PIC 16 F877A với ds1307 code asm. hiển thị lcd

aphu69

Học sinh phổ thông
#11
SAO e làm giống a mà k được vậy...mà còn i2c tên là gì vậy ạ..e dùng proteus 8.1 mà k có con này....e cảm ơn!!
 

aphu69

Học sinh phổ thông
#15
E cảm ơn...hi!! nhưng mà lúc làm mạch thật thì minh thay i2c debug bằng linh kien gi vậy anh...!!
 

TENTEN98

Học sinh phổ thông
#17
ngồi chờ xem W.cup, nghịch ngợm code asm với đồng hồ thời gian thực. thấy kết quả mô phỏng cũng ok. up lên cho vui, hi vọng sẽ giúp được các bạn làm bài tập về asm (giáo viên có vẻ hay bắt lập trình theo ngôn ngữ này). Mình code không tốt lắm, nhưng viết ra để hiểu hơn về I2c

kết quả mô phỏng
Xem đính kèm 36230code
Mã:
processor P16F877A
#include <p16f877a.inc>
; dinh nghia cac thanh ghi su dung
  E EQU 0
  RS EQU 1
  RW EQU 2
  SECOND EQU 0X20
  SECOND1 EQU 0X21
  COUNT1 EQU 0X22
  COUNTA equ 0X23
  COUNTB EQU 0X24
  MINUT EQU 0X25
  MINUT1 EQU 0X26
  GIO EQU 0X27
  GIO1 EQU 0X28
  THU EQU 0X29
  NGAY EQU 0X2A
  NGAY1 EQU 0X2B
  THANG EQU 0X2C
  THANG1 EQU 0X2D
  NAM EQU 0X2E
  NAM1 EQU 0X2F 
; bat dau chuong trinh
  ORG   0x0000
  GOTO  START
START
  CALL  INIT_PIC       ;KHOI TAO PIC
  CALL  INIT_LCD      ;KHOI TAO CHO LCD
 
  GOTO LOOP 
INIT_PIC            ; KHOI TAO PIC
  BANKSEL PORTB
  CLRF PORTB
  CLRF PORTD
  BANKSEL  TRISB
  MOVLW  0X00
  MOVWF  TRISB
  MOVLW  0X00
  MOVWF  TRISD 
                ; KHOI TAO I2C   
  BANKSEL SSPCON       ; chon MSSP che do MASTER MODE
  MOVLW  B'00101000'     ; Thiet lap MSSP cho chan PORTC o che do I2C; clk = 1/[4*(SSPADD+1)], bit 5=1, cho phep SSP
  MOVWF  SSPCON        ; SSPEN, SSPM BITS

  BANKSEL SSPSTAT       ;Thiet lap che do chuan cua toc do baud ( SMP= 1:bit 7- slew rate bi cam )
  MOVLW  B'10000000'     ; Toc do chuan la 100Kb
  MOVWF  SSPSTAT  

