,E
  CALL WAITLCD
  RETURN
ACK_DATA
  BANKSEL SSPCON2
  BCF SSPCON2,ACKDT ; tru?ng h?p này là không mu?n xác nh?n
  BSF SSPCON2,ACKEN
  CALL WAITMSSP
  BANKSEL PORTB
  RETLW 0
NACK_DATA
  BANKSEL SSPCON2
  BSF SSPCON2,ACKDT ; tru?ng h?p này là không mu?n xác nh?n
  BSF SSPCON2,ACKEN
  CALL WAITMSSP
  BANKSEL PORTB
  RETLW 0
FAILT
  BANKSEL PORTB
  MOVLW #'F'
  CALL HIEN_THI_LCD
  GOTO $
WAITLCD              ; chuong trình con d?i LCD             
  MOVLW d'5'
  MOVWF COUNT1
D2
  MOVLW 0XC7
  MOVWF COUNTA
  MOVLW 0X01
  MOVWF COUNTB
DELAY1
  DECFSZ COUNTA,1
  GOTO $+ 2
  DECFSZ COUNTB,1
  GOTO DELAY1
  DECFSZ COUNT1
  GOTO D2
  RETLW 0
CHUYEN_DOI
  MOVLW D'48'
  ADDWF SECOND,1
  ADDWF SECOND1,1
  ADDWF MINUT,1
  ADDWF MINUT1,1
  ADDWF GIO,1
  ADDWF GIO1,1
  ADDWF NGAY1,1
  ADDWF NGAY,1
  ADDWF THANG,1
  ADDWF THANG1,1
  ADDWF NAM,1
  ADDWF NAM1,1
  RETURN
HIENTHI
  MOVLW #'T'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #'i'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #'m'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #'e'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #':'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #' '
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVF GIO,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVF GIO1,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #':'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVF MINUT,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVF MINUT1,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #':'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVF SECOND,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVF SECOND1,W
  CALL HIEN_THI_LCD

  BCF PORTB,RS        ; THAM CHIEU LENH LEN lcd
  MOVLW 0XC0
  MOVWF PORTD
  BSF PORTB,E
  BCF PORTB,E
  CALL WAITLCD
  BSF PORTB,RS        ; THAM CHIEU DU LIEU LEN LCD
  MOVLW #'D'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #'a'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #'t'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #'e'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #':'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #' '
  CALL HIEN_THI_LCD
  
  MOVF NGAY,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVF NGAY1,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #':'
  CALL HIEN_THI_LCD
  
  MOVF THANG,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVF THANG1,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #':'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVF NAM,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVF NAM1,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  RETURN
XULY
  BANKSEL SSPCON2       ;GUI DK START
  BSF SSPCON2,SEN
  CALL WAITMSSP        ; GUI XONG THI CHO DIEU KIEN START HOAN THANH
                              
  MOVLW B'11010000'      ; GUI DIA CHI SLAVE
  CALL SEND          ; GOI CHUONG TRINH CON GUI BYTE
  MOVLW 0X00         ; GOI DIA CHI NGAN NHO 00H, TUC LA GHI VAO CON TRO DU LIEU CUA DS1307
  CALL SEND          ; GOI CHUONG TRINH CON GUI BYTE
  
  BANKSEL SSPCON2
  BSF SSPCON2,RSEN
  CALL WAITMSSP
  MOVLW B'11010001'      ; GUI DIA CHI SLAVE; YEU CAU DOC TU SLAVE
  CALL SEND

  CALL RECEIVE         ; NHAN DU LIEU SECOND VA XU LY DU LIEU SECOND
  CALL GET_DATA
  MOVWF SECOND
  CALL ACK_DATA
  MOVLW 0X0F
  ANDWF SECOND,W
  MOVWF SECOND1
  SWAPF SECOND,1
  MOVLW 0X0F
  ANDWF SECOND,1

               
  CALL RECEIVE          ; NHAN VA XU LY DU LIEU HANG PHUT
  CALL GET_DATA
  MOVWF MINUT
  CALL ACK_DATA
  MOVLW 0X0F
  ANDWF MINUT,W
  MOVWF MINUT1
  SWAPF MINUT,1
  MOVLW 0X0F
  ANDWF MINUT,1        ; XU LY XONG DU LIEU HANG PHUT

