Chia sẻ Quà giáng sinh đây: Điều khiển quạt dùng mọi loại điều khiển

huunho

Thạc sỹ
01257339412 hoac 0984985413
 

bizzuu

Học sinh trung cấp
Mình đợi bạn lâu quá . 2 số điện thoại trên mình ko gọi được . Bạn viết cho mình gởi qua email lvcuong1@gmail.com và call cho mình số fone 0935544231 mình send card cho bạn . Mong hồi âm bạn
 

khanhvovinam

Học sinh phổ thông
Bạn nào có mạch điều khiển quạt 4 cấp tốc độ cho mình xin với. Không cần điều khiển từ xa đâu, điều khiển trực tiếp luôn. Dùng 2 nút bấm, tăng/giảm tốc. Mình cảm ơn nha. Ý tưởng của mình là điều khiển đóng cắt ro le để đưa ra các mức điện áp khác nhau từ máy biến áp, sau đó đưa ra quạt.
 

tdm

Kỹ sư
thêm tí hiển thị cho nó sinh động.
Xem đính kèm 53642
code đã thêm phần hiển thị.
Mã:
#include <AT89X52.H>
#include <INTRINS.H>
// Chuong trinh giai ma remote luu code vao 24C04 de dieu khien quat
// chuc nang: speed, quay quat,hen gio tat,gio tu nhien
// Thach anh: 12 Mhz
// tac gia : Dang Huu Nho
// danghuunho@gmail.com
// mobile : 01257339412
//=======================================================================
// cau hinh cac chan o day
#define sda      P1_1
#define scl      P1_2
#define led      P0_0
#define so1      P0_1
#define so2      P0_2
#define so3      P0_3
#define quay    P0_4
#define key_2     P1_0
#define key_1     P3_3
#define out_led     P2
sbit led1=P3^6;
sbit led2=P3^7;
unsigned char M[10] ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x83,0xF8,0x80,0x98};
unsigned char dislay[2] ={0xC0,0x98};
unsigned char dislay_quay_so[10] ={0xfe,0xFd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
unsigned char dislay_quay_quat[10] ={0xfe,0xFd,0xbf,0xdf};

unsigned char  select_led=0,toc_do_quay=0xfe,dem_quay=0,timer_quay=0,timer_so_quay,hienthi_quatquay=0xaa;
//=======================================================================
// khong can cau hinh cho nay
#define remote     P3_2
// cac thong so cai dat cho viec giai ma remote, khong can cai dat cho hau het cac truong hop
#define max_start_0     0xDF;// 20 ms chieu rong toi da bit start
#define max_start_1     0xB1;// max_start = 0xffff - 20000 = 0xb1df                     
#define min_start      0x7D0;// 2 ms chieu rong toi thieu bit start
#define max_data_0     0x47;// 3 ms  chieu rong toi da bit data
#define max_data_1      0xf4;// max_data = 0xff - 3000 = 0xf447 
//=======================================================================
// bien toan cuc
unsigned char step=0,number_code = 0,so_quat=0,sec_5,sec_60,min_1,timer;// bien luu qua trinh giai ma
unsigned long data_,du_lieu[5]; // du lieu giai ma
//=======================================================================
void delay(unsigned long time)//tre time ms
  {        
  while(time--)
      {
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      }        
  }
void nhay_led(void)//tre time ms
  {        
  led = !led;
  delay(0xfff);
  led = !led;    
  }
void cau_hinh(void)   //
  {
    TMOD= 0x11;    //;Che do 1 timer 0 (16 bit Gate=0 C/T=0 M1=0 M0=1)
            //;Che do 1 timer 1 (16 bit Gate=0 C/T=0 M1=0 M0=1)
    EX0 = 1;    /* 1=Enable External interrupt 0 */
    IT0  = 1;    // ngat suon xuong
    ET0 = 1;    /* 1=Enable Timer 0 interrupt */
    //EX1 = 1;    /* 1=Enable External interrupt 1 */
    ET1 = 1;    /* 1=Enable Timer 1 interrupt */
    //ET2 = 1;    /* 1=Enable Timer 2 interrupt */
    EA  = 1;    /* 0=Disable all interrupts */
    TR1 = 1;
    TH1 = 0xf8;  //2ms
    TL1 = 0x2f;
    //IT1 = 1;
    remote=1;
    key_1=1;
    key_2=1;