  BANKSEL SSPADD        ; Thiet lap toc do duong truyen
  MOVLW  0x28         ; Tinh toan gia tri cho thiet lap toc do;
  MOVWF  SSPADD       ; 4/[44]gan bang 100 KHz            
  RETLW 0
LOOP              ; vong lap thu du lieu va hien thi
  BANKSEL PORTB        ;DUA CON TRO lcd VE DAU HANG1
  BCF PORTB,RS
  MOVLW 0X80
  MOVWF PORTD
  BSF PORTB,E
  BCF PORTB,E
  CALL WAITLCD
  BSF PORTB,RS
  CALL XULY
  CALL CHUYEN_DOI
  CALL HIENTHI
  CALL NACK_DATA
  BANKSEL SSPCON2       ; GUI DIEU KIEN STAT
  BSF SSPCON2,PEN
  CALL WAITMSSP        ; GUI XONG THI CHO DIEU KIEN STOP HOAN THANH
  GOTO LOOP
SEND
  BANKSEL SSPBUF
  MOVWF SSPBUF        ; XUNG SCL BAT DAU HOAT DONG
  CALL WAITMSSP
  CALL CHECK
  RETLW 0
CHECK
  BANKSEL SSPCON2
  BTFSC SSPCON2,ACKSTAT
  GOTO FAILT
  RETLW 0
RECEIVE
  BANKSEL SSPCON2
  BSF SSPCON2,RCEN
  CALL WAITMSSP
  RETLW 0
WAITMSSP
  BANKSEL PIR1  
  BTFSS PIR1,SSPIF
  GOTO  $-1  
  BCF PIR1,SSPIF
  RETLW 0
GET_DATA
  BANKSEL SSPBUF
  MOVF SSPBUF,W        ; DUA DU LIEU VAO THANH GHI W
  BANKSEL PORTB
  RETURN
INIT_LCD
  BANKSEL PORTB
  BCF PORTB,RS                         ; Tham chi?u ghi l?nh
  MOVLW 0X38                          ; t? mã c?u hình hi?n th?
  MOVWF PORTD                         ; xu?t ra c?ng D,
  BSF PORTB,E                        
   BCF PORTB,E
   CALL WAITLCD                       
  MOVLW 0X01                          ; xóa màn hình
  MOVWF PORTD
  BSF PORTB,E
  BCF PORTB,E
  CALL WAITLCD

  MOVLW 0X0C                       
  MOVWF PORTD
  BSF PORTB,E
  BCF PORTB,E
  CALL WAITLCD
  RETLW 0            ; KET THUC KHOI TAO LCD

HIEN_THI_LCD
  BANKSEL PORTB
  BSF PORTB,RS
  MOVWF PORTD
  BSF PORTB,E
  BCF PORTB,E
  CALL WAITLCD
  RETURN
ACK_DATA
  BANKSEL SSPCON2
  BCF SSPCON2,ACKDT ; tru?ng h?p này là không mu?n xác nh?n
  BSF SSPCON2,ACKEN
  CALL WAITMSSP
  BANKSEL PORTB
  RETLW 0
NACK_DATA
  BANKSEL SSPCON2
  BSF SSPCON2,ACKDT ; tru?ng h?p này là không mu?n xác nh?n
  BSF SSPCON2,ACKEN
  CALL WAITMSSP
  BANKSEL PORTB
  RETLW 0
FAILT
  BANKSEL PORTB
  MOVLW #'F'
  CALL HIEN_THI_LCD
  GOTO $
WAITLCD              ; chuong trình con d?i LCD             
  MOVLW d'5'
  MOVWF COUNT1
D2
  MOVLW 0XC7
  MOVWF COUNTA
  MOVLW 0X01
  MOVWF COUNTB
DELAY1
  DECFSZ COUNTA,1
  GOTO $+ 2
  DECFSZ COUNTB,1
  GOTO DELAY1
  DECFSZ COUNT1
  GOTO D2
  RETLW 0
CHUYEN_DOI
  MOVLW D'48'
  ADDWF SECOND,1
  ADDWF SECOND1,1
  ADDWF MINUT,1
  ADDWF MINUT1,1
  ADDWF GIO,1
  ADDWF GIO1,1
  ADDWF NGAY1,1
  ADDWF NGAY,1
  ADDWF THANG,1
  ADDWF THANG1,1
  ADDWF NAM,1
  ADDWF NAM1,1
  RETURN
HIENTHI
  MOVLW #'T'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #'i'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #'m'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #'e'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #':'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #' '
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVF GIO,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVF GIO1,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #':'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVF MINUT,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVF MINUT1,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #':'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVF SECOND,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVF SECOND1,W
  CALL HIEN_THI_LCD

  BCF PORTB,RS        ; THAM CHIEU LENH LEN lcd
  MOVLW 0XC0
  MOVWF PORTD
  BSF PORTB,E
  BCF PORTB,E
  CALL WAITLCD
  BSF PORTB,RS        ; THAM CHIEU DU LIEU LEN LCD
  MOVLW #'D'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #'a'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #'t'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #'e'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #':'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #' '
  CALL HIEN_THI_LCD
 