  CALL RECEIVE         ; NHAN VA XU LY DU LIEU HANG GIO
  CALL GET_DATA
  MOVWF GIO  
  CALL ACK_DATA
  MOVLW 0X0F
  ANDWF GIO,W
  MOVWF GIO1
  SWAPF GIO,1
  MOVLW 0X0F
  ANDWF GIO,1         ; XU LY XONG DU LIEU HANG GIO

  CALL RECEIVE         ; NHAN VA XU LY DU LIEU THU
  CALL GET_DATA
  MOVWF THU          ; KHONG HIEN THI NHUNG VAN LAY
  CALL ACK_DATA
       
  
  CALL RECEIVE         ; NHAN VA XU LY DU LIEU NGAY
  CALL GET_DATA
  MOVWF NGAY  
  CALL ACK_DATA
  MOVLW 0X0F
  ANDWF NGAY,W
  MOVWF NGAY1
  SWAPF NGAY,1
  MOVLW 0X0F
  ANDWF NGAY,1        ; XU LY XONG DU LIEU NGAY

  CALL RECEIVE         ; NHAN VA XU LY DU LIEU THANG
  CALL GET_DATA
  MOVWF THANG  
  CALL ACK_DATA
  MOVLW 0X0F
  ANDWF THANG,W
  MOVWF THANG1
  SWAPF THANG,1
  MOVLW 0X0F
  ANDWF THANG,1        ; XU LY XONG DU LIEU THANG

  CALL RECEIVE         ; NHAN VA XU LY DU LIEU THANG
  CALL GET_DATA
  MOVWF NAM  
  MOVLW 0X0F
  ANDWF NAM,W
  MOVWF NAM1
  SWAPF NAM,1
  MOVLW 0X0F
  ANDWF NAM,1        ; XU LY XONG DU LIEU THANG
  RETURN

  END
hi vọng mọi người đừng ném gạch
 

Coffee-Bean

Mechatronics
#2
The Kid chịu khó ghê nhỉ, viết hẳn một đoạn chương trình ASM có mô phỏng hẳn hoi... nhưng vẫn chưa tới giờ bóng lăn mà... chịu khó giải thích thêm vai trò con I2C trong mạch được không...
 

The Kid

Kỹ sư
#6
có vẻ như thế thật bác ạ. em cũng thấy một số link cũng bảo vậy
 

thaotrung

Học sinh phổ thông
#7
nếu có nút nhấn để điều chỉnh thời gian ngày tháng năm gì đó thì ta phải code như thế nào ạ, em mới học về assembly nên chưa hiểu nhiều,nhất là phần nút nhấn. hiện giờ em có làm đồ án liên quan tới phần này nhưng mà phần nút nhấn vẫn chưa có, mong mọi người có thể giúp đỡ. xin cảm ơn!!!
 

The Kid

Kỹ sư
#8
ặc, code này mình viết giải trí thôi. cũng lâu rồi mình không dùng ASM nữa vì Mikro C đủ giải quyết hết công việc rồi. trừ khi mình phải dùng thời gian thực và tăng tốc chương trình thui. Giờ đọc lại mình còn chả hiểu gì luôn ấy
 

The Kid

Kỹ sư
#9
còn về thuật toán thì về phần hẹn giờ bạn có thể thực hiện như thế này
lập đoạn chương trình con phục vụ ngắt cho việc đặt giờ, cái này có thể dùng ngắt RB. sau đó sử dụng chương trình quét 3 phím để hẹn giờ, phút và giây. lưu 3 giá trị này vào 3 thanh ghi đặt giờ, phút, giây
sau khi quét phím xong, kết thúc chương trình con phục vụ ngắt RB, chương trình chính tiếp tục đọc giá trị từ DS1307, sau đó cứ kiểm tra xem giá trị thu được từ DS1307 với 3 thanh ghi đặt giờ, phút, giây đã bằng nhau hay chưa. nếu bằng thì bật lệnh phát chuông báo. :)
 