    sda=1;
    scl=1;

    so1=1;
    so2=1;
    so3=1;
    quay=1;
    led=1;
  }

/**********************************************************************************/
 //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
 //          CAC CHUONG TRINH CON GIAO TIEP VOI 24c04          //
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
void start(void) //dk start: 1 su cdoi tthai tu cao xuong thap tren duong sda trong khi
  {        //duong scl dang o muc cao
  scl=1;
  sda=1;  
  _nop_();
  _nop_();
  sda=0;
  scl=0;
  }
void stop(void)  //dk stop: 1 su cdoi trang thai tu muc thap len cao tren duong sda trong khi duong        
  {        // slc dang o muc cao
  sda=0;
  scl=1;
  _nop_();
  _nop_();
  sda=1;
  }
bit write(unsigned char x)  // gui du lieu va nhan ACK
  {  
  unsigned char i;  
  for(i=0;i<8;i++)
    {
    sda=(x&0x80)? 1:0; //dua bit du lieu ra chan SDA
    scl=1;           
   _nop_();
   _nop_();       
    scl=0;
    x<<=1;       //bit co trong so lon hon dc truyen truoc
    }
  sda=1;
  scl=1;        //nhan bit ACK tu SLAVER  bao hieu ket thuc mot byte du lieu
  _nop_();
  _nop_();
  i=sda;
  scl=0;
  return i;
  }
unsigned char read(bit ACK) // nhan du lieu va gui ACK
{  
  unsigned char Data,i;  
  for(i=0;i<8;i++) // nhan vao 8 bit
   {
    scl=1; 
    Data<<=1;
    Data=Data|sda;
    scl=0;
    }  
  sda=ACK;  // gui bit ACK=> sda=0
  scl=1; //master nhan/gui bit du lieu(sda) khi scl o muc cao
  _nop_();// lay mau du lieu
  scl=0;
  _nop_();//du lieu(sda) thay doi khi scl muc thap/
  sda=1;
  return Data;//tra gia tri cho ham
}
unsigned long read_24(unsigned char diachi)
{  // doc 4 byte lien tiep tu 24c04
    