  MOVF NGAY,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVF NGAY1,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #':'
  CALL HIEN_THI_LCD
 
  MOVF THANG,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVF THANG1,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVLW #':'
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVF NAM,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  MOVF NAM1,W
  CALL HIEN_THI_LCD
  RETURN
XULY
  BANKSEL SSPCON2       ;GUI DK START
  BSF SSPCON2,SEN
  CALL WAITMSSP        ; GUI XONG THI CHO DIEU KIEN START HOAN THANH
                             
  MOVLW B'11010000'      ; GUI DIA CHI SLAVE
  CALL SEND          ; GOI CHUONG TRINH CON GUI BYTE
  MOVLW 0X00         ; GOI DIA CHI NGAN NHO 00H, TUC LA GHI VAO CON TRO DU LIEU CUA DS1307
  CALL SEND          ; GOI CHUONG TRINH CON GUI BYTE
 
  BANKSEL SSPCON2
  BSF SSPCON2,RSEN
  CALL WAITMSSP
  MOVLW B'11010001'      ; GUI DIA CHI SLAVE; YEU CAU DOC TU SLAVE
  CALL SEND

  CALL RECEIVE         ; NHAN DU LIEU SECOND VA XU LY DU LIEU SECOND
  CALL GET_DATA
  MOVWF SECOND
  CALL ACK_DATA
  MOVLW 0X0F
  ANDWF SECOND,W
  MOVWF SECOND1
  SWAPF SECOND,1
  MOVLW 0X0F
  ANDWF SECOND,1

               
  CALL RECEIVE          ; NHAN VA XU LY DU LIEU HANG PHUT
  CALL GET_DATA
  MOVWF MINUT
  CALL ACK_DATA
  MOVLW 0X0F
  ANDWF MINUT,W
  MOVWF MINUT1
  SWAPF MINUT,1
  MOVLW 0X0F
  ANDWF MINUT,1        ; XU LY XONG DU LIEU HANG PHUT

  CALL RECEIVE         ; NHAN VA XU LY DU LIEU HANG GIO
  CALL GET_DATA
  MOVWF GIO 
  CALL ACK_DATA
  MOVLW 0X0F
  ANDWF GIO,W
  MOVWF GIO1
  SWAPF GIO,1
  MOVLW 0X0F
  ANDWF GIO,1         ; XU LY XONG DU LIEU HANG GIO

  CALL RECEIVE         ; NHAN VA XU LY DU LIEU THU
  CALL GET_DATA
  MOVWF THU          ; KHONG HIEN THI NHUNG VAN LAY
  CALL ACK_DATA
       
 
  CALL RECEIVE         ; NHAN VA XU LY DU LIEU NGAY
  CALL GET_DATA
  MOVWF NGAY 
  CALL ACK_DATA
  MOVLW 0X0F
  ANDWF NGAY,W
  MOVWF NGAY1
  SWAPF NGAY,1
  MOVLW 0X0F
  ANDWF NGAY,1        ; XU LY XONG DU LIEU NGAY

  CALL RECEIVE         ; NHAN VA XU LY DU LIEU THANG
  CALL GET_DATA
  MOVWF THANG 
  CALL ACK_DATA
  MOVLW 0X0F
  ANDWF THANG,W
  MOVWF THANG1
  SWAPF THANG,1
  MOVLW 0X0F
  ANDWF THANG,1        ; XU LY XONG DU LIEU THANG

  CALL RECEIVE         ; NHAN VA XU LY DU LIEU THANG
  CALL GET_DATA
  MOVWF NAM 
  MOVLW 0X0F
  ANDWF NAM,W
  MOVWF NAM1
  SWAPF NAM,1
  MOVLW 0X0F
  ANDWF NAM,1        ; XU LY XONG DU LIEU THANG
  RETURN

  END
hi vọng mọi người đừng ném gạch
sao em chạy thì giây nó đếm chậm thế ạ...
 

Quảng cáo Google