thaotrung

Học sinh phổ thông
#10
để em xem lại ! cảm ơn anh :D, ý em không phải là muốn hẹn giờ mà chỉ là muốn điều chỉnh thời gian lại ấy,dạng như là đồng hồ điện tử casio cũ ấy, nhấp nháy rồi điều chỉnh
đây là code asm của em dựa theo code ban đầu của anh nhưng có thêm nút nhấn điều chỉnh thời gian,code này chưa chạy được,mong mọi người xem giúp với ạ !!!
#include <p16f877a.inc>
; dinh nghia cac thanh ghi su dung
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WRT_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF
E EQU 0
RS EQU 1
RW EQU 2
CBLOCK 0X20
SECOND
SECOND1
COUNT1
COUNTA
COUNTB
MINUT
MINUT1
GIO
GIO1
THU
NGAY
NGAY1
THANG
THANG1
NAM
NAM1
W_TEMP
STATUS_TEMP
MODE
ENDC
; bat dau chuong trinh
ORG 0x0000
GOTO START
; bat dau chuong trinh ngat
ORG 0X0004
GOTO NGAT_TIMER0
; chuong trinh chinh chay tai day
ORG 0X0005
START
CALL INIT_PIC ;KHOI TAO PIC
CALL INIT_LCD ;KHOI TAO CHO LCD

GOTO LOOP
INIT_PIC ; KHOI TAO PIC
BANKSEL PORTB
CLRF PORTB
CLRF PORTD
BANKSEL TRISB
MOVLW B'11110000'
MOVWF TRISB
MOVLW 0X00
MOVWF TRISD
; KHOI TAO I2C
BANKSEL SSPCON ; chon MSSP che do MASTER MODE
MOVLW B'00101000' ; Thiet lap MSSP cho chan PORTC o che do I2C; clk = 1/[4*(SSPADD+1)], bit 5=1, cho phep SSP
MOVWF SSPCON ; SSPEN, SSPM BITS

BANKSEL SSPSTAT ;Thiet lap che do chuan cua toc do baud ( SMP= 1:bit 7- slew rate bi cam )
MOVLW B'10000000' ; Toc do chuan la 100Kb
MOVWF SSPSTAT

BANKSEL SSPADD ; Thiet lap toc do duong truyen
MOVLW 0x28 ; Tinh toan gia tri cho thiet lap toc do;
MOVWF SSPADD ; 4/[44]gan bang 100 KHz
RETLW 0
;MOI BI CAT
SEND
BANKSEL SSPBUF
MOVWF SSPBUF ; XUNG SCL BAT DAU HOAT DONG
CALL WAITMSSP
CALL CHECK
RETLW 0
CHECK
BANKSEL SSPCON2
BTFSC SSPCON2,ACKSTAT
GOTO FAILT
RETLW 0
RECEIVE
BANKSEL SSPCON2
BSF SSPCON2,RCEN
CALL WAITMSSP
RETLW 0
WAITMSSP
BANKSEL PIR1
BTFSS PIR1,SSPIF
GOTO $-1
BCF PIR1,SSPIF
RETLW 0
GET_DATA
BANKSEL SSPBUF
MOVF SSPBUF,W ; DUA DU LIEU VAO THANH GHI W
BANKSEL PORTB
RETURN
INIT_LCD
BANKSEL PORTB
BCF PORTB,RS ; THAM CHIEU MA HIEN THI
MOVLW 0X38 ; CHO LCD HIEN THI 2 DONG
MOVWF PORTD ; XUAT RA CONG D
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E
CALL WAITLCD
MOVLW 0X01 ; xóa màn hình
MOVWF PORTD
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E
CALL WAITLCD

MOVLW 0X0C
MOVWF PORTD
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E
CALL WAITLCD
RETLW 0 ; KET THUC KHOI TAO LCD

