Cần giúp Tạo thư viện quét keypad 4x4 codevisionavr

CG1

Học sinh phổ thông
#1
hi các bác,
như tiêu đề e muốn tạo thư viện quét keypad để lần sau có thể sử dụng cho các project khác 1 cách dễ dàng hơn, bác nào biết hướng dẫn e, hay có link nào có chi tiết cụ thể cho e xin. tiện thể góp ý cho e chương trình quét keypad này luôn ạ

define cho input:
Mã:
#define COL1 PINA.4
#define COL2 PINA.5
#define COL3 PINA.6
#define COL4 PINA.7
khai báo biến toàn cục:
Mã:
unsigned char step=0, keyTime=0, key=16, keyTemp=16;
chương trình quét keypad:
Mã:
void KeyScan()
  {
    char i,j;
    switch(step)
    {
      case 0: key=16;
          keyTemp=16;
          for(i=0, j=0b11111110; i<4; i++)
          {
            PORTA=j; 
            j=j<<1;
            j++;
            if(!COL1)
            {
              keyTemp=0+(4*i); step=1; break;
            }
            else if(!COL2)
            {
              keyTemp=1+(4*i); step=1; break;
            }
            else if(!COL3)
            {
              keyTemp=2+(4*i);step=1; break;
            }          
            else if(!COL4)
            {
              keyTemp=3+(4*i); step=1; break;
            }
          }
          break;
      case 1: keyTime++;
          if(keyTime>10)
          {
            for(i=0, j=0b11111110; i<4; i++)
            {
              PORTA=j;
              j=j<<1;
              j++;
              if(!COL1)
              {
                keyTemp=0+(4*i); break;
              }
              else if(!COL2)
              {
                keyTemp=1+(4*i); break;
              }
              else if(!COL3)
              {
                keyTemp=2+(4*i); break;
              }          
              else if(!COL4)
              {
                keyTemp=3+(4*i); break;
              }
            }
            step=2; break;
          }           
          break;
      case 2: step=3;
          key=keyTemp;
          break;
      case 3: keyTime++;
          if(keyTime>250)
          {
            keyTime=0;
            step=0;
          } 
          break;
    };  
  }
gọi chương trình quét keypad trong Timer 1 sau mỗi 2ms:
Mã:
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
{
// Reinitialize Timer1 value
TCNT1H=0xA240 >> 8;
TCNT1L=0xA240 & 0xff;
// Place your code here
   QuetPhim();
}
khai báo IO:
Mã:
void main(void)
{
   DDRA=0x0f;
   PORTA=0xff;
   while(1)
  {

  }
}
CG1
 

Quảng cáo Google