[Tự Học STM8] Bài 4 - Nút nhấn với GPIO

maingochoc

Học sinh phổ thông
#1
Trước tiên, các bạn hãy đọc lại Bài 2 để nhớ lại kiến thức về các thanh ghi :
 1. Px_DDR
 2. Px_CR1
 3. Px_CR2
 4. Px_IDR
Kết nối nút bấm theo sơ đồ sau
PD7 PD6 PD5
LED BUTTON ON BUTTON OFFKết nối trên Board Test


Code Kiểm Tra Trạng Thái Nút Nhấn
PHP:
#include "iostm8s103k3.h"
#include "intrinsics.h"

#define     LED       PD_ODR_ODR7
#define     BT_ON      PD_IDR_IDR6
#define     BT_OFF     PD_IDR_IDR5

void main(){
 CLK_CKDIVR = 0x00;
 PD_DDR = 0x80;
 PD_CR1 = 0xE0;
 PD_CR2 = 0xE0;
 LED = 0;
 while(1){
  if(!BT_ON) LED = 1;
  if(!BT_OFF) LED = 0; 
 }
}
Tải Full Project & Code tại đây : http://shink.in/YxwWnVới một nút có thể điều khiển sáng tắt LED không ? Điều này là có thể, và rất đơn giản !PHP:
#include "iostm8s103k3.h"
#include "intrinsics.h"

#define     LED       PD_ODR_ODR7
#define     BUTTON     PD_IDR_IDR6
void main(){
 CLK_CKDIVR = 0x00;
 PD_DDR = 0x80;
 PD_CR1 = 0xE0;
 PD_CR2 = 0xE0;
 LED = 0;
 while(1){
  if(!BUTTON)
   {
    while(!BUTTON);
    LED = ~LED; // Khi nut duoc nhan se doi trang thai LED
   }
 }
}
 

Quảng cáo Google