HIEN_THI_LCD
BANKSEL PORTB
BSF PORTB,RS
MOVWF PORTD
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E
CALL WAITLCD
RETURN
ACK_DATA
BANKSEL SSPCON2
BCF SSPCON2,ACKDT ; KHONG NHAN XUNG
BSF SSPCON2,ACKEN ;CHO PHEP XUNG XUAT HIEN O 2 PIN SDA VA SCL KHI KET THUC NHAN DU LIEU
CALL WAITMSSP
BANKSEL PORTB
RETLW 0
NACK_DATA
BANKSEL SSPCON2
BSF SSPCON2,ACKDT ; tru?ng h?p này là không mu?n xác nh?n
BSF SSPCON2,ACKEN
CALL WAITMSSP
BANKSEL PORTB
RETLW 0
FAILT
BANKSEL PORTB
MOVLW #'F'
CALL HIEN_THI_LCD
GOTO $
WAITLCD ; chuong trình con d?i LCD
MOVLW d'5'
MOVWF COUNT1
D2
MOVLW 0XC7
MOVWF COUNTA
MOVLW 0X01
MOVWF COUNTB
DELAY1
DECFSZ COUNTA,1
GOTO $+ 2
DECFSZ COUNTB,1
GOTO DELAY1
DECFSZ COUNT1
GOTO D2
RETLW 0
CHUYEN_DOI
MOVLW D'48'
ADDWF SECOND,1
ADDWF SECOND1,1
ADDWF MINUT,1
ADDWF MINUT1,1
ADDWF GIO,1
ADDWF GIO1,1
ADDWF NGAY1,1
ADDWF NGAY,1
ADDWF THANG,1
ADDWF THANG1,1
ADDWF NAM,1
ADDWF NAM1,1
RETURN
HIENTHI
MOVLW #'T'
CALL HIEN_THI_LCD
MOVLW #'i'
CALL HIEN_THI_LCD
MOVLW #'m'
CALL HIEN_THI_LCD
MOVLW #'e'
CALL HIEN_THI_LCD
MOVLW #':'
CALL HIEN_THI_LCD
MOVLW #' '
CALL HIEN_THI_LCD
MOVF GIO,W
CALL HIEN_THI_LCD
MOVF GIO1,W
CALL HIEN_THI_LCD
MOVLW #':'
CALL HIEN_THI_LCD
MOVF MINUT,W
CALL HIEN_THI_LCD
MOVF MINUT1,W
CALL HIEN_THI_LCD
MOVLW #':'
CALL HIEN_THI_LCD
MOVF SECOND,W
CALL HIEN_THI_LCD
MOVF SECOND1,W
CALL HIEN_THI_LCD

BCF PORTB,RS ; THAM CHIEU LENH LEN lcd
MOVLW 0XC0
MOVWF PORTD
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E
CALL WAITLCD
BSF PORTB,RS ; THAM CHIEU DU LIEU LEN LCD
MOVLW #'D'
CALL HIEN_THI_LCD
MOVLW #'a'
CALL HIEN_THI_LCD
MOVLW #'t'
CALL HIEN_THI_LCD
MOVLW #'e'
CALL HIEN_THI_LCD
MOVLW #':'
CALL HIEN_THI_LCD
MOVLW #' '
CALL HIEN_THI_LCD

MOVF NGAY,W
CALL HIEN_THI_LCD
MOVF NGAY1,W
CALL HIEN_THI_LCD
MOVLW #':'
CALL HIEN_THI_LCD

MOVF THANG,W
CALL HIEN_THI_LCD
MOVF THANG1,W
CALL HIEN_THI_LCD
MOVLW #':'
CALL HIEN_THI_LCD
MOVF NAM,W
CALL HIEN_THI_LCD
MOVF NAM1,W
CALL HIEN_THI_LCD
RETURN
XULY
BANKSEL SSPCON2 ;GUI DK START
BSF SSPCON2,SEN
CALL WAITMSSP ; GUI XONG THI CHO DIEU KIEN START HOAN THANH

MOVLW B'11010000' ; GUI DIA CHI SLAVE
CALL SEND ; GOI CHUONG TRINH CON GUI BYTE
MOVLW 0X00 ; GOI DIA CHI NGAN NHO 00H, TUC LA GHI VAO CON TRO DU LIEU CUA DS1307
CALL SEND ; GOI CHUONG TRINH CON GUI BYTE

BANKSEL SSPCON2
BSF SSPCON2,RSEN
CALL WAITMSSP
MOVLW B'11010001' ; GUI DIA CHI SLAVE; YEU CAU DOC TU SLAVE
CALL SEND

CALL RECEIVE ; NHAN DU LIEU SECOND VA XU LY DU LIEU SECOND
CALL GET_DATA
MOVWF SECOND
CALL ACK_DATA
MOVLW 0X0F
ANDWF SECOND,W
MOVWF SECOND1
SWAPF SECOND,1
MOVLW 0X0F
ANDWF SECOND,1


CALL RECEIVE ; NHAN VA XU LY DU LIEU HANG PHUT
CALL GET_DATA
MOVWF MINUT
CALL ACK_DATA
MOVLW 0X0F
ANDWF MINUT,W
MOVWF MINUT1
SWAPF MINUT,1
MOVLW 0X0F
ANDWF MINUT,1 ; XU LY XONG DU LIEU HANG PHUT