  unsigned long Data;
  diachi=diachi*4;
  start();
  write(0xa0);
  write(diachi);
  start();
  write(0xa1);
  Data = read(0);
  Data = (Data<< 8) + read(0);
  Data = (Data<< 8) + read(0);
  Data = (Data<< 8) + read(1);
  stop();//Stop I2C
  return Data;
}
void write_24(unsigned char diachi,unsigned long x)
{  // ghi 4 byte lien tiep x vao 24c04  
  unsigned char d;
  diachi=diachi - 4;
  start();
  write(0xa0);
  write(diachi);
  d = x>>24;
  write(d);
  d = x>>16;
  write(d);
  d = x>>8;
  write(d);
  d = x;
  write(d);
  stop();//Stop I2C
  delay(100);
}
void save_ram(void) // luu code tu 24c04 vao ram  
  {
  unsigned char i;
  for(i=0;i<5;i++)
   du_lieu[i] = read_24(i);
  }
void save(void) // luu code tu ram vao 24c04  
  {
   write_24(number_code,data_);
  du_lieu[number_code/4 - 1] = data_;  
  number_code = number_code + 4;
  if( number_code >= 24)
   {
   number_code = 0;
   led = 1; // stop luu code.
   }
  }
/*
void save2(void) // luu code vao ram 
  {
   unsigned char a;
  a = number_code /4; 
  du_lieu[a-1] = data_;
  number_code = number_code+4;
  if( number_code >= 24)
   {
   number_code = 0;
   led = 1; // stop luu code.
   }
  }*/
/**********************************************************************************/
 //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
 //          CAC CHUONG TRINH CON GIAI MA REMOTE          //
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
void ngat_0 (void) interrupt 0    //ngat ngoai 0 ( remote )
  { 
  unsigned short do_rong_xung, min;
  {
  TR0 = 0;// stop timer 0
  if(step==0)// bit start
    {
    step = 1;
    data_=0;
    TL0 = max_start_0;
    TH0 = max_start_1;
    TR0 = 1;// khoi dong timer 0  
    }
  else if(step==1)// bit data
    {
    do_rong_xung = TH0-max_start_1;
    do_rong_xung = (do_rong_xung<<8) + TL0-max_start_0;
    min = min_start;
    if(do_rong_xung > min)
    {
    step = 2;
    TL0 = max_data_0;
    TH0 = max_data_1;
    TR0 = 1;// khoi dong timer 0  
    }
    else step = 0;
    }
  else if(step==2)// bit data
    {   
    do_rong_xung = TH0 - max_data_1 ;
    do_rong_xung = (do_rong_xung<<8) + TL0- max_data_0;
    TL0 = max_data_0;
    TH0 = max_data_1;
    TR0 = 1;// khoi dong timer 0
    data_=data_<<1; // bit 0
    if (do_rong_xung >  0x5DC) data_= data_+1;// neu do rong lon hong 1500us thi la bit 1  
    }}}
void timer_0(void) interrupt 1    //ngat timer 0 de giai ma 
  { 
  TR0 =0;        //stop timer 0
  if (step==1) step = 0;  // giai ma that bai, bit start qua dai  
  else if (step==2)    // Bit stop
  {
    EX0 = 0;       // cam ngat ngoai 0 de xu ly ket qua giai ma
    step = 3;}}
/**********************************************************************************/
 //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
 //          CAC CHUONG TRINH CON DIEU KHIEN QUAT          //
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
void so_1(void)    
  {
  so_quat=1;
  so1=0;
  so2=1;
  so3=1;  timer_so_quay=60;
  }
void so_2(void)    
  {
  so_quat=2;
  so1=1;
  so2=0;
  so3=1;  timer_so_quay=40;
  }
void so_3(void)  
  {
  so_quat=3;
  so1=1;
  so2=1;
  so3=0;  timer_so_quay=20;
  }
void so_0(void)  
  {
  so_quat=0;
  so1=1;
  so2=1;
  so3=1;   
  }
void speed(void)  
  {
   led = 0; // led on
   if(so_quat==0) so_1();
   else if(so_quat==1) so_2();
  else if(so_quat==2) so_3();
  else
  {  
    led = 1; // led off
    so_0();  
    quay=1;hienthi_quatquay=0xaa;
  }
  }
void quay_quat(void)  
  {
   if(so_quat>0){ quay = !quay;
  hienthi_quatquay=~  hienthi_quatquay;}
  
  }
void tat_quat(void)  
  {
   so_0();
  quay = 1;
  led = 1;
  }
void hen_gio(void)  
  {
  
  sec_5 =0;
  sec_60=0;
  min_1=0;
  timer= timer+60;
  if(timer >= 240)
  {
    TR1 = 0;
    nhay_led();
    delay(0xBFF);
    timer=0;
  }
  else TR1 = 1;
  }
/**********************************************************************************/
 //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
 //          CAC CHUONG TRINH CON PHUC VU NGAT         //
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//

void timer1(void) interrupt 3    //ngat 
  {
    TR1 = 0;
    TH1 = 0xf8;  //2ms
    TL1 = 0x2f;
    /////////////////////////////
    led1=led2=1;
    if(  so_quat!=0){//quat dang chay
    //////////////////////////////////////////////////////
    if(  select_led==0){
    if(hienthi_quatquay==0xaa){ //hien thi không quay quat
     if(dem_quay>3){ dem_quay=0  ;}
     out_led = dislay_quay_quat[dem_quay];}
    ///////////////////////////////////////
     else{out_led = dislay_quay_so[dem_quay];}  //hien thi quay quat

    led1=0;
    ////////////////////////////////////////////
    timer_quay++;
    if(timer_quay >timer_so_quay){ timer_quay=0;
    //
    //  toc_do_quay<<=1; toc_do_quay= toc_do_quay|0x01;
             
    dem_quay++;
     if(hienthi_quatquay==0xaa){
    if(dem_quay>3){ dem_quay=0  ;}}
     else{ if(dem_quay>5){ dem_quay=0  ;}}
    
    }
    }
    else if(select_led==1){out_led= M[so_quat];led2=0;}
    }
    ///////////////////////////////////////////////////////
    else{ //quat dang tat
         if(  select_led==0){
        out_led= M[0];led1=0;}
          else if(select_led==1){out_led= 0x8e;led2=0;}  //  0x8e=F
    }
    /////////////////////////////////////////////////////////
    select_led++;   if(  select_led>1)select_led=0;  
    /////////////////////////////
    
