Rewrites vBSEO trên nginx

sanvu88

Cháu ngoan Bác Hồ
Thành viên BQT
#1
Trong tut này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình file vhost cho vbb trên nginx để rewrite url khi dùng VBSeo.

1. Code đặt trong thư mục forum

Mã:
server {
#    listen 80;
      listen 80 default_server;
      server_name localhost;
      root html;

    access_log       /var/log/nginx/localhost.access.log  main buffer=32k;
    error_log       /var/log/nginx/localhost.error.log   error;

# limit_conn limit_per_ip 16;
# ssi on;

      location / {

#       Enables directory listings when index file not found
        autoindex on;

#       Shows file listing times as local time
#       autoindex_localtime on;

#       Enable for vBulletin usage WITHOUT vbSEO installed
#       try_files       $uri $uri/ /index.php;

      }location /forum/ {
rewrite ^/forum/((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ /forum/vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 last;

try_files $uri $uri/ /forum/vbseo.php?$args;
}

    location /forum/includes {
    allow 127.0.0.1;
    deny all;
    }

    location /forum/packages {
    allow 127.0.0.1;
    deny all;
    }

    location /forum/vb {
    allow 127.0.0.1;
    deny all;
    }

    location /forum/admincp {
    include /usr/local/nginx/conf/php.conf;
    #auth_basic "Private";
    #auth_basic_user_file /usr/local/nginx/conf/htpasswd;
    }

location /forum/vbseo/(includes|resources/html|resources/xml)/ {
    allow   127.0.0.1;
    deny   all;
}

location ~ /forum/(.*\.php)$ {
rewrite ^/forum/(.*)$ /forum/vbseo.php last;
}

    }
2. Code đặt tại public_html

Mã:
server {
#    listen 80;
      listen 80 default_server;
      server_name localhost;
      root html;

    access_log       /var/log/nginx/localhost.access.log  main buffer=32k;
    error_log       /var/log/nginx/localhost.error.log   error;

# limit_conn limit_per_ip 16;
# ssi on;

      location / {

#       Enables directory listings when index file not found
        autoindex on;

#       Shows file listing times as local time
#       autoindex_localtime on;

#       Enable for vBulletin usage WITHOUT vbSEO installed
#       try_files       $uri $uri/ /index.php;

      }


location / {
rewrite ^/((urllist|sitemap_).*\.(xml|txt)(\.gz)?)$ /vbseo_sitemap/vbseo_getsitemap.php?sitemap=$1 last;

try_files $uri $uri/ /vbseo.php?$args;
}

    location /includes {
    allow 127.0.0.1;
    deny all;
    }

    location /packages {
    allow 127.0.0.1;
    deny all;
    }

    location /vb {
    allow 127.0.0.1;
    deny all;
    }

    location /admincp {
    include /usr/local/nginx/conf/php.conf;
    #auth_basic "Private";
    #auth_basic_user_file /usr/local/nginx/conf/htpasswd;
    }

location /vbseo/(includes|resources/html|resources/xml)/ {
    allow   127.0.0.1;
    deny   all;
}

location ~ /(.*\.php)$ {
rewrite ^/(.*)$ /vbseo.php last;
}

    }

Lưu ý trên đây là khung sườn các bạn có thể tùy biến thêm nếu muốn.

p/s: MONG CÁC BẠN ĐỂ LẠI NGUỒN KHI LECH BÀI. THỜI GIAN QUA MÌNH THẤY MỘT SỐ BÀI CẢU MÌNH BỊ LECH MÀ KHÔNG HỀ GHI NGUỒN :(

BÀI VIẾT CHỈ POST TẠI CODIENTU.ORG
 
Sửa lần cuối:

Quảng cáo Google