CALL RECEIVE ; NHAN VA XU LY DU LIEU HANG GIO
CALL GET_DATA
MOVWF GIO
CALL ACK_DATA
MOVLW 0X0F
ANDWF GIO,W
MOVWF GIO1
SWAPF GIO,1
MOVLW 0X0F
ANDWF GIO,1 ; XU LY XONG DU LIEU HANG GIO

CALL RECEIVE ; NHAN VA XU LY DU LIEU THU
CALL GET_DATA
MOVWF THU ; KHONG HIEN THI NHUNG VAN LAY
CALL ACK_DATA


CALL RECEIVE ; NHAN VA XU LY DU LIEU NGAY
CALL GET_DATA
MOVWF NGAY
CALL ACK_DATA
MOVLW 0X0F
ANDWF NGAY,W
MOVWF NGAY1
SWAPF NGAY,1
MOVLW 0X0F
ANDWF NGAY,1 ; XU LY XONG DU LIEU NGAY

CALL RECEIVE ; NHAN VA XU LY DU LIEU THANG
CALL GET_DATA
MOVWF THANG
CALL ACK_DATA
MOVLW 0X0F
ANDWF THANG,W
MOVWF THANG1
SWAPF THANG,1
MOVLW 0X0F
ANDWF THANG,1 ; XU LY XONG DU LIEU THANG

CALL RECEIVE ; NHAN VA XU LY DU LIEU THANG
CALL GET_DATA
MOVWF NAM
MOVLW 0X0F
ANDWF NAM,W
MOVWF NAM1
SWAPF NAM,1
MOVLW 0X0F
ANDWF NAM,1 ; XU LY XONG DU LIEU THANG
RETURN
LOOP ; vong lap thu du lieu va hien thi
BANKSEL OPTION_REG
MOVLW B'00000110'
MOVWF OPTION_REG
BANKSEL TMR0
MOVLW D'100'
MOVWF TMR0
BANKSEL INTCON
BSF INTCON,5
BSF INTCON,7
BSF INTCON,3
BANKSEL PORTB
BCF PORTB,RS ; RS=0 GHI LENH
MOVLW 0X80 ;DUA CON TRO lcd VE DAU HANG1
MOVWF PORTD
BSF PORTB,E ;CHOT GIA TRI
BCF PORTB,E ;CHOT GIA TRI
CALL WAITLCD
BSF PORTB,RS ;GHI KI TU
CALL XULY
CALL CHUYEN_DOI
CALL HIENTHI
CALL NACK_DATA
BANKSEL SSPCON2 ; GUI DIEU KIEN STAT
BSF SSPCON2,PEN
CALL WAITMSSP ; GUI XONG THI CHO DIEU KIEN STOP HOAN THANH

