Thảo luận STM32F429 - Discovery

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
#1
Lâu lắm mình không đăng bài gì.
Hôm nay tình cờ tìm thư viện của con RFID MFRC522
Tìm thấy code mẫu viết cho KIT STM32F429 Discovery.
Trong link đó còn có rất nhiều ví dụ hay viết cho KIT này
Link gốc của GitHub tải hơi lâu
Mình đã tải về và post lại lên đây để ai cần có thể tải về tham khảo dễ dàng hơn
stm32f429i-disco.jpg

Trong đó có các code mẫu như sau:
02-STM32F429_LED_BUTTON
03-STM32F429_DELAY
03-STM32F429_DELAY_TIM
03-STM32F429_DELAY_TIME
04-STM32F429_USART
04-STM32F429_USART_CUSTOM_PINS
04-STM32F429_USART_STRING
05-STM32F429_SPI
05-STM32F429_SPI_CUSTOM_PINS
06-STM32F429_ADC
06-STM32F429_ADC_VBAT
07-STM32F429_DAC
08-STM32F429_ILI9341
09-STM32F429_I2C
09-STM32F429_I2C_CUSTOM_PINS
09-STM32F429_I2C_SEARCH_DEVICES
10-STM32F429_STMPE811
11-STM32F429_ILI9341_BUTTON
12-STM32F429_ONEWIRE
12-STM32F429_ONEWIRE_MULTI
13-STM32F429_DS18B20
14-STM32F429_SDRAM
15-STM32F429_DS1307
16-STM32F429_HD44780
17-STM32F429_nRF24L01+_RECEIVER
17-STM32F429_nRF24L01+_TRANSMITTER
18-STM32F429_ILI9341_LTDC
19-STM32F429_RTC
19-STM32F429_RTC_ALARM
19-STM32F429_RTC_BKP
19-STM32F429_RTC_SETDATETIME_STRING
19-STM32F429_RTC_SUBSECONDS
20-STM32F429_WATCHDOG
21-STM32F429_FATFS
22-STM32F429_RNG
23-STM32F429_MFRC522
24-STM32F429_USB_VCP
25-STM32F429_AM2301
26-STM32F429_ROTARY_ENCODER
27-STM32F429_GPS
27-STM32F429_GPS_CUSTOM
27-STM32F429_GPS_ILI9341
27-STM32F429_GPS_NUCLEO
28-STM32F429_L3GD20
29-STM32F429_FATFS_USB_MSC_HOST
29-STM32F429_FATFS_USB_MSC_HOST_SD_CARD
30-STM32F429_HCSR04
31-STM32F429_USB_HID_HOST
32-STM32F429_KEYPAD
33-STM32F429_PWM
33-STM32F429_PWM_SERVO
33-STM32F429_PWM_SERVO_KEYPAD
34-STM32F429_USB_HID_DEVICE
35-STM32F4_LIS3DSH_LIS302DL
36-STM32F429_DAC_SIGNAL
37-STM32F429_BMP180
38-STM32F429_EXTI
39-STM32F429_LOW_POWER_MODE_SLEEP
39-STM32F429_LOW_POWER_MODE_STANDBY
39-STM32F429_LOW_POWER_MODE_STOP
40-STM32F429_MCO_OUTPUT
41-STM32F429_STDIO_INPUT_OUTPUT
41-STM32F429_STDIO_OUTPUT
42-STM32F429_SERVO
43-STM32F429_MPU6050
43-STM32F429_MPU6050_2DEVICES
44-STM32F429_IDENTIFICATION
45-STM32F429_BKPSRAM
46-STM32F429_SWO
47-STM32F429_CRC
48-STM32F429_PWMIN
49-STM32F429_OTP
50-STM32F429_EMWIN
51-STM32F429_GRAPHIC_DMA2D
52-STM32F429_ETHERNET_CLIENT
52-STM32F429_ETHERNET_CLIENT_COOCOX
52-STM32F429_ETHERNET_DHCP
52-STM32F429_ETHERNET_DHCP_COOCOX
52-STM32F429_ETHERNET_SERVER
52-STM32F429_ETHERNET_SERVER_COOCOX
52-STM32F429_ETHERNET_SERVER_SDCARD
52-STM32F429_ETHERNET_SERVER_SDCARD_COOCOX
53-STM32F429_GPIO
54-STM32F429_GENERAL
55-STM32F429_USART_DMA
56-STM32F429_SPI_DMA

Link gốc
Library 23- Read RFID tag with MF RC522 on STM32F4 - STM32F4 Discovery
MaJerle/stm32f429 · GitHub
 

Quảng cáo Google