Sổ Tay Tra Cứu Transistor

khhoa

Học sinh trung cấp
#11
Bác nào cho e hỏi transito 2n3467, 94-2404 thì thay bằng em naog tương đương vậy 4e cảm ơn nhiều nha
Bạn xem thử mấy con này xem

Mat Struct Pc Ucb Uce Ueb Ic Tj Ft Cc, pF Hfe Caps
1.2N3244S Si PNP 1 40 40 5 1 200 175 25 50 TO5
2.2N3467 Si PNP 1 40 40 5 1 200 175 25 40 TO5
3.2N3635 Si PNP 1 140 140 5 1 200 200 10 100 TO5
4.2N3635S Si PNP 1 140 140 5 1 200 200 10 100 TO5
5.2N3637 Si PNP 1 175 175 5 1 200 200 10 100 TO5
6.2N5001 Si PNP 20 100 80 5 2 200 560 70 TO59
7.2N5001S Si PNP 30 100 80 6 2 200 560 70 TO59
8.BLX40 Si PNP 11 80 80 10 2 200 40 TO5
9.BLX41 Si PNP 11 100 100 10 2 200 40 TO5
10.BLX42 Si PNP 11 120 120 10 2 200 40 TO5
11.BLX46 Si PNP 15 80 80 10 2 200 40 TO5
12.BLX47 Si PNP 15 100 100 10 5 200 40 TO5
13.BLX49 Si PNP 45 80 80 10 5 200 40 TO59
14.BLX50 Si PNP 45 100 100 10 5 200 40 TO59
15.BLX51 Si PNP 45 120 120 10 5 200 40 TO59
16.BLX52 Si PNP 60 80 80 10 10 200 40 TO59
17.BLX53 Si PNP 60 100 100 10 10 200 40 TO59
18.BLX54 Si PNP 60 120 120 10 10 200 40 TO59
19.MM1737 Si PNP 1 140 140 5 1 200 200 10 100 TO5
20.MM1739 Si PNP 1 175 175 5 1 200 200 10 100 TO5
 

Quảng cáo Google