NGAT_TIMER0
MOVWF W_TEMP
SWAPF STATUS,0
MOVWF STATUS_TEMP

BCF INTCON,2
GOTO THOAT_NGAT
NGAT_RB
CALL HIENTHI
BTFSS PORTB,4
GOTO LOOP1
GOTO B5
B5
BTFSS PORTB,5
GOTO LOOP2
GOTO B6
B6
BTFSS PORTB,6
GOTO LOOP3
GOTO NGAT_RB
LOOP1
BTFSC PORTB,4
GOTO UP_MODE
GOTO LOOP1
LOOP2
BTFSC PORTB,5
GOTO UP_TIME
GOTO LOOP2
LOOP3
BTFSC PORTB,6
GOTO DOWN_TIME
GOTO LOOP3
UP_MODE
UP_MODE
INCF MODE,1
MOVLW D'5'
XORWF MODE,0
BTFSC STATUS,Z
CLRF MODE
GOTO START
UP_TIME
MOVLW HIGH (SET_UP_1)
MOVWF PCLATH
MOVF MODE,0
GOTO SET_UP_1
DOWN_TIME
MOVLW HIGH (SET_UP_2)
MOVWF PCLATH
MOVF MODE,0
GOTO SET_UP_2
SET_UP_1
ADDWF PCL,F
GOTO NGAT_RB
GOTO UP_HOUR
GOTO UP_MIN
GOTO UP_DATE
GOTO UP_MONTH
SET_UP_2
ADDWF PCL,F
GOTO NGAT_RB
GOTO DOWN_HOUR
GOTO DOWN_MIN
GOTO DOWN_DATE
GOTO DOWN_MONTH
UP_HOUR
BCF PORTB,RS ; THAM CHIEU LENH LEN lcd
MOVLW 0X87
MOVWF PORTD
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E
CALL WAITLCD
BSF PORTB,RS
CLRF W
INCF GIO1,1
MOVLW D'10'
XORWF GIO1,0
BTFSC STATUS,Z
GOTO TIEP_GIO
MOVF GIO1,W
CALL HIEN_THI_LCD
GOTO NGAT_RB
TIEP_GIO
CLRF GIO1
MOVF GIO1,W
CALL HIEN_THI_LCD
BCF PORTB,RS ; THAM CHIEU LENH LEN lcd
MOVLW 0X86
MOVWF PORTD
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E
CALL WAITLCD
BSF PORTB,RS
INCF GIO,1
CLRF W
MOVLW D'3'
XORWF GIO,0
BTFSC STATUS,Z
CLRF GIO
MOVF GIO,W
CALL HIEN_THI_LCD
GOTO NGAT_RB
UP_MIN
BCF PORTB,RS ; THAM CHIEU LENH LEN lcd
MOVLW 0X8A
MOVWF PORTD
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E
CALL WAITLCD
BSF PORTB,RS
CLRF W
INCF MINUT1,1
MOVLW D'10'
XORWF MINUT1,0
BTFSC STATUS,Z
GOTO TIEP_PHUT
MOVF MINUT1,W
CALL HIEN_THI_LCD
GOTO NGAT_RB
TIEP_PHUT
CLRF MINUT1
MOVF MINUT1,W
CALL HIEN_THI_LCD
BCF PORTB,RS ; THAM CHIEU LENH LEN lcd
MOVLW 0X89
MOVWF PORTD
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E
CALL WAITLCD
BSF PORTB,RS
INCF MINUT,1
CLRF W
MOVLW D'7'
XORWF MINUT,0
BTFSC STATUS,Z
CLRF MINUT
MOVF MINUT,W
CALL HIEN_THI_LCD
GOTO NGAT_RB
UP_DATE
BCF PORTB,RS ; THAM CHIEU LENH LEN lcd
MOVLW 0XC7
MOVWF PORTD
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E
CALL WAITLCD
BSF PORTB,RS
CLRF W
INCF NGAY1,1
MOVLW D'10'
XORWF NGAY1,0
BTFSC STATUS,Z
GOTO TIEP_NGAY
MOVF NGAY1,W
CALL HIEN_THI_LCD
GOTO NGAT_RB
TIEP_NGAY
CLRF NGAY1
MOVF NGAY1,W
CALL HIEN_THI_LCD
BCF PORTB,RS ; THAM CHIEU LENH LEN lcd
MOVLW 0XC6
MOVWF PORTD
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E
CALL WAITLCD
BSF PORTB,RS
INCF NGAY,1
CLRF W
MOVLW D'4'
XORWF NGAY,0
BTFSC STATUS,Z
CLRF NGAY
MOVF NGAY,W
CALL HIEN_THI_LCD
GOTO NGAT_RB
UP_MONTH
BCF PORTB,RS ; THAM CHIEU LENH LEN lcd
MOVLW 0XCA
MOVWF PORTD
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E
CALL WAITLCD
BSF PORTB,RS
CLRF W
INCF THANG1,1
MOVLW D'10'
XORWF THANG1,0
BTFSC STATUS,Z
GOTO TIEP_THANG
MOVF THANG1,W
CALL HIEN_THI_LCD
GOTO NGAT_RB
