Viết Phần Mềm Biên Dịch Mã 8051

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
Vâng anh ạ.
Em thấy dùng cũng được, lại nhẹ nữa, nó dùng viết code khá tuyệt (không phải tự nhiên nó được chọn làm công cụ thi Olimpic).
Có một số cái anh làm với VC được mà làm với Dev-C++ nó không hiểu đâu anh ạ.
Khi export ra thư viện thì Dev-C++ và VC++ sẽ cho ra khác nhau... vấn đề đổi tên hàm, ta phải dùng extern "C"...
Thư viện của Dev-C++ là đuôi .a còn VC++ là .lib
......................
 
Đã tìm thấy một free template của Flex và Bison, anh đã build ra .exe và chạy thử OK. Từ cái nền này ta có thể phát triển lên được. Vẫn đang tìm hiểu về Flex và Bison
Để test: ./CtoASM.exe exprtest.txt
 

Đính kèm

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
Đã tìm thấy một free template của Flex và Bison, anh đã build ra .exe và chạy thử OK. Từ cái nền này ta có thể phát triển lên được. Vẫn đang tìm hiểu về Flex và Bison
Để test: ./CtoASM.exe exprtest.txt
Anh viết code C++ thế này mà bảo là không biết C++ :))
Phong cách viết code của anh khác em nên đọc khá khó :))
Anh có phong cách thụt dòng khác em :))
 

NgoHungCuong

http://ngohungcuong.com
Em mới bắt đầu bằng ví dụ đơn giản với flex. :)
PHP:
%{
#include <conio.h>
int num;
%}
 
%option noyywrap
 
%%
\n ++num;
%%
 
main() {
  yyin=fopen("cuong.c", "rt");
  yylex();
  printf("%d\n", num);
  printf("Test by Ngo Hung Cuong");
  getch();
}
 
Parse xong:
 • include
 • comment
 • macro
 • khai báo biến
 • khai báo biến có data
 • khai báo hàm
 • thực thi hàm
 • assign function
 • compare function
 • shift function
 • hàm if, if else
 • hàm while
 • hàm for
 • hàm switch ...case
 

Đính kèm

Quảng cáo Google