    TR1 = 1;
    }  

void timer2(void) interrupt 5    //ngat 
  {
  
  }
/**********************************************************************************/
 //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
 //          CAC CHUONG TRINH CON XU LY PHIM         //
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
void nut_1(void) // key 1  
  {
  unsigned char c=0;
  delay(100);
  if(key_1==0)
   {
    while(key_1 ==0) // doi den khi nha phim
    {  
    c++;
    delay(500);
    if (c>=130)
      {
      c=0;
      tat_quat();
      number_code =4;  // cho phep luu code
      led=0; // bat led
      while(key_1 ==0) ;
      goto next1;
      }  
    }
   number_code =0;// khong luu code
  speed();
   next1:
  nhay_led();
  } 
  }
void nut_2(void) // key 2  
  {
   delay(100);
  if(key_2==0)
   {
  while(key_2 ==0){}; // doi den khi nha phim
   quay_quat();
  number_code =0;// khong luu code 
  nhay_led();
  }  
  }
/**********************************************************************************/
 //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
 //           CHUONG TRINH CHINH         //
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~//
void main()
 {  
   cau_hinh();
  save_ram();
  while(1)
  {  
  if(step==3) //ket qua giai ma
      { 
      step = 0;
      if( number_code > 0)
       save();
      else if( data_ == du_lieu[0]) //remote key 1
       speed();
      else if( data_ == du_lieu[1]) //remote key 2
       tat_quat();
      else if( data_ == du_lieu[2]) //remote key 3
       quay_quat();
      else if( data_ == du_lieu[3]) //remote key 4
       speed();
      else if( data_ == du_lieu[4]) //remote key 5
       hen_gio();
      else goto thoat;
      nhay_led();
    thoat:
      EX0 = 1;   
      }
  else if(key_1 ==0) //ket qua giai ma
      nut_1();  
  else if(key_2 ==0) //ket qua giai ma
      nut_2();
  }
 }
 

quangkien11

Học sinh phổ thông
Ý em không phải nói đến mã nguồn mà em chỉ muốn nói là bác dùng triac ấy mà để đóng ngắt thay cho relay vừa đạt đc độ bền cơ khí, vừa đỡ bị nhiễu . Nếu bác thích thì em layout giúp bác( Ấy là em ko có ý múa rùi qua mắt thợ. Bác thông cảm đừng chấp em nhá, em gợi ý như vậy". Để cách ly 8051 với áp cao thì bác dùng mấy con cách lyquang nó giống như opto ấy họ MOCxxx cái này bác tra trên mạng có mấy con thông dụng.
Hồi còn ở nhà cái quạt cây phong lan nhà em bị chết CPU mạch nổ be bét mấy con TRIAC. EM hồi đó chưa biết gì về VĐK lên dùng con 4017 và 4013 để set nút bấm, mỗi tội ko có Remote dùng hơn năm nay mạch vẫn khỏe re.
bác cho em cái nguyên lý của triac vs opto cho relay dc ko bác
 
Giúp mình với, mình làm mạch này, nạp code ở trang 1, nhưng phím 1 và phím 4 có chức năng giống nhau đều là điều khiển tốc độ quạt, không có phím gió tự nhiên, mình nghĩ là do cái dòng code này:
else if( data_ == du_lieu[0]) //remote key 1
speed();
else if( data_ == du_lieu[1]) //remote key 2
tat_quat();
else if( data_ == du_lieu[2]) //remote key 3
quay_quat();
else if( data_ == du_lieu[3]) //remote key 4
speed();
Key 1 và key 4 đều là speed(); phải sửa code ntn vậy?
 

huunho

Thạc sỹ
chuẩn rồi đó bạn, cần phải code thêm chức năng gió tự nhiên để thay cho phím 4. bạn chụi khó code tiếp hoặc mất ít phí để xây dựng diễn đàn
 
Mình suy nghĩ lại rồi, với mạch đóng cắt bằng relay này thì thêm chức năng gió tự nhiên là không phù hợp, vì nếu cho quạt chạy 5s, cắt 5s. Sẽ làm cho relay đóng ngắt liên tục, làm re lay chóng hỏng, và phải nghe tiếng relay nhảy liên tục như vậy chắc cũng không ai chịu nổi đâu nhỉ?
 

Quảng cáo Google