TIEP_THANG
CLRF THANG1
MOVF THANG1,W
CALL HIEN_THI_LCD
BCF PORTB,RS ; THAM CHIEU LENH LEN lcd
MOVLW 0XC9
MOVWF PORTD
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E
CALL WAITLCD
BSF PORTB,RS
INCF THANG,1
CLRF W
MOVLW D'2'
XORWF THANG,0
BTFSC STATUS,Z
CLRF THANG
MOVF THANG,W
CALL HIEN_THI_LCD
GOTO NGAT_RB
DOWN_HOUR
BCF PORTB,RS ; THAM CHIEU LENH LEN lcd
MOVLW 0X87
MOVWF PORTD
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E
CALL WAITLCD
BSF PORTB,RS
CLRF W
DECF GIO1,1
MOVLW D'0'
XORWF GIO1,0
BTFSC STATUS,Z
GOTO TIEP_GIO1
MOVF GIO1,W
CALL HIEN_THI_LCD
GOTO NGAT_RB
TIEP_GIO1
CLRF GIO1
MOVF GIO1,W
CALL HIEN_THI_LCD
BCF PORTB,RS ; THAM CHIEU LENH LEN lcd
MOVLW 0X86
MOVWF PORTD
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E
CALL WAITLCD
BSF PORTB,RS
DECF GIO,1
CLRF W
MOVLW D'0'
XORWF GIO,0
BTFSC STATUS,Z
CLRF GIO
MOVF GIO,W
CALL HIEN_THI_LCD
GOTO NGAT_RB
DOWN_MIN
BCF PORTB,RS ; THAM CHIEU LENH LEN lcd
MOVLW 0X8A
MOVWF PORTD
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E
CALL WAITLCD
BSF PORTB,RS
CLRF W
DECF MINUT1,1
MOVLW D'0'
XORWF MINUT1,0
BTFSC STATUS,Z
GOTO TIEP_GIO1
MOVF MINUT1,W
CALL HIEN_THI_LCD
GOTO NGAT_RB
TIEP_PHUT1
CLRF MINUT1
MOVF MINUT1,W
CALL HIEN_THI_LCD
BCF PORTB,RS ; THAM CHIEU LENH LEN lcd
MOVLW 0X89
MOVWF PORTD
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E
CALL WAITLCD
BSF PORTB,RS
DECF MINUT,1
CLRF W
MOVLW D'0'
XORWF MINUT,0
BTFSC STATUS,Z
CLRF MINUT
MOVF MINUT,W
CALL HIEN_THI_LCD
GOTO NGAT_RB
DOWN_DATE
BCF PORTB,RS ; THAM CHIEU LENH LEN lcd
MOVLW 0XC7
MOVWF PORTD
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E
CALL WAITLCD
BSF PORTB,RS
CLRF W
DECF NGAY1,1
MOVLW D'0'
XORWF NGAY1,0
BTFSC STATUS,Z
GOTO TIEP_NGAY1
MOVF NGAY1,W
CALL HIEN_THI_LCD
GOTO NGAT_RB
TIEP_NGAY1
CLRF NGAY1
MOVF NGAY1,W
CALL HIEN_THI_LCD
BCF PORTB,RS ; THAM CHIEU LENH LEN lcd
MOVLW 0XC6
MOVWF PORTD
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E
CALL WAITLCD
BSF PORTB,RS
DECF NGAY,1
CLRF W
MOVLW D'0'
XORWF NGAY,0
BTFSC STATUS,Z
CLRF NGAY
MOVF NGAY,W
CALL HIEN_THI_LCD
GOTO NGAT_RB
DOWN_MONTH
BCF PORTB,RS ; THAM CHIEU LENH LEN lcd
MOVLW 0XCA
MOVWF PORTD
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E
CALL WAITLCD
BSF PORTB,RS
CLRF W
DECF THANG1,1
MOVLW D'0'
XORWF THANG1,0
BTFSC STATUS,Z
GOTO TIEP_GIO1
MOVF THANG1,W
CALL HIEN_THI_LCD
GOTO NGAT_RB
TIEP_THANG1
CLRF THANG1
MOVF THANG1,W
CALL HIEN_THI_LCD
BCF PORTB,RS ; THAM CHIEU LENH LEN lcd
MOVLW 0XC9
MOVWF PORTD
BSF PORTB,E
BCF PORTB,E
CALL WAITLCD
BSF PORTB,RS
DECF THANG,1
CLRF W
MOVLW D'0'
XORWF THANG,0
BTFSC STATUS,Z
CLRF THANG
MOVF GIO,W
CALL HIEN_THI_LCD
GOTO NGAT_RB
THOAT_NGAT
SWAPF STATUS_TEMP,0
MOVWF STATUS
SWAPF W_TEMP,1
SWAPF W_TEMP,0
RETFIE

END
upload_2016-4-21_0-21-45.png
 
Sửa lần cuối:

Quảng cáo Google